20 shi ji Zhongguo shi xue ming zhu ti yao
Ma, Baozhu
Beijing. Beijing shi fan da xue chu ban she. 2007. 9, 12, 8, 389 p.
ISBN 9787303083688

20 Shi ji Zhongguo shi xue san lun
Qu, Lindong
Hefei Shi. Anhui ren min chu ban she. 2009. 3, [2], 362 p.
ISBN 9787212034207

20 shi ji Zhongguo shi xue si chao yu bian ge
Hou, Yunhao
Beijing. Beijing shi fan da xue chu ban she. 2007. 5, 7, 402 p.
ISBN 9787303081646

20 shi ji Zhongguo shi xue zhong da wen ti lun zheng
Xiao, Li
Beijing. Beijing shi fan da xue chu ban she. 2007. 9, 388 p.
ISBN 9787303086498

20 shi ji Zhongguo shi zheng zhe xue yan jiu
Song, Zhiming ; Sun, Xiaojin
Beijing. Zhongguo ren min da xue chu ban she. 2002. 3, 226 p.
ISBN 7300039634

20 shi ji Zhongguo shu hua jia yin kuan ci dian
Shi jie tu shu chu ban Xi'an gong si. 2002.
ISBN 7506253216

20 shi ji Zhongguo shui han zai hai jing shi lu
Zhao, Chunming
Zhengzhou Shi. Huang He shui li chu ban she. 2002. 111, 391 p.
ISBN 7806215956

20 shi ji Zhongguo si xiang shi
Qi, Liang
Guangzhou Shi. Hua cheng chu ban she. 2009. 3, 29, 365 p.
ISBN 9787536053472

20 shi ji Zhongguo tan suo shi jian shang
Chen, Chao
Shijiazhuang shi. Hebei ren min chu ban she. 1999. 2 v. (4, 18, 1306 p.).
ISBN 7202025973

20 shi ji Zhongguo tong jian
Cai, Xiang ; Kong, Yilong
Beijing. Gai ge chu ban she. 1994. 4 v.
ISBN 780072610X

20 shi ji Zhongguo tong su wen xue shi
Fan, Boqun ; Tang, Zhesheng ; Kong, Qingdong
Beijing Shi. Gao deng jiao yu chu ban she. 2006. 2, 328 p.
ISBN 7040186594

20 shi ji Zhongguo wen ti ju yan jiu
Zhou, Anhua
Beijing. Zhongguo xi ju chu ban she. 2000. 386 p.
ISBN 7104012206

20 shi ji Zhongguo wen xue de gu jin zhi zheng
Luo, Chengtan
Bai hua zhou wen yi. 2007.
ISBN 7807421517

20 shi ji Zhongguo wen xue de kua xue ke yan jiu
Wang, Xirong
Beijing. Zhongguo she hui ke xue chu ban she. 2004. 2, 4, 4, 294 p.
ISBN 7500444036

20 shi ji Zhongguo wen xue de wen hua chuang zao =: 20shiji Zhongguo wenxue de wenhua chuangzao
Li, Jikai
Beijing. Zhongguo she hui ke xue chu ban she. 2009. 3, 3, 519 p.
ISBN 9787500484073

20 shi ji Zhongguo wen xue fa zhan shi
Su, Guangwen ; Hu, Guoqiang ; Wang, Benchao
Chongqing. Xi nan shi fan da xue chu ban she. 1996. 2 v.
ISBN 7562114919

20 shi ji Zhongguo wen xue jing dian wen ben
Wu, Xiuming ; Li, Hangchun ; Shi, Hong
Hangzhou. Zhejiang da xue chu ban she. 2005. 2, 3, 380 p.
ISBN 7308043991

20 shi ji Zhongguo wen xue jing yan =: Conclusion of Chinese literature in 20th century
Yang, Kuanghan
Shanghai Shi. Dong fang chu ban zhong xin. 2006. 2 v. (6, 3, 1024 p.).
ISBN 780186459X

20 shi ji Zhongguo wen xue liu pai
Jiang, Bian
Qingdao Shi. Qingdao chu ban she. 1992. 3, 6, 5, 261 p.
ISBN 7543608588

20 shi ji Zhongguo wen xue li xing jing shen =: 20 shiji Zhongguo wenxue lixing jingshen
Zhu, Defa
Shanghai. Shanghai ren min chu ban she. 2003. 3, 647 p.
ISBN 7208047383

20 shi ji Zhongguo wen xue lun gao
Zhong, Youxun
Anhui wen yi. 2005.
ISBN 7539626186

20 shi ji Zhongguo wen xue shi gang
Huang, Yue ; Song, Changhong ; Zhou, Siyuan
Beijing Shi. Beijing yu yan da xue chu ban she. 2003. 4, 2, 440 p.
ISBN 7561911343

20 shi ji Zhongguo wen xue shi (shang xia)
Huang, Xiuyi
Zhongshan da xue. 2 v.

20 shi ji Zhongguo wen xue si chao
Zhang, Qiyou ; Yin, Qiling
Hefei Shi. Anhui da xue chu ban she. 2011. 2, 286 p.
ISBN 9787566400741

20 shi ji Zhongguo wen xue si xiang yu zhi shi fen zi ren ge jing shen
He, Lihua
Jinan Shi. Shandong da xue chu ban she. 2005. 3, 210 p.
ISBN 7560730647

20 shi ji Zhongguo wen xue tong shi =: 20 shiji Zhongguo wenxue tongshi
Tang, Jinhai ; Zhou, Bin
Shanghai. Dong fang chu ban zhong xin. 2003. 11, 746 p.
ISBN 7801860977

20 shi ji Zhongguo wen xue tu dian =: Ershishiji Zhongguowenxuetudian
Tang, Weiyi ; Mu, Dingsheng ; Ji, Lei
Chengdu. Sichuan ren min chu ban she. 2001. 2, 8, 529 p.
ISBN 7220056621

20 shi ji Zhongguo wen xue yan jiu lun wen xuan =: Selected studies of Chinese literature in the 20th century
Zhang, Yanjin ; Zhao, Minli ; Tan, Zuowen ; Cao, Xu ; Wu, Xiangzhou ; Zhuge, Yibing ; Yong, Fanxing ; Wang, Longlin
Beijing Shi. She hui ke xue wen xian chu ban she. 2010. 10 v.
ISBN 9787509711668

20 shi ji Zhongguo wen xue yu fo xue
Tan, Guilin
Hefei Shi. Anhui jiao yu chu ban she. 1999. 8, 17, 328 p.
ISBN 7533623428

20 shi ji Zhongguo wen xue yu Jidu jiao wen hua
Wang, Benzhao
Hefei Shi. Anhui jiao yu chu ban she. 2000. 4, 4, 338 p.
ISBN 7533622278

20 shi ji Zhongguo wen xue yu min jian wen hua
Wang, Guangdong
Shanghai Shi. Fu dan da xue chu ban she. 2007. 2, 2, 286 p.
ISBN 9787309052961

20 shi ji Zhongguo wen xue yu Yisilan wen hua
Ma, Lirong
Hefei Shi. Anhui jiao yu chu ban she. 2000. 2, 4, 300 p.
ISBN 7533622286

20 shi ji Zhongguo wen xue yu Zhong wai wen hua =: 20shijiZhongguowenxueyuZhongwaiwenhua
Chen, Guo'en
Wuhan Shi. Chang jiang wen yi chu ban she. 2004. 2, 3, 338 p.
ISBN 7535428290

20 shi ji Zhongguo wen xue zhu liu hua yu yan jiu
Yin, Kangzhuang
Beijing. Zhongguo she hui ke xue chu ban she. 2006. 3, 16, 218 p.
ISBN 7500457855

20 shi ji Zhongguo wen xue zhu ti yan jiu =: The study on the Chinese literature in the 20th century
Liu, Zhong
Beijing Shi. She hui ke xue wen xian chu ban she. 2006. 4, 326 p.
ISBN 7802301270

20 shi ji Zhongguo wen xue zuo pin xuan du
Su, Guangwen
Chongqing. Xi nan shi fan da xue chu ban she. 1997. 2 v.
ISBN 7562117187

20 shi ji Zhongguo wen yi si xiang shi lun
Ge, Hongbing ; Zhang, Yonglu
Shanghai Shi. Shanghai da xue chu ban she. 2006. 3 v.
ISBN 7810588818

20 shi ji Zhongguo wu dao
Wang, Kefen ; Long, Yinpei ; Zhang, Shiling
Qingdao Shi. Qingdao chu ban she. 1992 [i.e. 1993]. 3, 3, 268 p.
ISBN 754360860X

20 shi ji Zhongguo xiao shuo shi
Yan, Jiayan ; Qian, Liqun
Beijing. Beijing da xue chu ban she. 1989. 301 p.
ISBN 7301008951

20 shi ji Zhongguo xi bu kai fa shi
Ma, Dazheng ; Li, Dalong
Ha'erbin Shi. Heilongjiang jiao yu chu ban she. 2005. 2, 6, 535 p.
ISBN 7531638444

20 shi ji Zhongguo xie zuo li lun shi
Wang, Zhibin ; Wan, Qi ; Xu, Xinmin
Nanjing Shi. Nanjing da xue chu ban she. 2002. 3, 6, 5, 531 p.
ISBN 7305037796

20 shi ji Zhongguo xi ju wu tai
Wu, Qianhao ; Tan, Zhixiang
Qingdao Shi. Qingdao chu ban she. 1992 [i.e. 1993]. 3, 5, 2, 256 p.
ISBN 7543608618

20 shi ji Zhongguo xi ju xue shi yan jiu
Xie, Yufeng
Beijing Shi. Zhonghua shu ju. 2006. 14, 2, 329 p.
ISBN 710105160X

20 shi ji Zhongguo xing wen hua =: 20th century sexual behavior in China
Liu, Dalin
Shanghai. Shanghai san lian shu dian. 2000. 3, 2, 10, 477 p., [4] p. of plates.
ISBN 7542614711

20 shi ji Zhongguo xin shi ci dian =: 20 shiji zhongguo xinshi cidian
Xin, Di ; Ge, Naifu ; Wang, Shengsi
Shanghai. Han yu da ci dian chu ban she. 1997. 6, 16, 1301 p.
ISBN 7543202360

20 shi ji Zhongguo xin shi shi
Zhang, Xin
Shanghai. Fu dan da xue chu ban she. 2009. 3, 7, 10, 607 p.
ISBN 9787309061888

20 shi ji Zhongguo xin shi zhong de si wang xiang xiang =20 shiji Zhongguo xinshizhong de siwang xiangxiang
Tan, Wuchang
Hefei Shi. Anhui jiao yu chu ban she. 2008. 2, 306 p.
ISBN 9787533647056

20 shi ji Zhongguo xin shi zhu liu
Yang, Siping
Hefei Shi. Anhui jiao yu chu ban she. 2004. 2, 2, 2, 328 p.
ISBN 7533643127

20 shi ji Zhongguo xin wen xue yu chuan bo xue
Dai, Yuanguang
Shanghai Shi. Fu dan da xue chu ban she. 2001. [2], 5, 3, 269, [1] p.
ISBN 7309029739

20 shi ji Zhongguo xiu ci xue
Zong, Tinghu ; Wu, Liquan ; Gao, Wanyun
Beijing. Zhongguo ren min da xue chu ban she. 2008. 2 v. (7, 4, 827 p.).
ISBN 9787300088365

20 shi ji Zhongguo xue ren zhi shi yan jiu
Liu, Shilin
Hefei Shi. Anhui jiao yu chu ban she. 2005. 2, 335 p.
ISBN 7533644794

20 shi ji Zhongguo xue shu da dian
Ding, Ganlin ; Fang, Houshu ; Chen, Jianyun
Fuzhou. Fujian jiao yu chu ban she. 2005. 24, 2, 33, 2, 147, 15, 71 p.
ISBN 7533436490

20 shi ji Zhongguo xue shu da dian
Zhu, Erming
Fuzhou. Fujian jiao yu chu ban she. 2006. [6], 26, 2, [2], 301 p.
ISBN 7533436474

20 shi ji Zhongguo xue shu hui gu
Bing, Zheng ; Shao, Hanming
Changchun. Jilin ren min chu ban she. 2005. 3 v.
ISBN 7206034713

20 shi ji Zhongguo xue shu ming zhu jing hua
Wang, Guorong ; Ding, Jianyong ; Cao, Weijing
Shanghai. Xue lin chu ban she. 1998. 2, 12, 1459 p.
ISBN 7806162178

20 shi ji Zhongguo yin yue
Ju, Qihong
Jingdao Shi. Jingdao chu ban she. 1992. 258 p.
ISBN 7543608596

20 shi ji Zhongguo yin yue pi ping dao lun
Ming, Yan
Beijing. Ren min yin yue chu ban she. 2002. 2, iv, 526 p.
ISBN 710302622X

20 shi ji Zhongguo yin yue pi ping wen xian dao du =: 20 shi ji Zhong guo yin yue pi ping wen xian dao du
Ming, Yan
Shanghai Shi. Shanghai yin yue xue yuan chu ban she. 2010. 4, 701 p.
ISBN 9787806925188

20 shi ji Zhongguo yin yue qi kan pian mu hui bian =: Zhongguo yinyue qikan pianmu huibian
Li, Wenru
Beijing. Wen hua yi shu chu ban she. 2005. 2 v.
ISBN 7503928298

20 shi ji Zhongguo yi shu li lun zhu ti shi
Li, Xinfeng
Shenyang Shi. Liao hai chu ban she. 2005. 4, 4, 6, 508 p.
ISBN 7807111038

20 shi ji Zhongguo yi shu shi =: A history of art in twentieth-century China
Lü, Peng
Beijing Shi. Beijing da xue chu ban she. 2006. 1243 p.
ISBN 7301113110

20 shi ji Zhongguo you ji san wen yan jiu
Xu, Huiqin
Shanxi ren min. 2006.
ISBN 7203056597

20 shi ji Zhongguo yu yan xue fang fa lun, 1898-1998 =: Chinese linguistic methodology in the 20th century, 1898-1998
Chen, Baoya
Jinan Shi. Shandong jiao yu chu ban she. 1999. 4, 6, 648 p.
ISBN 7532826848

20 shi ji Zhongguo zai bian tu shi
Xia, Mingfang ; Kang, Peizhu
Fuzhou Shi. Fujian jiao yu chu ban she. 2001. 2 v. (3, 2, 360 ; 1, 294 p.).
ISBN 7533431480

20 shi ji Zhongguo za wen jing cui bai pian
Sai, De
Beijing. Qun yan chu ban she. 1994. viii, 333 p.
ISBN 7800800709

20 shi ji Zhongguo zheng zhi fa zhan
Bao, Yu'e
Nanjing Shi. Nanjing da xue chu ban she. 2002. 8, 6, 467 p.
ISBN 7305036749

20 shi ji Zhongguo zheng zhi fa zhan shi lun
Guan, Haiting
Beijing. Beijing da xue chu ban she. 2002. 3, 484 p.
ISBN 7301056036

20 shi ji Zhongguo zhe xue yu si xiang tou xi
Hu, Weixi
Shanghai ren min. 2002.

20 shi ji Zhongguo zhe xue zhu zuo da ci dian
Li, Chaojie ; Bian, Lixin ; Song, Zebin
Beijing. Jing guan jiao yu chu ban she. 1994. 2, 53, 1164 p.
ISBN 7810274538

20 shi ji Zhongguo zhi ming ke xue jia xue shu cheng jiu gai lan
Sun, Honglie
Beijing. Ke xue chu ban she. 2009. 1 v.
ISBN 9787030261687

20 shi ji Zhongguo zhi shi fen zi shi lun
Xu, Jilin
Beijing Shi. Xin xing chu ban she. 2005. 2, 4, 439 p.
ISBN 7801487753

20 shi ji Zhongguo zhong xiao xue ke cheng biao zhun, jiao xue da gang hui bian
Beijing. Ren min jiao yu chu ban she. 2001-. v.

20 shi ji Zhongguo zhu ming bian ji chu ban jia yan jiu zi liao hui ji
Song, Yingli ; Yuan, Xisheng ; Liu, Xiaomin
Kaifeng Shi. Henan da xue chu ban she. 2005. 10 v.
ISBN 7810913492

20 shi ji Zhongguo zhu ming hua jia zong ying
Shui, Tianzhong ; Liu, Xilin
Qingdao. Qingdao chu ban she. 1992. 3, 4, 207 p.
ISBN 7543608634

20 shi ji Zhong gu wen xue yan jiu
Wu, Yun
Tianjin gu ji. 2004. 413 p.
ISBN 7806960856

20 shi ji Zhonghua ren wu zhi
Wu, Yonghu
Xiang'gang. Yin he chu ban she. 2001-. v.
ISBN 962475585X

20 shi ji Zhonghua xue shu jing dian wen ku: 20shijizhonghuaxueshujingdianwenku
Peng, Wei ; Zhang, Tong ; Zhang, Jinlong
Lanzhou Shi. Lanzhou da xue chu ban she. 2000. 3 v.
ISBN 7311017157

20 shi ji Zhong Mei guan xi yu guo ji fa =: 20th century sino-U.S. relationship & international law
Yang, Heping
Chengdou. Ba shu shu she. 2002. 271 p.
ISBN 7806593748

20 Shi ji Zhong Ri E (Su) san guo guan xi shi yan jiu
Chen, Jingyan
Changchun Shi. Changchun chu ban she. 2011. 5, 3, 5, 401 p.
ISBN 9787544513418

20 shi ji Zhong wai shi xue jiao liu
Zhang, Guangzhi ; Li, Yong
Beijing. Beijing shi fan da xue chu ban she. 2007. 9, 5, 5, 400 p.
ISBN 9787303089567

20 shi ji Zhong wen zhu zuo zhe bi ming lu =: Twentieth-Century Chinese Authors and Their Pen Names
Zhu, Baoliang
Guilin. Guangxi shi fan da xue chu ban she. 2002. xi, 1904 p.
ISBN 7563337199

20 Shi ji Zhong xi mei xue yuan li ti xi bi jiao yan jiu =: Ershi shiji ZhongXi meixue yuanli tixi bijiao yanjiu
Zhang, Fa
Hefei Shi. Anhui jiao yu chu ban she. 2007. 2, 510 p.
ISBN 9787533646813

20 shi ji Zhong xi wen yi li lun jiao liu shi lun
Yin, Guoming
Shanghai. Hua dong shi fan da xue chu ban she. 1999. 1, 4, 15, 479 p.
ISBN 7561721676

20 Shi ji Zhon hua ren wu ming zi hao ci dian
Zhou, Jiazhen
Beijing Shi. Fa lü chu ban she. 2000. 2, 7, 242, 1247 p.
ISBN 7503628324

20 shi ji zui hou de lang man: Beijing zi you yi shu jia sheng huo shi lu
Wang, Jifang
Har'erbin Shi. Bei fang wen yi chu ban she. 1999. 3, 289 p., [16] p. of plates.
ISBN 7531711184

20 shirim ṿe-reḳude ʻam Yiśreʾeliyim
Nachmias, S
Tel Aviv. Do Re Mi. c1978. 12 p. of music.

20 shirim mi-kol ha-fesṭivalim ha-Ḥasidim: 20 songs from all Hassidic festivals
Yafo. Azulai. [1972?]. 1 sound disc.

20 shirim u-fiyuṭim muvḥarim
Buzaglo, Mordekhai
Yafo. Azulaʾi-Ḳolifon. 1995. 1 sound disc.

20 siècles d'histoire naucelloise
Crozes, Daniel
[Camjac] (12800 Naucelle). D. Crozes. 1978. 254 p.

20 siècles en cathédrales
Arminjon, Catherine ; Lavalle, Denis
Paris. Editions du patrimoine. 2001. 527 p.
ISBN 2858226423

20 SIECLES D'HISTOIRE DE CHOLET
Chamard, Élie
CHOLET. FARREE ET FILS. 1981.

20 sigarette
Amadei, Aureliano ; Amadei, Aureliano ; Corsi, Tilde
Florence. Cecchi Gori HV. c2010. 1 DVD (91 min.).

20 simple solar projects: fun, practical, attractive, easy-to-build projects all powered by the sun
Calhoun, Elizabeth ; Wolf, Ray
Emmaus, Pa. Rodale Press. c1983. 271 p.
ISBN 087857476X

20 sipurim: maʻgal ṭov
Mark, Natan
Jerusalem. Karṭa. 1975. 128 p.

20 sånger till dikter av Anders Österling: komponerade för en sångstämme och piano. Op. 39-41
Kilpinen, Yrjö ; Österling, Anders
København. W. Hansen. c1929. Score ( v.).

20 sånglekar med beskrioningar
Helsingforo. [Brages förlag]. 1908. pp. 34.

20 solodancers of the Royal Danish Ballet: Text: Svend Kragh-Jacobsen
Kragh-Jacobsen, Svend ; Haven, Mogens von
Copenhagen. H. Reitzel. 1965]. 82 p.

The 20% solution: using Rapid Redesign to create tomorrow's organizations today
Cotter, John J
New York. Wiley. c1995. xxv, 230 p.
ISBN 0471132780

20 something manifesto: quarter-lifers speak out about who they are, what they want, and how to get it
Hassler, Christine
Novato, Calif. New World Library. c2008. xxv, 353 p.
ISBN 9781577315957

20 sonates et caprices
Clementi, Muzio
Paris. M. Senart. 1917-1920. 1 score (2 v.).

20 song gospel collection
Copas, Cowboy
[S.l.]. King Records. 2003. Streaming audio (61 min.).

20 songs: for voice and piano
Chausson, Ernest ; Kagen, Sergius ; Braun, Edith
New York. International Music. [c1952]. viii, 90 p.

[20 songs]
London. [1530]. 1 partbook ([52] leaves).

20 songs of the ghettos
Kon, Henech
New York. Congress for Jewish Culture. [c1963]. 32 p.

20 soruda evrim teorisinin çöküşü
Yahya, Hârun
İstanbul. Kültür Yayıncılık. 2001. 143 p.
ISBN 9756579005

20 Spielstücke: für Klavier : zum besonderen Zeitvertreib
Golle, Jürgen
Köln. P.J. Tonger. c2003. 62 p. of music.

20 spørgsmål til professorerne: og 220 overraskende svar om atomfysik, sex, arkitektur, psykiatri, kunst, jura, sprog, robotter, musik, teologi og demografi
Kerte, Jens ; Borberg, Thomas
[Copenhagen, Denmark]. Aschehoug. c2001. 112 p.
ISBN 8711115211

20 srpskih podela (Srba na Srbe): ili, Zašto je teško, skoro nemoguće, ostvariti minimum nacionalnog interesa (MNI) kad je reč o sudbini naroda i države
Kovačević, Dušan
Beograd. Novosti. 2008. 255 p.
ISBN 9788674461440

20 Stücke für Violine (Flöte) mit Klavierbegleitung
Lully, Jean Baptiste ; Matthes, René
Zürich. Hug. [1946?]. score (24 p.) and part.

20ste Biennale Middelheim-Japan (Modern Japanese sculpture)
Antwerpen. Openluchtmuseum. 1989. 201 p.

20 steps toward fiscal sanity
Boston, Mass. The Associations. 1959. [12] p.

20. Österreichischer graphikwettbewerb Innsbruck 1986
Dankl, Günther
Innsbruck. Tiroler Landesmuseum Ferdinandeum. 1986.

20. století české architektury
Sedláková, Radomíra ; Frič, Pavel
Praha. Titanic. 2006. 240 p.
ISBN 8024719401

20 storinok odnoho z͡hytti͡a naprykint͡si XX stolitti͡a
Donet͡sʹ, Oleksa
Kyïv. TOV "AMT". 2006. 203 p.
ISBN 9668994094

20. storočie svetla, 20. storočie temna
Kováč, Dušan
Bratislava. Q111. 2000. 208 p.
ISBN 8085401886

20. Streichquintett, d-Moll, op. 45 (1833): für 2 Violinen, Viola, & 2 Violoncelli
Onslow, Georges ; Bitterhof, Hans-Ruprecht
Kassel. Kammermusik Verlag. 2004. 1 score (72 p.) + 7 parts.

20 Studien für Violine, opus 69 =: for violin
Sitt, Hans
Mainz . Schott. c1990. 43 p. of music.

20 Success of joined power SUNGJOO (Sŏngju 20-yŏnsa)
Kwŏn, Min
Sŏul. UnitasBrand. 2011. 80 p.
ISBN 9788993574661

20 super sucessos: Recife manhã de sol
Recife. Polydisc. [2005?]. 1 sound disc.

20 symphonies
Haydn, Michael ; Warchal, Bohdan ; Haydn, Michael ; Haydn, Michael
Georgsmarienhütte. CPO. p1998. 6 sound discs.

20. századi magyar festészet és szobrászat: [a Magyar Nemzeti Galéria állandó kiállításának katalógusa
Szinyei Merse, Anna ; Csorba, Géza ; Egry, Margit ; Aszalós, Endre
Budapest. Képzőművészeti Kiadó. c1986. 422 p.
ISBN 9633363829