Bū-yi ābī-i rūyā: majmūʻah-yi shiʻr
Javādiyān, Maḥmūd
Tihrān. Ishārah. 1385 [2006 or 2007]. 118 p.
ISBN 9648936080

Bū-yi bārān
Kalhur, Farībā ; Sulṭānī, Kiyūmars̲
Tihrān. Surūsh. 1996. 15, [1] p.

Bū-yi bārūt, ʻaṭr-i nāranj
Kāẓimī, Riz̤ā
Tihrān. Rijaʼ-i Tihrān. 1384 [2005]. 134 p.
ISBN 9648159394

Bū-yi bahār mīdahad: [majmūʻah-ʾi shiʻr]
Suhaylī, Mahdī
[Tehran]. Nashr-i Pūpak. 1365 [1986 or 1987]. 286 p.

Bū-yi bihisht
ʻAlīpūr, Pūrān
Tihrān. Maʻārif. 1375 [1996 or 1997]. 26 p.

Bū-yi bihisht
Muḥsinī, Ḥamīd Riz̤ā
[Tehran]. Pardah-i Nuqrahʾī. [200-?]. 2 videodiscs.

Bū-yi dūd: sīnimā bih zabān-i sādah
Rād, Pūpak
Tihrān. Chashmah. 1381 [2002]. 313 p.
ISBN 9643620670

Byť židom, biť žida
Frankl, Peter
Bratislava. SNM-Múzeum židovskej kultúry. 2008. 199 p.
ISBN 9788080602222

Byidyll i förvandling: om Seffle köping vid sekelskiftet
Dahlström, Sven-Erik
[Säffle. Säffle kommun. 1988]. 120 p.

By i förvandling: en undersökning av ett österbottniskt bysamhälles omdaning under en mansålder
Finell, Helge
Närpes. Närpes hembygdsförening. 1995. 191 p.
ISBN 9519707123

Bū-yi gardūʹhā-yi kāl
Kishāvarz, Nāser ; Shahrvān, Sīmīn
Tihrān. Kānūn-i Parvarish-i Fikrī-i Kūdakān va Nawjavānān. 1376 [1997]. [27] p.
ISBN 9644325222

Bū-yi gharīb-i māh: majmūʻah-i shiʻr
Ibrāhīmī, Ḥusayn
Tihrān. Sūrah-i Mihr. 1386 [2007 or 2008]. 72 p.
ISBN 9789645062536

Bū-yi gul, bū-yi ū
Parvīz, Muḥsin
[Tehran]. Nashr-i Zulāl. 1369 [1990 or 1991]. 61 p.

Bū-yi gul, dar mīʻzanad: majmūʻah-i shiʻr barā-yi nawʹjavānān
Ismāʻīlī, Riz̤ā
Tihrān. Kitābhā-yi Sipīdah. 1386 [2007 or 2008]. 63 p.
ISBN 9789644236686

Bū-yi gul-i surkh =: Smell of the rose
Muḥammadī, Nāṣir ; Fakūr, Zahrah ; Murādiyān, Yūsuf
[Tehran]. Qarn-i 21. 2004. 2 videodiscs (108 min.).

Bū-yi gul, nālah-yi dil: dūd-i carāg̲ẖ-i maḥfil
Shorish Kāshmīrī
Lahore. [1972-. v.

Bū-yi gunjishk
Ibrāhīmī, Jaʻfar ; Himmatī Āhūʾī, Abū al-Faz̤l
Tihrān. Kānūn-i Parvarish-i Fikrī. 1371 [1992]. 30 p.

Būyihiyān: Kulūd Kāhin, M. Kabīr
Āzhand, Yaʻqūb ; Cahen, Claude ; Kabir, Mafizullah
Tihrān. Mawlá. 1384 [2005]. 11, 279 p.

Bū-yi jān: maqālahʹhāyī dar bārah-i shiʻr-i ʻirfānī-i Fārsī
Pūrjavādī, Naṣr Allāh
[Tehran]. Markaz-i Nashr-i Dānishgāhī. 1372 [1993 or 1994]. 8, 298 p.

Bū-yi jū-yi Mūliyān: abnīyah va ās̲ār-i tārīkhī-i Islām dar Māvarāʾ al-nahr
Hāshimī Gulpāyigānī, Muḥammad Mūsá ; Shādābī, Bahrām
Tihrān. Sāzmān-i Chāp va Intishārāt, Vizārat-i Farhang va Irshād-i Islāmī. 1379 [2000]. 212 p.
ISBN 964422244X

Bū-yi jū-yi Mūliyān: chand shiʻr
Shafīʻī Kadkanī, Muḥammad Riz̤ā
Tihrān. Tūs. 1357 [1978]. 84 p.

Bū-yi jū-yi Mūliyan: safarʹnāmah-ʾi Samarʹqand va Bukhārā
Baqāʾī, Asad Allāh
Tihrān. Sūrah-i Mihr. 1381 [2002 or 2003]. 175 p., [8] p. of plates.
ISBN 9644716515

Bū-yi jū-yi Mulyān: yādʹdāshthā-yi safar tā Tājikistān
Sipand, Masʻūd
Sān Ḥawzah, Kālīfurniyā. [M. Sipand?]. 1996. 264 p.

Bū-yi kāfūr, ʻaṭr-i yās
Naw Nahālī, Rūyā ; Kiyāniyān, Riz̤ā ; Farmān Ārā, Bahman
[Tehran]. Muʾassasah-i Rasānahʹhā-yi Taṣvīrī. [200-?]. 1 videocassette.

Bū-yi khāk
Ārmīn, Manīzhah
Qum. Daftar-i Tablīghāt-i Islāmī-i Ḥawzah-ʾi ʻIlmīyah-i Qum. 1377 [1998]. 183 p.

Bū-yi khūn
Vāḥidī, Muḥammad Riz̤ā
Tihrān. Sāzmān-i ʻAqīdatī-i Siyāsī-i Artish. 1382 [2003 or 2004]. 248 p.
ISBN 9646297498

Bū-yi khush-i Nastaran
Aḥmadī, Ṣadīqah
Tihrān. Albūrz. 1384 [2005]. 344 p.
ISBN 9644424433

Bū-yi khvushʹgul-i muḥammadī
Mūsavī Garmārūdī, Afsānah ; Davāsāz Īrānī, Maryam
Tihrān. Muʻassassah-i Zaytūn. 1380 [2001 or 2002]. 79 p.
ISBN 9646364837

Bū-yi khvush-i āvīsh: majmūʻah-ʾi dāstān
Kishvarī, Farhād
Iṣfahān. Nashr-i Fardā. 1993. 158 p.

Bū-yi khvush-i nastaran
Aḥmadī, Ṣadīqah
Tihrān. ʻAlī. 1381 [2002]. 344 p.
ISBN 9649245995

Bū-yi khvush-i tārīkī
Shukrī, Qāsim
Tihrān. Markāz. 1385 [ c2007]. 233 p.
ISBN 9789643058647

Byi la ma bu gñis kyi rtsod gtam bźugs so =: The dispute between a mother cat & her kitten
Tharchin, G
Kalimpong. G. Tharchin. 1950 [i.e. 196-]. 8 p.

Bū-yi mihrbānī
Shafīʻī Sarvistānī, Ismāʻīl
Tihrān. Mawʻūd-i ʻAṣr. 1384 [2005 or 2006]. 128 p.
ISBN 9646968724

By imperial command: an introduction to Chʻing imperial painted enamels
Moss, Hugh M
Hong Kong. Hibiya. [c1976]. 2 v.
ISBN 0905298004

Bū-yi nā
Muʻīnī, Māndā
Tihrān. Nayrīz. 1387 [2008]. 447 p.
ISBN 9645724597

Bū-yi nān-i tāzah: majmūʻah-i shiʻr
Ibrāhīmī, Jaʻfar ; Ḥaydarzādah, Parvīz
Tihrān. Ḥawzah-i Hunarī. 1376 [1997]. 37, [1] p.
ISBN 964471170X

By inch of candle: a Sale at East-India-House, 21 September 1675
Thieme, Otto Charles
Minneapolis. The Associates of the James Ford Bell Library, University of Minnesota, Minneapolis. 1982. [4], 24 p.

By influence & desire: the true story of three extraordinary women--the Grand Duchess of Courland and her daughters
Pflaum, Rosalynd
New York. M. Evans. c1984. xix, 290 p., [4] p. of plates.
ISBN 0871314290

By inheritance [by] Octave Thanet [pseud.] ... with illustrations by Thomas Fogarty
Thanet, Octave
Indianapolis. The Bobbs-Merrill Company. [c1910]. 4 p. ℓ., 394 p.

Byōin hōkoku
[Tokyo]. Kōseishō Daijin Kanbō Tōkei Chōsabu.

By inni mogli żyć spokojnie: z dziejów walk o utrwalenie władzy ludowej na Dolnym Ślasku
Orzechowski, Marian
Wrocław. Zakład Narodowy im. Ossolińskich. 1967. 259 p.

Byōin ni okeru QC sākuru katsudō no dōnyū to suishin: byōinchō, ishi, kanrisha, sōfuchō no tame no
Matsuda, Kamematsu
Tōkyō. Nikka Giren. 1986. ix, 238 p.
ISBN 4817104260

Byōin no kotoba o wakariyasuku: kufū no teian
Tōkyō. Keisō Shobō. 2009. xxv, 234 p.
ISBN 9784326700622

Byōin no seiki no riron =: Theory of the Hospital Century
Ikai, Shūhei
Tōkyō. Yūhikaku. 2010. vi, 330 p.
ISBN 9784641173590

Derby in old photographs
Buxton, David
Stroud. Alan Sutton. 1992. 159 p.
ISBN 0750902736

BÔ YIN RÂ: LEBEN UND WERK
Schott, Rudolf
BERN. KOBERSCHE VERLAGSBUCHHANDLUNG. 1979.

Byin rlabs bla sgrub sdug bsṅal mun sel thugs rjeʾi ñi ʾod phyi naṅ gsaṅ gsum ñams su len paʾi zin bris bklags chog tu bkod pa yon tan ʾbyuṅ gnas: a text from the liturgy connected with the Gʾyu thog sñiṅ thig
Koṅ-sprul Blo-gros-mthaʾ-yas
Chemre. [s.n.]. 1969. 58 [i.e. 115] p.

Byin rlabs kyi gter chen po dpal ʾKhor-lo-sdom-pa Grub-chen Dril-bu źabs lugs kyi bskyed rim gyi rnam bśad thabs kyi theg paʾi gsaṅ lam źes bya ba bźugs so
Chos-kyi-rdo-rje
[Gangtok. s.n. 1972]. 63 [i.e. 125] p.

Byōinsen jūgunki
Okada,Teiko
Tōkyō. Yumanishobō. 2000. 355 p.

Byōinsen Kōsai Maru kenbunroku: Nichi-Ro Sensō hichō
Hosokawa, Gentarō
Tōkyō. Hakubunkan Shinsha. 1993. 534 p.
ISBN 4891779497

By intervention of Providence
McKenna, Stephen
Boston. Little, Brown, and Company. 1923. ix, 298 p.

Derby in the making
Christian, Roy
Exhall, Coventry. Jones-Sands. 1989-. v.
ISBN 0947764909

By invitation
Darragh, Jill
[Feilding, N.Z.]. Rangitawa Partnership. 2006. 61 p.
ISBN 9780473114794

By invitation only: how the media limit political debate
Croteau, David ; Hoynes, William
Monroe, ME. Common Courage. c1994. 218 p.
ISBN 1567510450

By invitation only
Della Femina, Jodi ; McInnis, Sheri
New York. St. Martin's Press. 2009. 360 p.
ISBN 9780312384753

By invitation only
Higgins, Gail
Saint John, NB. DreamCatcher. c2003. 307 p.
ISBN 1894372115

By invitation only: the rise of exclusive politics in the United States
Schier, Steven E
Pittsburgh, Pa. University of Pittsburgh Press. c2000. x, 247 p.
ISBN 0822957124

By invitation only
Young, Richard ; Wilson, Christopher
London. Quartet. 1981. 123 p.
ISBN 0704333872

By invitation only: artful entertaining, Southern style
Pensacola, Fla. Junior League of Pensacola. c2002. 207 p.
ISBN 0961362294

Bū-yi pīrāhan-i Yūsif
Ḥātimī Kiyā, Ibrāhīm
[Tehran]. Muʾassasah-i Rasānahʹhā-yi Taṣvīrī. [200-?]. 2 videodiscs.

Bū-yi pīrāhan-i Yūsuf
Ḥātamī'kīā, Ibrāhīm
[Tehran, Iran. s.n.]. 1996. 1 videocassette (98 min.).

Bū-yi pirāhan-i Yūsuf
Muṣāḥib, Muḥammad Hāshim
[Tehran?]. ʻĀdīyāt. 1376 [1997]. 51 p.
ISBN 964916474X

Bū-yi pūnah: dāstān barā-yi nawjavānān
Bukāʾī, Muḥammad ; Jalālī, M. Amīr
Tihrān. Ḥawzah-i Hunarī. 1375 [1996 or 1997]. 18 p.

Bū-yi pūnah
Tihrān. Shirkat-i Intishārāt-i ʻIlmī va Farhangī. 1385 [2006]. 6, 132 p.
ISBN 9644457854

By Isaac Tichenor, governor of the state of Vermont. A proclamation: ... the first Thursday of December next, being the sixth day of said month, to be observed as a day of public thanksgiving ... Given at the Council chamber in the city of Vergennes, this 29th day of October, A.D. 1798
Tichenor, Isaac
[Vergennes, Vt.]. Printed at Vergennes, by George and Robert Waite. [1798]. 1 sheet ([1] p.).

Bū-yi sabz-i pūnahʹhā: qiṭʻāt-i adabī
Shujāʻī, Mahdī
Tihrān. Nashr-i Javān. 1369 [1990]. 113 p.

Bū-yi shukulātī-i tu
Mūsavī Khūzistānī, J
Tihrān. J. Mūsavī Khūzistānī. 1383 [2004 or 2005]. 208 p.
ISBN 9640650927

Byis paʼi blo sgo byed paʼi lde mig ces bya ba bźugs so
Blo-bzaṅ-sbyin-pa
Dharamsala. Bod-kyi Bud-med Lhan-tshogs. 2009. 57 p.

By Italian seas
Peixotto, Ernest
New York. C. Scribner's sons. [c1906]. xiv, 233 p.

Bū-yi talkh-i qahvah
ʻAbbāspūr, Saʻīd
Iṣfahān. Naqsh-i Khvurshīd. 1379 [2000]. 218 p.
ISBN 964694101X

Bū-yi tamishkʹhā-yi vaḥshī
Chūbchiyān, Farīdah
Tihrān. Shālān. 1388 [2009]. 111 p.
ISBN 9786009032709

Bū-yi tan-i āhū: bīst va shish dāstān-i kūtāh
Mashhad. Jalīl. 1383 [2004]. 127 p.
ISBN 9643980308

Bū-yi timishk-i vaḥshī: ʻāshiqnāmaʹhā
Nabavī, Ibrāhīm
Tihrān. Dādār. 1382 [2003]. 142 p.
ISBN 9647294611

By its cover: modern American book cover design
Drew, Ned ; Sternberger, Paul Spencer
New York. Princeton Architectural Press. c2005. 192 p.
ISBN 1568984979