Ceza adalet reformu ilkeleri sempozyumu (24-26 Şubat 1972). Raporlar - Tartişmalar
İstanbul. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi. 1972. 208 p.

Ceza adalet sisteminin etkinliği, 1998
Dönmezer, Sulhi ; Yenisey, Feridun
İstanbul. Türkiye Ekonomik ve Sosyal Etüdler Vakfı. 2000. 365 p.

Ceza Adalet Sistemi ve Polis Sempozyumu: 6-7-8 Mayıs 1998, Polis Akademisi, Ankara
Ankara. Polis Akademisi. 1998. 440 p.
ISBN 9755850066

Cezaı̂ mesuliyetin esası
Dönmezer, Sulhi
İstanbul. İsmail Akgün matbaası. 1949. viii, 172 p.

Ceza İnfaz Kurumu istatistikleri =: Prison statistics
Ankara. Türkiye İstatistik Kurumu. v.

Cezaı̂ sorumluluğun esasi olarak failin normalliği telâkkisi
Dönmezer, Sulhi
İstanbul. İsmail Akgün matbaası. 1946. [119]-129 p.

Cezadan Mahsup: Yargıtay'ın Tümüyle Taranmış İçtihatları Işığında (TCK m. 16; m. 63; m. 188/2)
Arslan, Çetin ; Kayançiçek, Murat
Ankara. Adalet. 2011. x, 102 p.
ISBN 9786055412197

Cezada tekerrür uygulaması: pratik
Günay, Erhan
Ankara. Adil Yayınevi. 1996. 159 p.
ISBN 9757299413

Ceza davalarında usul ve tatbikatı
Bilecen, Necmettin
Ankara. Seçkin. 1987. 1120 p.

Ceza davalarında zamanaşımı
Taşdemir, Kubilay
Ankara. Adil Yayınevi. [2001]. x, 184 p.
ISBN 9756749229

Ceza davasının hazırlanması ve kişisel dava
Küçükbayrak, Ali Adnan
Ankara. Adil Yayınevi. [1998]. 423 p.
ISBN 9757299928

Ceza dâvasında şahıs hürriyeti: muvakkat yakalama-tevkif (Türk hukukunda)
Gölcüklü, Feyyaz
Ankara. Ajans-Türk matbaası. 1958. 1 p. l., v-viii, 198 p.

Cez červený očistec: [1945-1953 Jagrinlag, Ozerlag]
Košút, Ján
[Bratislava?]. Slovenská asociácia násilne odvlečených. 1995. 235 p.
ISBN 8096704001

Cezaevi A.Ş: bir cezaevi doktorunun anıları
Yıldız, Levent Burak
İstanbul. Alfa. 2004. xii, 324 p.
ISBN 9752975771

Cezaevinde insan olmak
Argun, Fevzi
Kızılay, Ankara. İHD Ankara Şubesi. [1990]. 176 p.

Cezaevi üniversitesi: darağaci kürsüsü
Güçlü, Faruk
Yenişehir, Ankara. Doruk Yayınları. 1994. 152 p.
ISBN 9755530371

Cezaevi ve sağlık: cezaevi, ezaevi, sayrıevi, ölümevi
Soyer, Ata
Yenişehir, Ankara. Türk Tabibleri Birliği Merkez Konseyi. 1999. 164 p.
ISBN 9756984147

Cezaevleri direnişleri
Cağaloğlu, İstanbul. Haziran Yayıncılık. [1995]-. v.

Cezaevlerinde din eğitimi
Özdemir, Şuayip
Cağaloğlu, İstanbul. Arı Sanat Yayınları. 2006. 204 p.
ISBN 9758525727

Cezaevlerinde son gelişmeler: koğuşlardan hücrelere 19 Aralık cezaevleri operasyonları
Beyoğlu, İstanbul. İstanbul Barosu. 2001. 80 p.

Cezaevleri sempozyumu
Sayman, Yücel
Istanbul. Istanbul barosu. 2003.

Ceza hâkimi: dram, 3 [ie., üç] perde, 4 [ie., dört] tablo
Tarus, İlhan
Ankara. Ulusal Matbaa. 1940. 80 p.

Ceza hükümlerini havi tam metinli hususî kanunlar
Bora, Kemal Emin
Ankara. Ajans-Türk matbaası. 19??-. v.

Ceza hukuku: Hususı̂ kısım
Dönmezer, Sulhi
İstanbul. S. Garan. 1953-. v.

Ceza hukuku: Umumı kısım
Taner, Mehmet Tahir
Istanbul. Ismail Akgün matbaası. 1953. xx, 730 p., 1 l.

Ceza Hukuku Açısından Hukuksal İlişki Kavramının İncelenmesi
Ömeroğlu, Ömer
İstanbul. Yetkin. 2010. 152 p.
ISBN 9789754645811

Ceza hukuku açısından özel hayatın korunması
Danışman, Ahmet
Konya [Turkey]. Selçuk Üniversitesi Basımevi. 1991. xiii, 124 p.
ISBN 9754480613

Ceza hukuku dergisi: CHD ; hakemli dergidir
Ankara. Seçkin.

Ceza hukuku dersleri: umumî kısım
Dönmezer, Sulhi ; Erman, Sahir
İstanbul. İ. Akgün Matbaası. 1958. xxvii, 751 p.

Ceza hukukumuzda: şikâyet
Yilmaz, Zekeriya
İstanbul. Adalet Yayınevi. 2010.
ISBN 9786054378555

Ceza hukukumuzda memur ve memurlara karşı işlenen suçlar
Gökcan, Hasan Tahsin
Ankara. Seçkin Yayıncılık. 2004. 367 p.
ISBN 9753477317

Ceza hukukunda Af (konusu uzerinde bir deneme
Meray, Seha L
Ankara. Zerbamat. 1944. xv, [i], 82 p.

Ceza hukukunda hukuka aykırılık
Katoğlu, Tuğrul
Ankara. Seçkin. 2003. 168 p.
ISBN 9753475675

Ceza Hukukunda Hukuka Uygunluk Sebebi Olarak Bir Hakkın Kullanılması
Uruşak, Uğur
İstanbul. On İki Levha Yayıncılık. 2010. xvi, 265 p.
ISBN 9786054396542

Ceza hukukunda ihmal kavramı ve ihmali suçların çeşitleri
Hakeri, Hakan
Ankara. Seçkin. 2003. 356 p.
ISBN 975347590X

Ceza hukukunda objektif sorumluluk
Özen, Muharrem
Ankara. US-A Yayıncılık. 1998. xxviii, 379 p.
ISBN 9757100064

Ceza Hukukunda Rıza
Şahin, Meral Ekici
İstanbul. On İki Levha Yayıncılık. 2012. 395 p.
ISBN 9786055373542

Ceza hukukunda terörizm: milletlerarası metinler ve 3713 sayılı terörle mücadele kanununun ışığında
Zafer, Hamide
Cağaloğlu, İstanbul. Beta Basım Yayım Dağıtım. 1999. xii, 303 p.

Ceza hukuku ve ceza usul hukuku ordinariüs profesörü Dr. Tahir Tanerʾe armağan: (İstanbul Hukuk Fakültesi profesörleri ve doçentleri tarafĭndan)
İstanbul. İsmail Akgün Matbaasĭ. 1956. xiv, 752 p.

Ceza hukukuyla korunması amaçlanan hukuksal değer
Ünver, Yener
Ankara. Seçkin. 2003. 1103 p.
ISBN 9753475756

Ceza hukuku özel bölüm: kamu güvenine karşı işlenen suçlar (TCK 316-368)
Erman, Sahir ; Özek, Çetin
İstanbul. Erman-Özek. 1996. [17], 705 p.
ISBN 9759565323

Ceza hukuku özel bölüm: kamu idaresine karşı işlenen suçlar (TCK 202-281)
Erman, Sahir ; Özek, Çetin
İstanbul. Erman-Özek. [1992]. xxi, 522 p.
ISBN 9759565307

Cezai şart ve uygulaması
Uçar, Salter
Cağaloğlu, İstanbul. Alfa Basım Yayım Dağıtım. 1993. xv, 168 p.
ISBN 9757368180

Cezair-i Bahr-i Sefid salnamesi
Rodos. Matbaa-yı Vilâyet. 1313 [1895 or 1896]-. v.

Ceza kanunname-i hümayunu
İstanbul. Matbaa-yi Amire. 1335 [1916]. 123 p.

Ceza kanunnamesi
İstanbul. Takvimhane-i Amire. 1274 [1857]. 62 p.

Ceza kanunu: 3 perde vodvil
İbnürrefik Ahmet Nuri
[Istanbul]. Orhaniye Matbaası. 1924. 128 p.

Ceza kanunu: tahşiyeli : ilave 2
Sarkis, Karakoç
İstanbul. Matbaa-yı Amire. 1332 [1914]. 156 p.

Ceza kanunu: 1 Teşrin-i evvel 1335 tarihine kadar kaffe-yi tadilat ve mezilatı muhtevidir
İstanbul. Cihan Biraderler Matbaası. 1338 [1919]. 119 p.

Ceza kanunu şerhi: Türk ve İtalyan ceza kanunları
İstanbul. Milliyet Matbaası. 1927-1928. v.

Ceza kanununun 481 inci maddesi: Ceza kanununun 572 nci maddesinin tatbiki
Dönmezer, Sulhi
İstanbul. İsmail Akgün matbaası. 1949. 13 p.

Ceza kanunu'nun muvakka meriyet-i vazına müteallik kanun: kanun numerası 825, Büyük Millet Meclisi'nde kabul tarihi 26 Nisan 1926, resmi ceride ile neşri tarihi 5 Mayıs 1926
[Istanbul. s.n.]. 1926. 20 p.

Ceza kanunu tetkikatindan
Sevig, Vasfi Raşid
İstanbul. Cezrî matbaa. 1931. 16, 50, 36, 16 p.

Ceza kuşağı: roman
Tekdöner, Armağan
Galatasaray, İstanbul. Zed. 2001. 119 p.
ISBN 9757026743

Cezaların infazı ve infaz müesseseleri: açıklamalar-infaz hesapları-konulara ilişkin yargıtay kararları-konulara ilişkin adalet bakanlığı genelgeleri-ilgili mevzuat
Bardak, Cengiz
Ankara. Yetkin Hukuk Yayınları. 1996. 461 p.
ISBN 9754640688

Ceza mahkemelerince yargılanacak vergi suçları ve cezaları: en son değişiklikler ve uygulamalarla
Gündel, Ahmet
Sıhhiye, Ankara. Adil Yayınevi. 1996. 581 p.
ISBN 9757299081

Ceza mahkemeleri usulu kanunu
Ankara. 1928. p.

Ceza muhakemeleri usulü
Kantar, Baha
Ankara. G. Sanatlar. 1957-. 2 v.

Ceza muhakemeleri usulü
Kantar, Baha
İstanbul. Cumhuriyet Matbaası. 1946-50. 2 v. in 1.

Ceza muhakemeleri usulü
Taner, Mehmet Tahir
İstanbul. İsmail Akgün matbaası. 1955. xvi, 448 p.

Ceza muhakemeleri usulü hukukunda içtihatlar, kararlar ve meseleler: Vakʾalar metodunun tatbiki
Dönmezer, Sulhi ; Şensoy, Naci
Istanbul. Garan matbaasi. 1961. vi, 206 p.

Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu
Erdurak, Yılmaz Güngör
Sıhhıye, Ankara. Adil Yayınevi. 1994. xv, 1029 p.
ISBN 9757299030

Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu
Malkoç, İsmail ; Güler, Mahmut
Sıhhıye, Ankara. Adil Yayınevi. [1998]. 2 v.
ISBN 9757299715

Ceza muhakemeleri usulü kanunu
Şeviǧ, Vasfi Raşit
Istanbul. Cumhuriyet matbaasi. 1929. lxxv, a-u, 321 p.

Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu
[Turkey]. Türk Neşriyat Yurdu. [1929]. 245 p.

Ceza muhakemeleri usulü kanunu
[Ankara?. Adliye vekâleti]. 1929. 2 p. l., 3-68, 3 p.

Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu şerhi ve ilgili mevzuat
Yurtcan, Erdener
Osmanbey, İstanbul. Kazancı Yayınları. 1988. 3 v.

Ceza muhakemeleri usulü kanunu no. 1412
[Istanbul. s.n. between 1920 and 1930]. 136 p.

Ceza muhakemeleri usulü kanunu tatbıkatı ve sakki
Sevig, Vasfi Raşid
[Turkey]. Ankara Hukuk Fakültesi. [1930]. 105 p.

Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu ve ilgili mevzuat: Polis Vazife ve Selahiyetleri Kanunu
Yurtcan, Erdener
İstanbul. Beta Basım Yayım Dağıtım. 1986. 436 p.

Ceza muhakemeleri usulü kanunu ve ilgili temyiz mahkemesi içtihatları
Akdoğan, Kâzım ; Perinçek, Sadık ; Tüzün, Fehmi
Ankara. Ayyıldız Matbaası. 1960. 600 p.

Ceza muhakemeleri usulü kanunu ve temyiz mahkemesi içtihatları
Akdoğan, Kâzım ; Palabıyık, Fevzi
Ankara. Karınca. 1957. 300 p.

Ceza muhakemesi hukuku
Kunter, Nurullah
İstanbul. İ. Akgün. 1961. 1 p. l., [v]-vi p., 1 l., 704 p.

Ceza Muhakemesi Hukukunda İtiraz Kanun Yolu
Özen, Mustafa
Ankara. Adalet. 2011. xvii, 211.
ISBN 9786055473488

Ceza muhakemesi hukukunda çapraz sorgu
Demren Dönmez, Burcu
Ankara. Seçkin. 2007.
ISBN 9789750203664

Ceza muhakemesi hukukunda fair trial
Schroeder, Friedrich-Christian ; Peukert, Wolfgang ; Yenisey, Feridun
İstanbul. İstanbul Barosu CMUK, Uygulama Servisi Yayınları. 1999. 285 p.

Ceza muhakemesi hukukunda koğuşturma mecburiyeti: hazırlık soruşturması
Öztürk, Bahri
Ankara. Ankara Üniversitesi Basımevi. 1991. xi, 270 p.

Ceza Muhakemesi hukukunda koruma tedbiri olarak iletişimin denetlenmesi
Vatan, Zeki
Cağaloğlu, İstanbul. Beta. 2009. xx, 326 p.
ISBN 9789752959842

Ceza muhakemesi hukukunda tanıklık
Feyzioğlu, Metin
Ankara. US-A Yayıncılık. 1996. xix, 434 p.
ISBN 9757100005

Ceza muhakemesi hukukunda uzlaşma
Yenisey, Feridun
İstanbul. Arıkan. 2005. 284 s.
ISBN 9756145455

Ceza muhakemesi kanunu şerhi: ceza muhakemesi kanunu; ceza muhakemesi kanununun yürürlük ve uygulama şekli hakkında kanun; 5726 sayılı tanık koruma kanunu; adli yargı ilk derece mahkemeleri ile bölge adliye mahkemelerinin kuruluş, görev ve yetkileri hakkında kanun; çocuk koruma kanunu; polis vazife ve selahiyet kanunu; adli kolluk yönetmeliği; yakalama, gözaltına alma ve ifade alma yönetmeliği; adlî ve önleme aramaları yönetmeliği; ceza muhakemesinde beden muayenesi, genetik incelemeler ve fizik kimliğin tespiti hakkında yönetmelik; cumhuriyet başsavcılıkları ile adlî yargı ilk derece ceza mahkemeleri kalem hizmetlerinin yürütülmesine dair yönetmelik; suç eşyası yönetmeliği; cumhuriyet başsavcılıkları ve mahkemelerce alınacak tanık koruma tedbirlerine ilişkin esas ve usuller hakkında yönetmelik; ceza muhakemesi kanununda öngörülen telekomünikasyon yoluyla yapıan iletişimin denetlenmesi, gizli soruşturmacı ve teknik araçlarla izleme tedbirlerinin uygulanmasına ilişkin yönetmelik
Donay, Süheyl
İstanbul. Beta. 2009.

Ceza muhakemesi kanunu gazi şerhi
Şahin, Cumhur
Ankara. Seçkin Yayıncılık. 2005. 1216 p.
ISBN 9750201124

Ceza muhakemesinde: mağdur haklari, davaya katilma, yargilama giderleri : ile mağdurun veya suçtan zarar görenin hukuk mahkemelerinde açabileceği maddî ve manevî tazminat davaları
Yılmaz, Zekeriya
Ankara. Seçkin. 2007. 904 p.
ISBN 9789750204319

Ceza muhakemesinde hazırlık soruşturması
Bardak, Cengiz
Ankara. Yetkin Basım Yayım ve Dağıtım. 1996. 588 p.
ISBN 9754640734

Ceza Muhakemesinde Katılan
Koç, Ziya
İstanbul. On İki Levha Yayıncılık. 2011. xx, 261 p.
ISBN 9786054396726

Ceza muhakemesinde tehlike içindeki tanıkların korunması: Türk, Alman ve Avusturya hukuklarında karşılaştırmalı olarak
Turhan, Faruk
Ankara. Seçkin. 2009. 274 p.
ISBN 9789750209840

Ceza muhakemesinde telekomünikasyon yoluyla yapılan iletişimin denetlenmesi
Kaymaz, Seydi
Ankara. Seçkin. 2009. 522 p.
ISBN 9789750208973

Ceza muhakemesinde vicdani kanaat
Feyzioğlu, Metin
Ankara. Yetkin Yayınları. 2002. 242 p.
ISBN 9754642028

Ceza muhakemesinde yeni bir denetim muhakemesi yolu olarak istinaf
Erdem, Mustafa Ruhan
Ankara. Seçkin. 2010. 163 p.
ISBN 9789750213199

Cezanın amacı ve hapis cezası: bilim kurulunun 8 Şubat 2010 tarihli kararı ile "2010 yılı Ord.Prof.Dr.Sulhi Dönmezer Hukuk Ödülü" no layık bulunmuştur
Karakaş Doğan, Fatma
Kadıköy, İstanbul. Legal. 2010. 312 p.
ISBN 9786054354023

Cezanne
Belz, Carl
New York. McGraw-Hill. [c1975]. 48 p.
ISBN 0070044171

Cezanne
Bernabi, Roberta ; Cezanne, Paul
Milano. l'Unità/Elemonde Arte. 1992. 63 p.

Cezanne
De Micheli, Mario
New York. Grosset & Dunlap. [1967, c1968]. 39, [80] p.

Cezanne: a study of his development
Fry, Roger Eliot
London. L. & V. Woolf. 1927. 4 p. 1., 88 p. XL pl.

Cezanne
Meier-Graefe, Julius ; Reece, John Holroyd
London. E. Benn. 1927. 66 p.

Cezanne and the Eternal feminine
Andersen, Wayne V ; Cézanne, Paul
Cambridge . Cambridge University Press. c2004. xiv, 249 p.
ISBN 052183726X

Cezanne and the impressionists: [exhibition catalogue] November 1935, Bignou Gallery ... New York
New York. The Gallery. 1935. [18] p.

Cezanne drawings
Neumeyer, Alfred ; Cézanne, Paul
New York . Thomas Yoseloff. c1958. 63 p., [86] p. of plates.

Cezanne & Giacometti: tvivlens veje
Cézanne, Paul ; Giacometti, Alberto ; Baumann, Felix Andreas ; Tøjner, Poul Erik
[Humlebæk]. Louisiana Museum of Modern Art. c2008. 168 p.
ISBN 9788700794382

Cezanne; his life and art
Lindsay, Jack ; Cézanne, Paul
Greenwich, Conn. New York Graphic Society. 1969. viii, 360 p.
ISBN 0821203401

Cezanne's aquarelles
Cézanne, Paul ; Meier-Graefe, Julius
München. Verlag der Marées-Gesellschaft, R. Piper & Co. 1918. [20] p., [10] leaves of plates.

Cezanne's card players
Cézanne, Paul ; Ireson, Nancy ; Wright, Barnaby ; Semmer, Laure-Caroline
London. Courtauld Gallery in association with Paul Holberton Publishing. c2010. 159 p.
ISBN 9781907372117

Cezanne's composition: analysis of his form with diagrams and photographs of his motifs
Loran, Erle
Berkeley. University of California Press. 1947. 7 p. ℓ., 141 p.

Cezanne, she was a great painter: the second book January 1975 : unbroken words to women, sexuality, creativity, language, art istory [i.e. history]
Schneemann, Carolee
NYC. C. Schneemann. c1975. 39 leaves.

Cezanne's quarry
Pope, Barbara Corrado
New York. Pegasus. c2008. 368 p.
ISBN 193364883X

Cezanne's studio
Vollard, Ambroise
New York. Published by Washington Square Gallery. c1915]. [62] p.

Cezanne's working methods and their theoretical background
Ratcliffe, Robert William
1960. 1 microfilm reel.

Cezanne, the early years, 1859-1872
Gowing, Lawrence ; Stevens, Mary Anne ; Adriani, Götz
New York. Abrams. 1988. 226 p.
ISBN 0810910489

Cezanne, the Steins, and their circle
Rewald, John
London. Thames and Hudson. c1986. 64 p.
ISBN 0500550182

Cezanne und seine Ahnen: Faksimiles nach Aquarellen, Feder, und anderen Zeichnungen von Tintoretto, Greco, Poussin, Corot, Delacroix, Cezanne ; mit einer Vorrede von J. Meier-Graefe
Meier-Graefe, Julius ; Cézanne, Paul ; Corot, Jean-Baptiste-Camille ; Delacroix, Eugène ; Greco ; Poussin, Nicolas ; Tintoretto
Munich. Marees-Gesellschaft. 1921. 1 portfolio (11 p., 22 sheets).

Cezannisme in Japan, January 1922 to January 1947: report on research conducted under the auspices of the Scientific Research Grants for 1998-2001
Nagai, Takanori
Kyoto. Ishibashi Foundation, Bridgestone Museum of Art. c2002. 94 p.

Cezar Baltag: monografie, antologie comentată, receptare critică
Diaconu, Mircea A
Brașov. Aula. c2000. 95 p.
ISBN 9739952054

Cezare Paveseʾnin şiirlerinde işlenen temalar
Ermumcu, Ziya
Ankara. Ankara Üniversitesi. 1980. vıı, 99 p.

Cezar i człowiek: sztuka w trzech aktach z epilogiem
Nowadzyński, Adolf
Warszawa. Nakł. Gebethnera i Wolffa. 1937. 305 p.

Cezarina: fragmentos históricos
Franco, Geraldo Cezar
Goiânia, GO. Kelps. 2010. 116 p.
ISBN 9788563331434

Cezar Petrescu: fascinația romanului
Dărăbuș, Ștefan
Cluj-Napoca. Casa Cărții de Știință. 2011. 203 p.
ISBN 9789731338736

Cezar Petrescu
Gafița, Mihai
[București]. Editura pentru Literatură. 1963. 323 p.

Cezar's dood
Leuve, Roeland van
Amsteldam. J. Sluyter. 1775. p.

Cezary Jellenta estetyk: i krytyk : działalnośč w latach 1880-1914
Lewandowski, Tomasz
Wrocław. Zakład Narodowy im. Ossolińskich. 1975. 244 p.

Cezaryna Wojnarowska
Kasprzakowa, Janina
Warszawa. Iskry. 1978. 117, [3] p., [4] leaves of plates.

Cezaryna Wojnarowska
Krzywobłocka, Bożena
Warszawa. "Książka i Wiedza,". 1979. 248, [3] p., [16] leaves of plates.

Cezasızlık zırhını aşmak: Türkiye’de güvenlik güçleri ve hak ihlâlleri
Atılgan, Mehmet
Istanbul. TESEV. 2012. 84 + [2] p.
ISBN 9786055332068

Ceza usulü hukuku
Erem, Faruk
Ankara. Ajans. 1964. 3 p. l., 724 p.

Ceza usulü hukukunun esasları
Erem, Faruk
[Ankara?. 1961?- ]. pts. in.

Ceza uygulamasında çek yasası ve ticarı̂ senetlerle işlenen suçlar
Malkoç, İsmail ; Güler, Mahmut
Ankara. Adil Yayınevi. 1996. 764 p.

C.E. Zavaleta, hombre de varios mundos
Escajadillo, Tomás G ; Zavaleta, C. E
Lima. Amaru Editores. 2009. 292 p.
ISBN 9789972826146

Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun, CGİK: yasa metni, gerekçe, TBMM Adalet Komisyonu raporu, TBMM tutanakları
Ülgen, Celal
[İstanbul]. İstanbul Barosu Yayınları. 2005. 206 p.
ISBN 9756689765

Ceza ve güvenlik tedbirlerinin infazı
Kamer, Vehbi Kadri
Ankara. Adalet Yayınevi. 2007. 2 v.
ISBN 9789944416184