Fu bai: huo bi yu quan li di jiao huan
Beijing. Zhongguo zhan wang chu ban she. 1989. 2, 156 p.
ISBN 7505005553

Fu bai: quan li yu jin qian di jiao huan
Beijing Shi. Zhongguo jing ji chu ban she. 1993. 2, 16, 220 p.
ISBN 7501724067

Fu bai de jing ji xue fen xi =: An economic analysis of corruption
Zheng, Liping
Beijing. Zhong gong zhong yang dang xiao chu ban she. 2000. 4, 14, 19, 230 p.
ISBN 7503522100

Fu bai di jiu Zhongguo
Li, Guirong ; Yang, Yulin ; Zhang, Lingxiao
Huhehaote Shi. Nei Menggu ren min chu bian she. 1991. 16, 545 p.
ISBN 7204014197

Fu bai fang zhi lun
Li, Wensheng
Beijing Shi. Zhongguo jian cha chu ban she. 2004. 6, 503 p.
ISBN 7801852222

Fu bai fan zui de si fa kong zhi =: Fubai fanzui de sifa kongzhi
Zhu, Liheng
Beijing. Zhongguo jian cha chu ban she. 2010. 3, 5, 291 p.
ISBN 9787510202650

Fu bai fan zui xue yan jiu
Lin, Zhe ; Ma, Changsheng ; Cai, Xuebing
Beijing Shi. Beijing da xue chu ban she. 2002. ii, 4, 547 p.
ISBN 7301056192

Fu bai guo jia, fu lan she hui
Li, Minyong
Taibei. Bu er chu ban you xian gong si. 1996. 222 p.
ISBN 9578519702

Fu bai he qi zha fan zui de cheng zhi yu fang fan: Guoji jian cha guan lian he hui di si jie nian hui lun wen ji ji hui yuan da hui (Zhong fan hui yuan) lun wen ji
Beijing. Zhongguo jian cha chu ban she. 2000. 3, 282 p.
ISBN 780086703X

Fu bai lun
Yang, Jiliang
Beijing. Zhongguo she hui ke xue chu ban she. 1997. 2, 8, 492 p.
ISBN 7500421494

Fu bai qi zui xing fa jing yao
Liu, Shengrong ; Dan, Wei
Beijing Shi. Zhongguo fang zheng chu ban she. 2001. 4, 401 p.
ISBN 7801074874

Fu bai si xiang wen hua tan yuan ji zhi li dui ce yan jiu
Zhang, Lianyu
Beijing. Zhongguo she hui ke xue chu ban she. 2003. 3, 3, 234 p.
ISBN 7500441746

Fu bai wen cun
Zhang, Boquan
Lanzhou. Lanzhou da xue chu ban she. 2010. 2, 2, 6, 318 p.
ISBN 9787311035266

Fu bai yu quan qiu jing ji
Kimberly, K.A ; Liu, Yong ; Li, Xian ; Liu, Bin
Beijing. Beijing chu ban she. 2000.
ISBN 7200040088

Fu bai, zheng ji yu zheng qi guan xi: xu jia fan rong shi ru he bei zhi zao he po mie de
Li, Hui
Shanghai. Fu dan da xue chu ban she. 2011.
ISBN 9787309078121

Fu bai zhi li lun heng
Yang, Chunxi
Beijing Shi. Qun zhong chu ban she. 1999. 3, 2, 3, 463 p.
ISBN 750142053X

Fu bai zi chan zhui hui ji zhi yan jiu
Lin, Xuebiao
Xiamen. Xiamen da xue chu ban she. 2011.
ISBN 9787561536919

Fußball ist unser Leben: eine deutsche Leidenschaft
Pöppl, Michael
Berlin. Aufbau Taschenbuch. c2002. 259 p., [16] p. of plates.
ISBN 3746680794

Fußballweltmeisterschaft 1934, Italien
Grüne, Hardy
Kassel. Agon Sportverlag. c2002. 127 p.
ISBN 3897841983

Fußballweltmeisterschaft 1958, Schweden
Skrentny, Werner ; Jessen, Christian
Kassel. Agon Sportverlag. c2002. 127 p.
ISBN 3897841924

Fubaochang
Chen, Zhihua ; Lou, Qingxi ; Jia, Darong ; Li, Qiuxiang
Beijing Shi. Sheng huo, du shu, xin zhi san lian shu dian. 2003. xiii, 160 p.
ISBN 7108017709

Fu Baochen jiao yu lun zhu xuan
Fu, Baochen ; Chen, Xia ; Fu, Qiqun
[Peking]. Ren min jiao yu chu ban she. 1994. 16, 432 p.
ISBN 7107110519

Fubao Cun zhi
Duan, Yonglin
Kunming Shi. Yunnan ren min chu ban she. 2005. 164 p.
ISBN 722204468X

Fu Baoshi
Chen, Chuanxi
Taibei Shi. Yi shu jia chu ban she. 2001. [6], 269 p.
ISBN 9578273908

Fu Baoshi
Fu, Baoshi ; Yu, Huali ; Qi, Lin
[Tianjin]. Tianjin ren min mei shu chu ban she. 1996. 1 v. (unpaged).
ISBN 7530506048

Fu Baoshi
Fu, Baoshi
[Hangzhou]. Zhejiang ren min mei shu chu ban she. 1999. 48 p.
ISBN 7534009030

Fu Baoshi: luo bi shi suo xi
Shan, Gu
Zhengzhou Shi. Da xiang chu ban she. 2003. 93 p.
ISBN 7534732212

Fu Baoshi
Shanghai gu ji. 2004.
ISBN 7532538222

Fu Baoshi ci dian
Ye, Zonggao
Shanghai gu ji.

Fu Baoshi da dian
Lu, Heng
Suzhou Shi. Gu wu xuan chu ban she. 2004. 16, 356 p.
ISBN 7805748365

Fu Baoshi de qing shao nian shi dai =: The youth of Fu Baoshi
Shen, Zuoyao
Shanghai. Shanghai shu hua chu ban she. 2009. 2, 2, 168 p.
ISBN 9787807259855

Fu Baoshi fang wen Luomaniya xie sheng zuo pin xuan ji
Fu, Baoshi
Nanjing. Jiangsu wen yi chu ban she. 1958. [2] p.

Fu Baoshi hua ji
Fu, Baoshi ; Liang, Baiquan ; Guo, Qun
Beijing. Wen wu chu ban she. 1992. 426 p.
ISBN 7501005494

Fu Baoshi hua ji
Fu, Baoshi
Beijing. Ren min mei shu chu ban she. 1958. [9] p., 40 plates.

Fu Baoshi hua ji
Fu, Baoshi
Nanjing. Jin ling shu hua she. 1981. 100 leaves, [1] leaf of plates.

Fu Baoshi hua ji
Fu, Baoshi
[Peking]. Ren min mei shu chu ban she. 1978. 12 plates.

Fu Baoshi hua ji (shang xia juan)
Beijing. Beijing gong yi mei shu. 2003.
ISBN 7805264767

Fu Baoshi hua lun
Fu, Baoshi ; Chen, Lüsheng
Zhengzhou Shi. Henan ren min chu ban she. 1999. 10, 129 p.
ISBN 7215042553

Fu Baoshi hua lun
Fu, Baoshi ; Wu, Linsheng ; He, Huaishuo
Taibei Shi. Yi shu jia chu ban she. Min guo 80 [1991]. 4, 115 p.
ISBN 9579500169

Fu Baoshi hua xuan
Fu, Baoshi
Beijing. Zhao hua chu ban she. 1988. 115 p.
ISBN 7505400665

Fu Baoshi hua xu ji
Fu, Baoshi
Taibei Shi. Zhonghua shu hua chu ban she. 1983. 56 p.

Fu Baoshi hui Mao Zedong shi yi tu ji
Shanghai. Shanghai gu ji chu ban she. 2004.
ISBN 7532536386

Fu Baoshi jia shu juan zeng, Nanjing bo wu yuan cang Fu Baoshi Zhongguo hua =: Fu Baoshi jiashu juanzeng Nanjing Bowuyuan cang
Fu, Baoshi ; Xu, Huping ; Zhuang, Tianming ; Zhao, Qibin
Beijing Shi. Rong bao zhai chu ban she. 2006. 380 p.
ISBN 7500309260

Fu Baoshi juan
Fu, Baoshi ; Shi, Shuqing ; Zhao, Li ; Tang, Yonggang
Beijing. Beijing chu ban she. 2005. 195 p.
ISBN 7200055905

Fu Baoshi lun yi
Fu, Baoshi ; Ye, Zonghao ; Wan, Xinhua
Shanghai Shi. Shanghai shu hua chu ban she. 2010. 259 p.
ISBN 9787807258841

Fu Baoshi mei shu wen ji
Fu, Baoshi ; Ye, Zongao
Shanghai. Shanghai gu ji chu ban she. 2003. 2, 4, 556 p.
ISBN 7532534677

Fu Baoshi mei shu wen ji
Fu, Baoshi ; Ye, Zonggao
[Nanjing shi]. Jiangsu wen yi chu ban she. 1986. 8, 5, 3, 694 p.

Fu Baoshi nian pu
Ye, Zonghao
Shanghai. Shanghai gu ji chu ban she. 2004. 3, 316 p., [1] p. of plates.
ISBN 7532537870

Fu Baoshi ping zhuan
Lin, Mu
Shanghai. Shanghai shu hua chu ban she. 2009. 3, 8, 222 p.
ISBN 9787807259886

Fu Baoshi quan ji
Fu, Baoshi ; Chen, Lüsheng
Nanning Shi. Guangxi mei shu chu ban she. 2008. 6 v.
ISBN 9787807463634

Fu Baoshi ren wu hua jing xuan
Fu, Baoshi
Tianjin Shi. Tianjin Yang Liuqing hua she. 2003. 36 p.
ISBN 7805037760

Fu Baoshi shan mian ji =: Fu Baoshis fan face collection = Den Hōseki no senmenshū
Fu, Baoshi
[Nanjing]. Jiangsu mei shu chu ban she. 1989. 1 portfolio ([1], 22 leaves of plates).
ISBN 7534400449

Fu Baoshi suo zao yin gao
Fu, Baoshi ; Ye, Zonghao
Shanghai. Shanghai gu ji chu ban she. 2004. 2 v. (5, 93 leaves).
ISBN 7532539350

Fu Baoshi Tang ren shi yi tu
Fu, Baoshi ; Shan, Gu
Shanghai. Shi ji chu ban ji tuan Shanghai shu dian chu ban she. 2003. 2, 34 p.
ISBN 7806780270

Fu Baoshi tan yi lu
Fu, Baoshi ; Xu, Shan
[Zhengzhou]. Henan mei shu chu ban she. 1998. 4, 2, 108 p.
ISBN 7540106816

Fu Baoshi tan Zhongguo hua/
Fu Baoshi
中国青年. 2011.
ISBN 9787500697886

Fu Baoshi yan jiu wen ji
Shanghai. Shanghai shu hua chu ban she. 2009. 434 p.
ISBN 9787807259879

Fu Baoshi yi shu sui bi
Fu, Baoshi ; Cheng, Mingshi
Shanghai. Shanghai wen yi chu ban she. 2001. 2, 7, 235 p., [8] p. of plates.
ISBN 7532121038

Fu Baoshi yi shu yan jiu
Wan, Xinhua
Nanchang. Jiangxi mei shu chu ban she. 2009. 2, 8, 315 p.
ISBN 9787807498377

Fu Baoshi zhuan
Hu, Zhiliang
Nanchang Shi. Bai hua zhou wen yi chu ban she. 1994. 2, 4, 546 p.
ISBN 7805795010

Fu Baoshi zhuan
Hu, Zhiliang
Taibei Shi. Ce fu chu ban gong si. 1997. xiv, 553 p., [6] p. of plates.
ISBN 9579902631

Fu Baoshi zhuan hao
Fu, Baoshi ; Xu, Liping
Xianggang. Han mo xuan chu ban you xian gong si. 2006. 159 p.

Fu Baoshi zhuan ke yi shu zhi jie
Wang, Benxing
Beijing gong mei. 2004.
ISBN 7805264899

Fu bao tang ji
Zang, Maoxun
Shanghai. Gu dian wen xue chu ban she. 1958. 10, 165 p.

Fu bao tang shi xuan: 5 juan, wen xuan 4 juan
Zang, Maoxun
Jinan. Qi Lu shu she chu ban she. 1997. p. 1-124.

Fu bao tang shi xuan ; Fu bao tang wen xuan
Zang, Maoxun
[Shanghai]. Shanghai gu ji chu ban she. [between 1995 and 1999]. 1 v.

Fu bao xian tan
Quyuan
Xianggang. Shang wu yin shu guan. 1958. 3, 144 p.

Fu bao zhi sheng
Zhanghua. Fu bao zhi sheng za zhi she. no.

Fubar
Gajdusek, Karl
New York. Samuel French. 2010. 79 p.
ISBN 0573697922

FUBAR: soldier slang of World War II
Rottman, Gordon L
Botley, Oxford, U.K. . Osprey Pub. 2007. 296 p.
ISBN 9781846031755

F.U.B.A.R: America's right-wing nightmare
Seder, Sam ; Sherrill, Stephen
New York. HarperCollins. 2006. 206 p.
ISBN 0060846712

Fubarnomics: a lighthearted, serious look at America's economic ills
Wright, Robert E
Amherst, N.Y. Prometheus Books. 2010. 333 p.
ISBN 9781616141912

Fu bei hua zhuan: xian gei jie fang jian she Xinjiang de na dai ren
Liu, Xianghui
Beijing. Zhong yang wen xian chu ban she. 2010. 733 p.
ISBN 9787507329148

Fu ben li ji Zheng zhu kao yi: 2 juan
Zhang, Dunren
Guangzhou. Xue hai tang. Xianfeng 10 [1860]. 1 v.

Fu ben zi
Pan, Lusheng ; Pan, Lujian
Shijiazhuang Shi. Hebei mei shu chu ban she. 2003. 109 p.
ISBN 7531022370

FU Berlin: ein pechschwarzes Gebilde
Berlin. Informationasausschuss des UNiMUTs : AStA-Verlag. 1989. vii, 256 p.
ISBN 3926522046

Fu bi ban yue ji
Xu, Zhiyan
Beijing Shi. Zhonghua shu ju. 2007. 2, 2, 1, 178 p.
ISBN 9787101055429

Fu bie qu
Kundera, Milan
Taibei Shi. Huang guan chu ban she. Min guo 78 [1989]. 276 p.
ISBN 9573300516

Fu Bi jia zu mu di =: the Fubi familial graveyard
Zhengzhou Shi. Zhongzhou gu ji chu ban she. 2009. 3, 8, 300 p.
ISBN 9787534831850

Fu Bi jia zu mu zhi yan jiu lun wen ji
Zhengzhou. Zhongzhou gu ji chu ban she. 2011. 1 v.
ISBN 9787534835810

Fu bi lu: 1 juan
Yang, Xuan
[Shanghai]. Shanghai gu ji chu ban she. [between 1995 and 1999]. 1 v.

Fu bi lu: [1 juan]
Yang, Xuan
Yangzhou Shi. Jiangsu Guangling gu ji ke yin she. 1990. 1 v.

Fu bi lu
Tao, Zongyi ; Tao, Ting
[China. s.n.]. Shunzhi 3 [1646]. 1 v.

Fubine 1880-1945: una comunità contadina fra tradizione e innovazione
Castelli, Franco ; Ghezzi, Maria Luisa
Alessandria. Edizioni dell'orso. c1986. 84 p.

Fu Bingchang xian sheng fang wen ji lu
Fu, Bingchang ; Shen, Yunlong ; Xie, Wensun
Zhonghua Minguo Taibei Shi. Zhong yang yan jiu yuan jin dai shi yan jiu suo. Minguo 82 [1993]. 2, 2, ,5, 158, 16 p., [4] leaves of plates.
ISBN 957671110X

Fu Bingchang yu jin dai Zhongguo
Luo, Xianglin
[Xianggang. Zhongguo xue she. Min guo 62 i.e. 1973]. 8, 240, 7 p.

Fu bing zhi du kao shi
Gu, Jiguang
Beijing. Zhonghua shu ju. 2011. 1 v.
ISBN 9787101079555

Fu bing zhi du kao shi
Gu, Jiguang
Shanghai. Shanghai ren min chu ban she. 1962. 309 p.

Fu bing zhi du yan jiu
Cen, Zhongmian
Shanghai. Shanghai ren min chu ban she. 1957. 91 p.

Fu Bi nian pu
Cao, Qinghua
Chengdu Shi. Sichuan da xue chu ban she. 2003. 1 v.

Fubirai han
Otagi, Matsuo
Tōkyō. Fuzanbō. 1941. 177, 10 p.

Fubirai Kan
Katsufuji, Takeshi
[Tōkyō]. Jinbutsu Ōraisha. [1966]. 269 p.

Fu bi shi mo ji
[Beijing. Beijing zhong xian tuo fang ke ji fa zhan you xian gong si. 2007]. 4, [4], 82, 72 p.

Fu bi xiang zhi: (Minguo liu nian)
Zhang, Zhuang'an ; Qiaosheng
[Taibei xian Yonghe Shi]. Wen hai chu ban she. [between 1966 and 1995]. 2 v. in 1.

Fu bi xiang zhi
Beijing. [s.n.]. 1917. 2, 10, 242 p.

Fu bi xing de xian dai chan shi
Chen, Lihong
Hangzhou. Zhongguo mei shu xue yuan chu ban she. 2002. 6, 1, 204 p.
ISBN 7810830678

Fu bi xing yu Zhongguo shi xue yan jiu
Liu, Huairong
Beijing. Ren min chu ban she. 2007. 4, 419 p.
ISBN 9787010062112

Fu bi yan yi
Fu, Daoren
[Beijing. Beijing zhong xian tuo fang ke ji fa zhan you xian gong si. 2007]. [1], 2, [2], 66, 64 p.

Fubo jō
Tokugawa, Yorinobu ; Kurokawa, Mamichi
Tōkyō. Dōbunkan. [between 1910 and 1911]. 1 v.

Fu Bojun shi cao: 7 juan
[China]. Liaocheng Fu shi. Ming Wanli ji hai [27 nian, 1599]. 1 v.

Fuboku waka shō
Fujiwara, Nagakiyo
Tōkyō. Kokusho Kankōkai. Meiji 39-40 [1906-1907]. 2 v.

Fuboku waka shō
Fujiwara, Nagakiyo
[Tōkyō]. Kunaichō Shoryōbu. Shōwa 59-<Heisei 5 > [1984-<1993 >. v. <1-5; v. 6, pts. 1-2; in 7>.

Fuboku waka shō hensan to kyōju
Tōkyō. Kazama Shobō. 2008. v, 608 p.
ISBN 9784759916720

Fuboku wakashū nukigaki
Nyozean Saijun
[Japan]. Kikuya Kihē. Tenwa 2 [1682]. 2 v.

Fubo no ki, jidenshō
Miyamoto, Tsuneichi ; Tamura, Zenjirō
Tōkyō. Miraisha. 2002. 265 p.
ISBN 4624924428

Fubotachi e no tabi: Hakushū no koto nado
Kitahara, Haruyo
Tōkyō. Daitō Shuppansha. 1992. 211 p.
ISBN 4500005870

Fu bu ci: 1 juan
Zhao, Bixiang
[China]. Lin'gui Wang shi Si yin zhai. Qing Guangxu 19 [1893]. 1 v.

Fu bu ji: [6 juan]
Zhao, Bixiang
[Taipei]. Taiwan shang wu yin shu guan. [1983]. P. 275-322.

Fu bu ji: cun 7 juan
[China. s.n. n.d.]. 2 v.

Fu bu ji bing shi yi: juan 5-14
Liu, Ji
Chuzhou. [s.n.]. Ming Zhengde ji mao [14 nian, 1519]. 10 v.

Fubuki to saiu: Hōjō Tamio inochi no tabi
Kiyohara Takumi
Tōkyō. Kōseisha. 2002. 264 p.
ISBN 4774403288

Fu bu si 2002 zhong guo bai fu
Hoogewerf, Rupert
Beijing. Zhong guo shang ye chu ban she. 2002. 111 p.
ISBN 7504447390

Fubusi zhou yu ( shang.xia )
Wang, Gang
Shanghai. Shanghai ren min chu ban she. 2009. 2 V.
ISBN 9787208085022

Fu bu wai ke =: Journal of abdominal surgery
Hankou. Zhonghua yi xue hui Wuhan fen hui. v.

Fu bu wai ke shou shu xue
[Peking]. Ren mi wei sheng chu ban she. 1971. 437 p.

Fubyōdō, hinkon to rekishi
Williamson, Jeffrey G ; Yasuba, Yasukichi ; Mizuhara, Masamichi
Kyōto-shi. Mineruva Shobō. 2003. viii, 137,12 p.
ISBN 4623035239

Fubyōdō kokka Chūgoku: jiko hiteishita shakai shugi no yukue
Sonoda, Shigeto
Tōkyō. Chūō Kōron Shinsha. 2008. 200 p.
ISBN 4121019504

Fubyōdō no keizai bunseki
Takayama, Noriyuki
Tōkyō. Tōyō Keizai Shinpōsha. Shōwa 55 [1980]. vi, 218 p.
ISBN 449231119X

Fubyōdō no nazo: kenpō no teoria to purakushisu
Endō, Hiromichi
Kyōto-shi. Hōritsu Bunkasha. 2010. xix, 217 p.
ISBN 9784589032607

Fubyōdō shakai
Sodei, Takako
Tōkyō. Kōbundō Shuppansha. Shōwa 55 [1980]. 137 p.

Fubyōdō shakai Nihon: sayonara sōchūryū
Satō, Toshiki
Tōkyō. Chūō Kōron Shinsha. 2000. 208 p.
ISBN 4121015371