FUD: free university directory
Lichtman, Jane
Washington, D.C. American Association for Higher Education. [1972]. 44 p.

Fudai daimyō Ii-ke no girei
Asao, Naohiro
Hikone-shi. Hikonejō Hakubutsukan. 2004. 430 p.
ISBN 4883252531

The Fudai Daimyo and the Tokugawa settlement
Bolitho, Harold
Ann Arbor, Mich. Univ. Microfilms. vii, 289 p.

Fudaihan jōkamachi Himeji no kenkyū
Miura, Toshiaki
Tōkyō. Seibundō. 1997. v, 317, x p.
ISBN 4792404339

Fudaihan no kenkyū: fudai Naitō-han no hansei to hanryō
Tōkyō. Yagi Shoten. Shōwa 47 [1972]. 670 p.

Fudai hansei no tenkai to Meiji Ishin: Shimōsa, Sakura-han
Kimura, Motoi ; Sugimoto, Toshio
Tōkyō. Bungadō Ginkō Kenkyūsha. Shōwa 38 [1963]. 11, 8, 426 p.

Fu dai min shi su song di li lun yu shi jian
Liu, Jinyou
Beijing. Zhongguo zhan wang chu ban she. 1990. 76, 242 p.
ISBN 7505007971

Fudai sonshi
Yamada, Isao
Iwate-ken Shimohei-gun Fudai-mura. Fudai-mura. Shōwa 59 [1984]. 362 p., [9] p. of plates.

Fu[n]damentu[m] eterne felicitatis om[n]ibus ho[min]ibus vtilissimu[m] sedeci[m] quoq[ue] signis annexis per que co[n]iecturare possumus alique[m] fore de nu[m]ero electoru[m] vel da[m]natorum que in fine huius clarent
Lotter, Melchior ; Hayley, John W
Liptzk. per Melchiorem Lotter. 1499. [7], lxiij [i.e. xliij] p.

Fu dan bai nian yan xi liu fang =: Fu dan da xue bai nian qing dian ji nian ji jin
Shanghai. Fu dan da xue chu ban she. 2006. 3, 5, 239 p.
ISBN 7309034473

Fu dan bao gong si zhai xin tuo zhi yan jiu
Cai, Jiongdun
[Taibei]. Lian jing chu ban shi ye gong si. Minguo 76 [1987]. vi, 249 p.

Fu dan da jiang tang = Fudan University, academic forum
Zhou, Guifa ; Zhou, Xiaozan
Shanghai Shi. Fu dan da xue chu ban she. 2004-. v.

Fu dan da xue
Hangzhou. Zhejiang da xue chu ban she. 1999. 4, 223 p.
ISBN 7308021033

Fu dan da xue bai nian ji shi, 1905-2005
Shanghai Shi. Fu dan da xue chu ban she. 2005. 2, v, 660 p.
ISBN 7309044665

Fu dan da xue bai nian zhi, 1905-2005
Shanghai Shi. Fu dan da xue chu ban she. 2005. 2 v. (various pagings).
ISBN 7309044657

Fu dan da xue di 3 jie she hui xing bie yu fa zhan lun tan lun wen ji = Proceedings of the third Fudan-forum on gender and development
Zhang, Letian ; Qiu, Xiaolu ; Shen, Yifei
Shanghai. Shanghai she hui ke xue yuan chu ban she. 2008. 3, 4, 2, 2, 384 p.
ISBN 9787807453888

Fudan da xue di gai ge yu tan suo
[Shanghai]. Fudan da xue chu ban she. 1987. 414 p.
ISBN 730900020X

Fu dan da xue jiao shou lu
Wang, Zengfan ; Gu, Shutang
Shanghai. Fu dan da xue chu ban she. 1992. 2, 5, 571 p.
ISBN 7309009495

Fu dan da xue jiao shou lu: xu yi
Wang, Zengfan ; Zhou, Mingwei
Shanghai. Fu dan da xue chu ban she. 1995. 3, 198 p.
ISBN 7309015037

Fu dan da xue jing ji xue yuan zhi
Shanghai. Shanghai ren min chu ban she. 2005. 415 p.
ISBN 7208058377

Fudan da xue Meiguo yan jiu zhong xin, 1985-2005 =: Center for American Studies, Fudan University
[Shanghai. Fudan da xue Meiguo yan jiu zhong xin. 2005]. 40 p.

Fu dan da xue nian jian
Shanghai. Fu dan da xue chu ban she. 2007-. v.

Fu dan da xue nong xue yuan cha ye yan jiu shi chuang ban yuan qi zu zhi gui zheng yan jiu gong zuo jin xing ban fa yan jiu ji hua
[China]. Cha ye yan jiu shi. Min guo 30 [1941]. 10 p.

Fu dan da xue tong ji nian jian
Shanghai. Fu dan da xue Xiao zhang ban gong shi. 1996-. v.

Fu dan da xue tu shu guan cang ha fo jiao xue yong shu mu lu
Fu dan da xue tu shu guan. 2003. 191 p.

Fu dan da xue tu shu guan cang xi jian fang zhi cong kan
Beijing Shi. Guo jia tu shu guan chu ban she. 2010. 56 v.
ISBN 9787501340088

Fu dan da xue tu shu guan guan cang Zhong wen jiu ping zhuang shu mu lu
[Shanghai]. Fu dan da xue tu shu guan. 1991. 2, 2, 154 p.

Fu dan da xue wen ke xue shu nian kan
Shanghai Shi. Fu dan da xue chu ban she. v.

Fu dan da xue xiao kan
Chongqing Beipei xia ba. Fu dan da xue. no. ; c 19 x 26 cm.

Fu dan da xue yan jiu sheng xue sheng gong zuo nian jian
[Shanghai. Fu dan da xue. 2005-]. v.

Fu dan da xue yi xue yuan nian jian =: Medical center Fudan university yearbook
Shanghai. Fu dan da xue chu ban she. 2001-. v.

Fu dan da xue zhi
[Shanghai]. Fu dan da xue chu ban she. 1985-<1995 >. v. <1-2 >.

Fu dan da xue Zhongguo shi ge yuan li jiang yi
Zhao, Jingshen
[Shanghai]. Fu dan da xue. Min guo 24 [1935]. 2, 97 double leaves in case.

Fu dan fa xue lun wen ji
[Shanghai]. Fu dan da xue chu ban she. 1986-. v.

Fudan gai bian ren sheng
aYan, Shuang
Shanghai Shi. Fudan da xue chu ban she. 2005. 3 v.
ISBN 7309046935

Fudangi no dezainā
Kuwazawa, Yōko
Tōkyō. Kuwasawa Gakuen. 2004. [8] p. of plates, 245 p.

Fudangi no Hara Takashi
Hara, Keiichirō
Tōkyō. Mainichi Shinbunsha. Shōwa 46 [1971]. 253 p.

Fu dan jiao yu lun tan =: Fudan education forum
Shanghai Shi. "Fu dan jiao yu lun tan" bian ji bu. 2003-. v.

Fu dan jing wei: bai nian zhang gu ji qi ta
Xu, Youcheng ; Liu, Lang
Shanghai. Shanghai ren min chu ban she. 2005. 3, 190 p.
ISBN 7208058369

Fu dan ju she yu Zhongguo xian dai hua ju yun dong
Yang, Xinyu
Guangxi shi da. 2007.
ISBN 7563359826

Fudankyō, Zuihitsu
Saitō, Mokichi
Tōkyō. Shomotsu Tenbōsha. Shōwa 15 [1940]. 343 p.

Fu dan min shang fa xue ping lun =: Fudan civil & commercial law review
Beijing Shi. Fa lü chu ban she. 2002-. v.

Fu dan ren quan yan jiu
Zhang, Naigen
Shanghai Shi. Fu dan da xue chu ban she. 2004. 2, ii, 306 p., [1] leaf of plates.
ISBN 7309039270

Fu dan she hui xue lun tan
Shanghai. Shanghai san lian shu dian. 2005. 229 p.
ISBN 7542621742

Fudan shi pai shi ren shi ji
Xu, Demin
Shanghai Shi. Fudan da xue chu ban she. 2005. 12 v.
ISBN 7309047427

Fu dan wang shi
Wu, Zhongjie
Guilin Shi. Guangxi shi fan da xue chu ban she. 2005. 6, 321 p.
ISBN 7563356134

Fudan xiao zhang xin chuan lu
Du, Zuorun
Chengdu Shi. Ba Shu shu she. 2005. 4, 4, 305 p.
ISBN 7806597433

Fu dan xue bao: Journal of Fudan University. Natural science
Shanghai Shi. Shanghai ke xue ji shu chu ban she. v.

Fu dan xue bao
Chongqing. Guo li fu dan da xue. v.

Fu dan yi shi
Qi, Quansheng
Shenyang Shi. Liao hai chu ban she. 1998. 8, 2, 8, 274 p.
ISBN 780638815X

Fudanzakura
Suzuki, Katsutada
Okazaki. Suzuki Katsutada. Shōwa 36 [1961]. 1 v.

Fu dan za yi
Xue, Mingyang ; Yang, Jiarun
Shanghai. Fu dan da xue chu ban she. 2005. 8, 532 p.
ISBN 7309047249

Fu dan zhe xue ping lun =: Fudan philosophical review
Shanghai. Shanghai ci shu chu ban she. 2004-. v.

Fudan zhong xue zhi
Xie, Zhijun
Shanghai. Dong fang chu ban zhong xin. 2005. 358 p.
ISBN 9787801863157

Fu dao cang sang: Zhongguo gu dian shi ge yin lun
Liu, Yuejin
Beijing. Qing hua da xue chu ban she. 1998. vi, 322 p.
ISBN 7302032289

Fu dao gong zuo er shi nian ji nian ji
Taibei. Xing zheng yuan guo jun tui chu yi guan bing fu dao wei yuan hui. [1974]. 914 p.

Fudaoren Jin yue kao zheng
Yao, Xie
[Peking]. Beijing da xue chu ban zu. [1936?]. 5 v.

Fudaoren jin yue kao zheng
Yao, Xie
Taibei. Jin xue shu ju. 1968. 566 p.

Fu Dao xiang lou shi gao: 1 juan
Zhang, Qingrong
[China]. Daoguang 19 [1839]. 1 v.

Fu dao xue de hui gu yu zhan wang: Zhongguo fu dao xue hui er shi zhou nian xue shu lun wen ji
Zong, Liangdong
Taibei. You shi wen hua shi yan gong si. Min guo 67 [1978]. 2, 4, 552 p.

Fu dao yuan: Fudaoyuan
[Guangzhou. Guangdong ren min chu ban she]. v.

Fu dao yuan
Beijing. Zhongguo qing nian zhu ban she. no.

Fu dao yuan di shu
Gubarev, V ; Gusev, A ; Qing, He
Beijing. Zhongguo qing nian chu ban she. 1953. 139 p.

Fu dao yu xin li zhi liao
Lin, Mengping
Xianggang. Shang wu yin shu guan. 1986. vi, 343 p.
ISBN 962076014X

Fudaraku: Kannon shinkō e no tabi
Kawamura, Minato
Tōkyō. Sakuhinsha. 2003. 222 p.
ISBN 4878935928

Fudaraku shinkō no kenkyū
Kanno, Tomikazu
Tōkyō. Sankibō Busshorin. 2010. xv, 554 p.
ISBN 9784796302050

Fudaraku tokaishi
Nei, Kiyoshi
Kyōto-shi. Hōzōkan. 2001. xi, 778, 10 p., [4] p. of plates.
ISBN 4831875333

Fudasashigyō to Sumitomo: furoku Sumitomo fudasashi kankei shiryō
Wakita, Osamu
[Kōbe-shi. Sumitomo Shūshishitsu. Shōwa 51 [1976]]. 140, 5, 51 p.

Fudasashi jiryaku
Ōgiya, Sadatsugu
Tōkyō. Sōbunsha. Shōwa 40-42 [1965-1967]. 3 v.

[Fudasashi ni kansuru kiroku]: [Kokuritsu Kokkai Toshokan shibu Ueno Toshokan shozō Tokugawa Bakufu hikitsugi shorui no uchi]
[Japan]. [Edo jidai (between 1600 and 1868)]. 2 microfilm reels.

Fudasashi to ryōgae
Ono, Takeo
Tōkyō. Tenbōsha. Shōwa 52 [1977]. 302 p.

Fu Dashi
Taibei. Zhongguo fo jiao hui wen hua jiao yu wei yuan hui. Min guo 47 [1958]. 1 v.

Fu Dashi ji
Fu, Xi
Shanghai. Shanghai gu ji chu ban she. 2011. 1 v.
ISBN 9787532556991

Fu da shi ping zhuan
Zhao, Fulian
Shanghai. Shanghai ren min chu ban she. 2011.
ISBN 9787208103696

Fu da shi yan jiu
Zhang, Yong
Chengdu. Ba Shu shu she. 2000. 3, 2, 6, 597 p.
ISBN 7806590471

Fu da shi yu lu: 4 juan
Fu, Xi
[China]. Yongkang Hu shi Meng xuan lou. [1924?]. 1 v.

Fu Dashi zhuan lu
Lou, Ying
Taibei. Lao gu chu ban she. Minguo 67 [1978]. 105 p.

Fu[n]datissimi ac p[rae]clarissimi domini Egidii Roma[ni] Bituricensis Archiepiscopi ordinis fratru[m] heremitarum sancti Augustini Theoremata de corp[or]e [Christi] feliciter incipiunt
Giles ; Balthasar ; John
Bologna. Balthasar de Hyrberia, for Johannes de Ripis and Simon de Ungaria. 15th September 1481. 42 leaves.

Fu da wu shi ji: Fu Jen 50th anniversary, 1929-1979
[Taibei xian Xinzhuang Shi]. Fu da chu ban she. min guo 68 [1979]. 4, 280 p., [33] p. of plates.

Fu Dayou shou ta yin zhang ji cun
Fu, Dayou
Beijing. Zhonghua shu ju. 1986. 10, 208 p.

Fu da zong jiao xi 2000 nian zong jiao jiao tan yan tao hui lun wen ji =: Proceedings of the conference on religious dialogue 2000 Department of Religious Studies Fu Jen Catholic University
Fang, Zhirong
Taibei Shi. Fu ren da xue chu ban she. Minguo 91 [2002]. ii, vi, 370 p.
ISBN 9570439599

Fudbalska mafija u Srbiji
Simić, Nikola
Beograd. BeoSing. 2007. 234 p.

Fuddìi: poesie dialettali siciliane
Liotta, Enzo
Palermo. Mazzone-Ila Palma. 1987. 141 p.

Fuddlehead by Fuddlehead: an autobiography
Forbes, W. Cameron
Peping. [s.n.]. 1935. 3, 48 p.

Fud̳d̳orde taro
[Nouakchott, Mauritania?]. Dudal Demde Ngenndiije Muritani. 1996. 3 v.

Fuéddus e chistiònis in sárdu e italiánu =: Dizionario fraseologico di sardo campidanese-italiano
Mura, Giovanni
Nuoro. Istituto superiore regionale etnografico. 1999. 311 p.

Fuddy meers
Lindsay-Abaire, David
Alexandria, VA. Alexander Street Press. 2005.

Fude
Kimura, Yōzan
Kyōto. Daigakudō Shoten. Shōwa 50 [1975]. 4, 5, 201 p., [7] leaves of plates.

Fude
Tabuchi, Jitsuo
Tōkyō. Hōsei Daigaku Shuppankyoku. 1978. iv, 198 p., [24] p. of plates.
ISBN 4588203010

Fu de chang shou ti ji
1 rubbing.

Fu de chun zao
Yu, Pingbo
Changchun Shi. Jilin she ying chu ban she. 1999. 117 p.
ISBN 7806062475

Fu de ci lü ye ting fa zhan shi: 1824-2004
Zeng, Ling
Singapore. Hua yi guan. 2005. xi, 105, xii, 88 p.
ISBN 9810532865

Fu de ci lü ye ting wen xian hui bian
Zeng, Ling
Singapore. Hua yi guan. 2005-. v. <1-3>.
ISBN 9810532857

Fude ci lü ye ting wen xian hui bian zhi san: 1877-1933 nian hai chun Fude ci lü ye ting Yishan zhu sui jin zhi bu
Hua yi guan. 2005.
ISBN 9810554869

Fudekara
Ponce, Liliana
Buenos Aires. Tsé-Tsé. 2008. 53 p.
ISBN 9789871057634

Fudekozuka kenkyū
Kawasaki, Kikuo
Tōkyō. Taga Shuppan. 1992. vii, 812 p.
ISBN 4811528611

Fude ni kagirinashi: Shiroyama Saburō den
Katō, Hitoshi
Tōkyō. Kōdansha. 2009. 310 p.
ISBN 9784062153416

Fude no mitama
Tanuma, Zen'ichi
Tōkyō. Meiji Tosho Shuppan. Shōwa 27 [1952]. 2 v.

Fude no mitama: 16-kan
Tanuma, Zenʾichi
Tōkyō. Yoshikawa Kōbunkan. [between 1928 and 1933]. 1 v.

Fude no tomo
Kataoka, Ōzan ; Niwa, Shūkō
Ōsaka. Inoue Isshodō. Meiji 41 [1908]. [1], 198 p.

Fu Derong huan xiang
Xiao, Yemu
Zhangjiakou. Jin Cha Ji bian qu jiao yu zhen di she. 1946. 28 p.

Fu Derong huan xiang
Xiao, Yemu
[China]. Dongbei shu dian. 1946. 24 p.

Fué derrotada alemania en 1918?
Falls, Cyril Bentham
[London?]. Oxford University Press. 1940. pp. 32.

Fu de san shi wu nian zao chun
Wu, Xiaoru
Changchun Shi. Jilin she ying chu ban she. 1999. 122 p.
ISBN 7806062475

[Fu de shi chao]: yi juan
[China. s.n. Qing, between 1796 and 1911]. 1 v.

Fu de si zhen: 1 juan
Xu, Shijun
[Shanghai]. Shanghai shu dian. [1994?]. p. 593-594.

Fu de si zhen
Xu, Shijun
Shanghai. Zhongguo tu shu gong si. Min guo 3 [1914]. 1 v.

Fu de si zhen
Xu, Shijun
[China. s.n.]. Qing Kangxi 36 [1697]. 1 v.

Fude to tsuchi
Tayama, Hōnan
Tōkyō. Tayama Hōnan Koki Kinen Kankōkai. 1973. 455 p.

Fu de yong jiu de hui
Ji, Xianlin
Beijing. Hua yi chu ban she. 2008. 3, 2, 211 p., [2] p. of plates.
ISBN 9787801429629

The fudge committee,or Creditors wanting more: a hudibrastic poem
Wag, Walter
London. 1819.

Fudge cupcake murder: a Hannah Swensen mystery
Fluke, Joanne
New York. Kensington Books. 2004. 305 p.
ISBN 0758201524

Fudge doings: being Tony Fudge's record of the same
Mitchell, Donald Grant
New York. C. Scribner. 1855. 2 v.

The Fudge family in Edinburgh: in a series of poetical epistles
Nettlebottom, Nehemiah
Edinburgh. Printed by Anderson & Bryce for J. Dick; and W. Allason : London. 1820. xiv,[13]-187 p.

The Fudge Family in Paris
Moore, Thomas ; Brown, Thomas
New York. W.B. Gilley. 1818. 126 p.

The Fudge Family in Paris
Moore, Thomas
London. Printed for Longman, Hurst, Rees, Orme and Brown. 1818. viii, 168 p.

The Fudge family in Paris
Moore, Thomas
Philadelphia. M. Thomas. 1818. 107 p.

The Fudge family in Washington
Nimrod, Harry
Baltimore. Joseph Robinson, Circulating Library, corner of Market and Belvidere Streets. 1820. 8, [1], 4-12, [1], 12-100, 103-109, [1] p.

The Fudges in England: being a sequel to "The Fudge family in Paris"
Moore, Thomas
Philadelphia. Carey, Lea, and Blanchard. 1835. 178 p.

The Fudges in England: being a sequel to the "Fudge family in Paris"
Moore, Thomas
London. Longman, Rees, Orme, Brown, Green & Longman. 1835. vii, 213 p.

Fudō goma shiki
[Kyōhō 19 (1734)]. 1 v. (unpaged).

Fudōhyō no jidai
Nagashima, Kazuyoshi
Tōkyō. Kōdansha. 2007.
ISBN 9784062724623

Fu di
Wang, Lin
Beijing. Jie fang jun wen yi chu ban she. 1985. 475 p., [1] leaf of plates.

Fu di
Wang, Lin
Shanghai. Xin hua shu dian. [1950]. 527 p.

Fu di
Zhang, Yingjian
Shandong wen yi.
ISBN 7532918963

Fu di: dang dai bai jia xiao shuo jing pin ji cheng
Zhang, Yuekai
Hefei. Anhui wen yi chu ban she. 1998. 600 p.
ISBN 7539616555

Fu dian chi wei: Chen Yingshi zhuan
Gongsun, Yan
Taibei Shi. Jin dai Zhongguo chu ban she. min guo 73 [1984]. 4, 2, 232 p., [8] p. of plates.

Fu Dian zou cao
Min, Hongxue
[Jingdu. Pinggang Wufu. 1970]. 4 v.