Fuṭpāth kī ghās
Bāno Qudsiyah
Lāhaur. Fīrozsanz. 1989. 632 p.

Fu pei
Shang, Yue
Shanghai. Tai dong tu shu ju. 1928. 180 p.

Fu Peirong guo xue de tian kong
Fu, Peirong
Xi'an. Shanxi shi fan da xue chu ban she. 2009. 340 p.
ISBN 9787561345528

Fu Peirong jie du Laozi: xin shi ji ji wang kai lai de si xiang jing dian
Fu, Peirong
Xindian Shi [Taiwan]. Li xu wen hua shi ye gu fen you xian gong si. Minguo 92 [2003]. 17, 249 p.
ISBN 9570411813

Fu Peirong jie du Mengzi: xin shi ji ji wang kai lai de si xiang jing dian
Fu, Peirong ; Mencius
Taibei Xian Xindian Shi. Li xu wen hua shi ye you xian gong si. Minguo 93 [2004]. 11, 434 p.
ISBN 9570411929

Fu Peirong jie du Zhuangzi
Zhuangzi ; Fu, Peirong
Taibei Xian Xindian Shi. Li xu wen hua shi ye you xian gong si. Min guo 91 [2002]. 11, 587 p.
ISBN 9789867416216

Fu Peirong "Lun yu" xin de
Fu, Peirong
Beijing. Guo ji wen hua chu ban gong si. 2007. 4, 192 p.
ISBN 9787801736086

Fu Peirong shuo Kong Meng lun ren sheng
Fu, Peirong ; Confucius ; Mencius
Xi'an. Shanxi ren min chu ban she. 2007. 4, 270 p.
ISBN 9787224080452

Fu Peirong xi shuo Laozi
Fu, Peirong
Beijing. Guo ji wen hua chu ban gong si. 2007. 4, 300 p.
ISBN 9787801736185

Fu Peirong xi shuo Lun yu
Fu, Peirong
Shanghai. Shanghai san lian shu dian. 2009. 6, 424 p.
ISBN 9787542630063

Fu Peirong xi shuo Mengzi
Fu, Peirong
Shanghai. Shanghai san lian shu dian chu ban she. 2009. 1 v.
ISBN 9787542630056

Fu Peirong yi jie Mengzi
Fu, Peirong
Beijing. Dong fang chu ban she. 2012.
ISBN 9787506044509

Fu Peirong zhuang zi xin de
Fu, Peirong
Guo ji wen hua. 2007.
ISBN 9787801736321

Fu pen
Zhang, Liang
2011.

Fu pen ming jing zhao zhan zhen jing: 8 juan
Zhao, Tianyou
[Shanghai]. Shanghai gu ji chu ban she. [between 1995 and 1999]. 1 v.

Fu pian pian
Chi, Zijian
Changsha Shi. Hunan wen yi chu ban she. 2011. 288 p.
ISBN 9787540449025

Fu pi cun
Chen, Chuanxi ; Yang, Huidong
[Changsha shi]. Hunan mei shu chu ban she. 1997. 2 v.
ISBN 7535609058

Fu pi lu: 1 juan
Li, Xian ; Shen, Jiefu
Shanghai. Shang wu yin shu guan. Min guo 27 [1938]. 1 v.

Fu pi lu: 1 juan
Yang, Xuan ; Chen, Yuting
[China]. Chen Yuting. Ming Wanli ding si [45 nian, 1617]. 1 v.

Fu pi lu: 1 juan
Yang, Xuan
Nanchang. Delu. Min guo 5 [1916]. 1 v.

Fu pi lu: 1 juan
Yang, Xuan
Shanghai. Shang wu. Min guo 29 [1940]. 1 v.

Fu pi lu
Taibei. Xin xing shu ju. Minguo 59 [1970]. v.

Fu Ping
Wang, Anyi
Taibei Shi. Mai tian chu ban gu fen you xian gong si. 2001. 220 p.
ISBN 9574693473

Fuping
Wang, Anyi
Changsha Shi. Hunan wen yi chu ban she. 2000. 255 p., [1] p. of plate.
ISBN 7540424222

Fuping jin shi zhi gao
Tan, Lin
Taibei. Xin wen feng chu ban gong si. 1986. 1 v.

Fuping nian jian
Fuping Xian. Fuping Xian ren min zheng fu. 2006-. v.

Fuping Xian di ming zi liao hui bian
Fuping Xian. Hebei Sheng Fuping Xian di ming ban gong shi. 1983. 214 p.

Fuping Xian gong lu jiao tong zhi
Shijiazhuang Shi. Hebei ren min chu ban she. 1992. 226 p.
ISBN 7202012049

Fuping xiang tu zhi: bu fen juan
Beijing Shi. Beijing tu shu guan chu ban she. 2006. p. 289-350.
ISBN 7501331588

Fuping xian (Shanxi) zhi: 8 juan
Hu, Wenquan ; Wu, Liu'ao
[China]. Qianlong 43 [1778]. 6 v.

Fuping Xian shui li zhi
Beijing Shi. Fang zhi chu ban she. 1998. 2, 2, 3, 159 p.
ISBN 7801223020

Fuping Xian tu di zhi
[Fuping Xian. Fuping Xian tu di zhi bian zuan wei yuan hui]. 2002. 345 p.

Fuping Xian xian dai ren wu zhi
[Fuping Xian. Fuping Xian xian dai ren wu zhi bian zuan wei yuan hui]. 2000-. v.

Fuping Xian xian dai ren wu zhi (er)
Nei bu. 2001. 270 p.

Fuping Xian zhi
Gao, Mingxiang
Beijing Shi. Fang zhi chu ban she. 1999. 4, 24, 875 p., [19] p. of plates.

Fuping Xian zhi
Hu, Wenquan ; Yang, Zhufan
Zhongguo Lanzhou. Lanzhou gu ji shu dian. 1990. 1 v.

Fuping xian zhi: [10 juan, juan shou 1 juan]
Tan, Xiping
[China. s.n.]. Guangxu Xin mao [1891]. 10 v.

Fuping xian zhi: [4 juan, juan shou 1 juan]
Zhang, Xisan
[China. s.n. 1874]. 6 v.

Fuping Xian zhi: song shen gao
[Fuping Xian. Fuping Xian di fang zhi ban gong shi.]. 1997. 3 v.

Fuping xian zhi: 10 juan
[China. s.n.]. Ming Wanli jia shen [12 nian, 1584]. 2 v.

Fuping xian zhi
Beijing. Zhonghua quan guo tu shu guan wen xian suo wei fu zhi zhong xin. 1997. p. 87-151.

Fuping xian zhi
Xi'an. San qin chu ban she. 1994. 6, 5, 12, 955 p., [41] p. of plates.
ISBN 7805467935

Fu pin jing ji he zuo she: xiao e xin dai fu pin mo shi zai Zhongguo de shi jian
Beijing. She hui ke xue wen xian chu ban she. 2010. 4, 201 p.
ISBN 9787509712412

Fu pin shou ji
Pan, Nianying
Shanghai. Shanghai wen yi chu ban she. 1997. 5, 1, 9, 227 p.
ISBN 7532107310

FUPOCPS: contextos, potencialidades y estrategias de desarrollo
Dután Erraez, Hugo ; Poma Loja, José
Loja, Ecuador. FUPOCPS. 1994. 153 p.

Fu pou cong tan: 2 juan
Wu, Zengying
[China]. Taicang Miao shi kan. Guangxu 12 [1886]. 1, 2, 14, 19, 1 double leaves.

Fu pou ji
Zhang, Wenhu
[n.p.]. Tongzhi 13 - Guangxu kui si (1874-1893). 12 v. (double leaves) in 2 cases.

Fu pou ji: [7 juan]
Zhu, Tong
[Taipei]. Taiwan shang wu yin shu guan. [1983]. p. 649-731.

Fu pou sheng gao
Wu, Xiaofen
[Xianggang?. s.n. xin hai i. e. 1971 xu]. 50, [17] double leaves.

"Fupp do kütt se öm die Eck!": mit der Elektrischen durch das Köln der Jahrhundertwende
Schmidt, Rudolf
Köln. Emons. 1999. 132 p.
ISBN 3897051001

Fupuxian ren wu zhi
Xinjiapo. Fupuxian wen hua chu ban she. 2005. 310 p.

Fu pu xian tan
Quyuan ; Er, Wo ; Yisuo
Nanchang Shi. Jiangxi ren min chu ban she. 1988. iv, 426 p., [61] p. of plates.
ISBN 7210002154

Fu pu xian tan
Quyuan
Changchun Shi. Jilin wen shi chu ban she. 1987. 203 p.

Fu pu xian tan
Quyuan
Shanghai. Shanghai gu ji chu ban she. 1985. 3, 2, 154 p.

Fuqāʻāt fikrīyah ʻalá hāmish al-ḥayāh
Qāsim, Mūsá Yaʻqūb
Dimashq, Sūrīyah. Dār Nīnawá. 2008. 408 p.

Fuqāʼāt ḥibrīyah
Akhrīf, al-Mahdī
Ṭanjah. Manshūrāt Līksūs. 2003. 154 p.

Fuqahāʼ Ahl al-Bayt fī ʻaṣr al- khilāfah al-rāshidah wa-al-ʻAṣr al-Umawī
Sāmarrāʼī, Aḥmad ʻAbd al-Ghafūr
[Baghdad]. Dīwān al-Waqf al-Sunnī, Markaz al-Buḥūth wa-al-Dirāsāt al-Islāmīyah. 2005. 451 p.

Fuqahāʼ al-Andalus wa-al-mashrūʻ al-ʻĀmirī, 367-399 H., 978-1009 M
ʻUtaybī, Fawzī ʻInād al-Qubūrī
al-Riyāḍ. Dār Kunūz Ishbīlyā lil-Nashr wa-al-Tawzīʻ. 2010. 320 p.
ISBN 9786030041114

Fuqahāʾ al-fayḥāʾ aw taṭawwur al-ḥarakah al-fikrīyah fī al-Ḥillah
Kamāl al-Dīn, Hādī Ḥamad
Baghdād. Maṭbaʻat al-Maʻārif. 1962-. v.

Fuqahāʾ al-Kūfah: Ibrāhīm al-Nakhʻī, Abū ʻAbd al-Raḥmān al-Sulamī, Maymūn ibn Mahrān, ʻAlqamah ibn Qays, Ḥafṣ ibn Ghiyāth
Hāshimī, ʻAbd al-Munʻim ʻAbd al-Rāḍī
Dimashq . Dār Ibn Kathīr. 1993. 107 p.

Fuqahāʾ al-Madīnah al-sabʻah: Saʻīd ibn al-Musayyab, al-Qāsim ibn Muḥammad ibn Abī Bakr, ʻUrwah ibn al-Zubayr, ʻUbayd Allāh ibn ʻAbd Allāh ibn ʻUtbah ibn Masʻūd, Abū Bakr ibn ʻAbd al-Raḥmān ibn al-Ḥārith, Sulaymān ibn Yasār, Khārijah ibn Zayd ibn Thābit al-Anṣārī
Hāshimī, ʻAbd al-Munʻim ʻAbd al-Rāḍī
Dimashq . Dār Ibn Kathīr. 1993. 167 p.

Fuqahāʼ al-Mālikīyah wa-āthārhum fī mujtamaʻ al-Sūdān al-gharbī fī ʻahday Mālī wa-Ṣunghī, 628-1000 H/1230-1591 M
Marjān, Saḥar ʻAntar Muḥammad Aḥmad
al-Qāhirah. Maktabat al-Thaqāfah al-Dīnīyah. 2011. 361 p.

Fuqahāʼ al-Mālikīyah wa-al-tajribah al-siyāsīyah al-Muwaḥḥidīyah fī al-Gharb al-Islāmī: 510-668 H. / 1116-1269 M
Bū Laṭīf, Lakhḍar Muḥammad
Bayrūt. al-Maʻhad al-ʻĀlamī lil-Fikr al-Islāmī. 2009. 462 p.
ISBN 1565643313

Fuqahāʾ al-nafṭ: rāyat al-Islām am rāyat Āl Saʻūd
Wardānī, Ṣāliḥ
al-Qāhirah. Madbūlī al-Ṣaghīr. [1994?]. 231 p., [6] p. of plates.

Fuqahāʼ al-Sarāghinah: siyar wa-tārīkh
Saʻd, ʻAbd al-Ghanī
[Morocco. s.n. 2010]. 49 p.
ISBN 9789954909201

Fuqahāʼ al-Shām fī muwājahat al-ghazw al-Ṣalībī, 491- 690H / 1097 - 1291M
ʻArīkīz, Jamāl Muḥammad Sālim Khalīfah
al-Haram, J.M.ʻA. ʻAyn lil-Dirāsāt wa-al-Buḥūth al-Insānīyah wa-al-Ijtimāʻīyah. 2006. 344 p.

Fuqahāʾ Makkah: Sufyān ibn ʻUyaynah, al-Fuḍayl ibn ʻIyāḍ, ʻAmr ibn Dīnār, Mujāhid ibn Jubayr, Wahīb ibn al-Ward
Hāshimī, ʻAbd al-Munʻim ʻAbd al-Rāḍī
Dimashq . Dār Ibn Kathīr. 1993. 121 p.

Fuqahā va ḥukūmat: pizhūhishī dar tārīkh-i fiqh-i sīyāsī-i Shīʻah
Jaʻfarī Harandī, Muḥammad
[Tehran]. Rawzanah. 1379 [2000]. 304 p.
ISBN 9643340295

Fuqahāʼ wa-fuqarāʼ: ittijāhāt fikrīyah wa-siyāsīyah fī Miṣr al-ʻUthmānīyah
Dālī, Muḥammad Ṣabrī
al-Qāhirah. Dār al-Kutub wa-al-Wathāʼiq al-Qawmīyah, al-Idārah al-Markazīyah lil-Marākiz al-ʻIlmīyah, Markaz Tārīkh Miṣr al-Muʻāṣir. 2010. 399 p.
ISBN 9771807293

Fuqahāʼ wa-manāhij
Ḥusaynī, Muḥammad
Bayrūt. Dār al-Maḥajjah al-Bayḍāʼ lil-Tibāʻah wa-al-Nashr wa-al-Tawzīʻ. 2009. 248 p.

Fuqahāʼ wa-ummah: judhūr al-ʻamal al-Islāmī fī al-ʻIrāq al-ḥadīth
Rasūl, Rasūl Muḥammad
Bayrūt. Muʼassasat al-Intishār al-ʻArabī. 2008. 192 p.
ISBN 9789953476643

Fuqahā-yi Hind
Bhaṭṭī, Muḥammad Isḥāq
Lāhaur. Idārah-yi S̲aqāfat-i Islāmiyah. 1974-<1981>. v. <1-3; v. 4, pt. 1-2; v. 5, pt. 1-2 >.

Fuqahā-yi nāmdār-i Shīʻah
Bakhshāyishī, ʻAqīqī
Qum. Daftar-i Nashr-i Navīd-i Islām. 1376 [1997]. 680 p.
ISBN 9646485022

Fuqahā-yi nāmdār-i Shīʻah
Bakhshāyishī, ʻAqīqī
[Qom]. Kitābkhānah-i Āyat Allāh al-ʻUẓmá Marʻashī Najafī. 1372 [1993]. 608 p.

Fuqahā-yi Pāk o Hind
Bhaṭṭī, Muḥammad Isḥāq
Lāhaur. Idārah-yi S̲aqāfat-i Islāmiyah. 1982-. v.

Fuqahā-yi sabʻah
Isḥāq, Muḥammad
Lāhaur. Islāmik Pablishing Hāʾūs. 1979. 123 p.

Fuqarāʼ al-ʻAjūzah: [riwāyah]
Abū al-Yazīd, Khālid ʻIzzat
Miṣr al-Qadīmah, [Cairo]. Dār al-Ibdāʻ lil-Ṣiḥāfah wa-al-Nashr wa-al-Tawzīʻ. 2009. 158 p.
ISBN 9776121802

Fuqarāʼ fī layāl sabʻ: riwāyah
Sulaymān, Nadīm
Bayrūt. Bīsān lil-Nashr wa-al-Tawzīʻ wa-al-Iʻlām. 2009. 133 p.

Fuqarāʼ lā yadkhulūna al-jannah
Sibāʻī, Midḥat ; ʻAbd al-ʻAzīz, Maḥmūd ; Ḥakīm, Āthār ; Shaʻbān, Yūsuf
al-Qāhirah. Ūskār Sintir li-Tawzīʻ al-Vīdiyū Kāsīt. [198-]. 1 videocasette of 1 (VHS) (ca. 95 min.).

Fuqarāʼ zaman al-ʻawlamah
Laoudi, Mohamed
al-Qāhirah. Ruʼyah lil-Nashr wa-al-Tawzīʻ. 2012. 229 p.
ISBN 9789774990632

Fuqarāʼ zaman al-ʻawlamah
ʻAwdī, Muḥammad
al-Rabāṭ. Dār al-Tawḥīdī. 2008. 194, [4] p.

Fuqarolarning akhborotga bŭlgan ḣuquqlari: konstitut͡sii͡aviĭ-ḣuquqiĭ masalalar
Mamatov, Khaĭrullo
Toshkent. "Fan". 2010. 127 p.
ISBN 9789943190177

Fuqarolik huquqi
Zokirov, I.B
Toshkent. Adolat. 2006-2007. 2 v.
ISBN 9789943332409

Fuqarolik prot͡sessual ḣuquqi: oliĭ ŭquv i͡urti talabalari uchun darslik : umumiĭ qism
Mamasiddiqov, M. M
Toshkent. Toshkent davlat iuridik instituti. 2010. 533 p.
ISBN 9789943380080

Fuqarolik-ḣuquqiĭ shartnomalar namunalari
Otakhonov, Sanzhar
Toshkent. Falsafa va ḣuquq instituti. 2009. 184 p.

Fuqarolik zhamii︠a︡ti: siësiĭ partii︠a︡lar, mafkuralar, madanii︠a︡tlar
Qirghizboev, Muqimzhon
Toshkent. "Sharq". 1998. 158 p.

Fuqdān al-tawāzun al-ijtimāʻī
Saʻīd, Jawdat
Dimashq. Dār al-Thaqāfah lil-Jamīʻ. 1978. 56 p.

Fuqdān al-waʻy ṭarīq al-damār
Mushakhkhiṣ, ʻAbd al-ʻAẓīm Nuṣayr
Bayrūt. Dār al-Hādī. 2002. 129 p.

Fu Qian chun qiu Zuo shi zhuan jie yi: 1 juan
Fu, Qian
[China]. Huai quan tang. Min guo 14 [1925]. 1 v.

Fuqiang xian xu zhi: 2 juan
Fang, Chengxuan ; Hou, Xinyan
[China]. Tongzhi 11 [1872]. 2 v.

Fuqiang Xian zhi: 14 juan
Ye, Zhi ; Zhou, Xian
[China]. Tongzhi 11 [1872]. 4 v.

Fuqiang Xian zhi
Gong, Jianfeng
[Gan'gu Xian. Gan'gu Xian xian zhi bian zuan wei yuan hui ban gong shi. 1999?]. 145 p.

Fu qiang yi huo zi you: Yan Fu xian zheng si xiang yan jiu
Yang, Yang
Beijing Shi. Zhongguo ren min gong an da xue chu ban she. 2009. 2, 3, 205 p.
ISBN 9787811395716

Fu qiang zhan lue
Yuan, Chang
Beijing. Hong qi chu ban she. 1996. 19, 3, 9, 371, 8 p.
ISBN 7800689433

Fu Qian ji lüe: yi juan
Jiang, Dongzhi
Hefei shi. Huang shan shu she. 1997. p. 385-405.
ISBN 7806302557

Fu Qian tong su wen: 1 juan
Fu, Qian
[China]. Huai quan tang. Min guo 14 [1925]. 1 v.

Fu Qian zou shu: 8 juan
Yang, Yongjian
Jinan. Qi Lu shu she chu ban she. 1997. p. 290-672.

Fu Qian zou shu: 8 juan
Yang, Yongjian
[China]. Daoguang 25 [1845]. 8 v.

Fu Qian zou shu: 8 juan
Yang, Yongjian
[Taibei Xian Yonghezhen]. Wen hai chu ban she. [1976]. 4 v. (1525 p.).

Fu qi bi ji
Rongrong
Beijing. Shi jie zhi shi chu ban she. 2005. 7, 210 p.
ISBN 7501224749

Fu qi bing fa
He, Xiongfei
Huhehaote. Neimenggu ren min chu ban she. 1997. 402 p.
ISBN 720403614X

Fu qi cai chan zhi bi jiao yan jiu
Yang, Jinling
Beijing. Min zu chu ban she. 2004. 4, 306 p.
ISBN 7105065001

Fu qi can zhan: lao zi chang
Liyun
[China]. Tao fen shu dian. 1946. 14 p.

Fu qi chang sheng pi gu fa: 1 juan
Shanghai. Wuxi Ding shi. [n.d.]. 1 v.

Fu qi de quan li yu yi wu =: Rights and duties between husband and wife
Jiang, Yue
Beijing Shi. Fa lü chu ban she. 2001. 3, 9, 286 p.
ISBN 7503634375

Fu qi dui hua lu
Miura, Ayako ; Cong, Jingzi ; Zheng, Miaolan
Taibei Shi. Yu zhou guang chu ban she. Min guo 79 [1990]. 166 p.
ISBN 9579695458

Fu qi en chou ji: yi ge si fa gong zuo zhe di jian wen
Xin, Ru
Jinan. Shandong ren min chu ban she. 1986. 163 p.

Fu qi fen
Pang, Zeyun
Beijing. Zuo jia chu ban she. 1989. 3, 202 p., [1] leaf of plates.
ISBN 7506302063

Fu qi gong tong cai chan ren ding zheng ju
Beijing. Zhongguo fa zhi chu ban she. 2004. 2, 4, 318 p.
ISBN 7801822064

Fu qi guan deng: Huangmei xi
Wang, Shaofang
Shanghai. Shanghai wen hua chu ban she. 1956. 26 p.

Fu qi guan deng ; Lan qiao hui: ying dai miao yao
Taibei. Ming Feng Chang Pian. p1963. 1 sound disc.

Fu qi guan xi de li fa yu xian shi wen ti yan jiu
Fan, Liying
Beijing. Ke xue chu ban she. 2011. viii, 204 p.
ISBN 9787030311481

Fu qi guan xi zong heng tan
Cao, Lu
Shanghai. Shanghai ke xue ji shu chu ban she. 1989. 164 p.
ISBN 7532310116

Fu qi jie: [1 juan
Ye, Lin ; Cao, Bingzhang
Changsha Shi. Yue lu shu she. 1990. p. 763-775.
ISBN 7805202192

Fu qi lao jun: yang ge ju
Yafan
[Yan'an?]. Da zhong shu dian. [194-]. 20 p.

Fu qi lu: gu Tang wu lin shi
Yue, Guanming
Singapore. Ling zi chuan mei si ren you xian gong si. 2005. 2 v.
ISBN 9814157732

Fu qin
Chen, Yingzhen
Taibei Shi. Hong fan shu dian you xian gong si. 2004. 200 p.
ISBN 9576742552

Fu qin: Liang Xiaosheng qin qing xiao shuo xuan
Liang, Xiaosheng
Beijing. Jing ji ri bao chu ban she. 1997. 454 p.
ISBN 7801273249

Fu qin: Lu Yin xiao shuo er ji
Lu, Yin
Taibei. Qi ming shu ju. Min guo 46 [1957]. 84 p.

Fu qin: Father
Cao, Fei
[Xianggang]. Distributed by Xianggang Zhong wen da xue Zhongguo yan jiu fu wu zhong xin. [2006?]. 1 videodisc (ca. 88 min.).

Fu qin
Wen, Yishi
Beijing. Zhongguo gong ren chu ban she. 1996. 6, 373 p.
ISBN 7500818521

Fu qin chang chang de yi sheng: fu "Ye Shengtao ji" de ji ming he pian ming suo yin
Ye, Zhishan
Nanjing. Jiangsu jiao yu chu ban she. 2004. 1, 562 p., [4] p. of plates.
ISBN 7534361362

Fu qin de ai li you pian hai
Chen, Zhenlin
Beijing Shi. Guang ming ri bao chu ban she. 2010. 3, 4, 197 p.
ISBN 9787511207777

Fu qin de cheng
Zeng, Xiaochun
Tianjin Shi. Bai hua wen yi chu ban she. 1996. 4, 1, 4, 148 p.
ISBN 7530624784

Fu qin de fan nao
Yang, Renshou ; Wu, Qibin ; Ye, Xuepeng
Taibei Shi. Li ming wen hua shi ye gu fen you xian gong si. Min guo 74 [1985]. 2, 5, 178 p.

Fu qin de zhan chang
Zhang, Dongpan
Taiyuan Shi. Shanxi chu ban ji tuan. 2009. 2, 6, 6, 263 p., [56] p. of plates.
ISBN 9787203065029

Fu qin de zhan zheng
Yefu
Xianggang. Tian di tu shu you xian gong si. 2010. 512 p.
ISBN 9789882191815

Fu qing
Wu, Cun
Beijing. Zhongguo wen lian chu ban gong si. 1994. 2, 1, 464 p.
ISBN 7505921029