Fu xing min zu zhi lu
Zhou, Jixi
[Chongqing]. Du li chu ban she. [1943]. 2, 4, 4, 108 p.

Fuxing Qu zhi
Lu, Shuanqiang ; Han, Hongbo ; Yue, Hongjun
Beijing. Zhongguo xian zhen nian jian she. 1999. 4, 2, 8, 512 p., [8] p. of paltes.

Fu xing ren yuan wei cheng nian zi nü xian zhuang diao cha
Zheng, Xiaze
Beijing Shi. Fa lü chu ban she. 2006. 2, 363 p.
ISBN 7503669306

Fu xing shou she: Gao Panlong si xiang yan jiu = Fuxing shoushe
Zhou, Chicheng
Beijing. Ren min chu ban she. 2007. 3, 2, 285 p.
ISBN 9787010063980

Fu xing shuo hua jiao ben
Li, Jinxi
Shanghai. Shang wu yin shu guan. Min guo 22 [1933]. 8 v.

Fu xing shu yuan jiang lu: [6 juan]
Ma, Fu
Taibei. Guang wen shu ju. Min guo 53 [1964]. 1 v. (various pagings).

Fu xing shu yuan jiang lu
Ma, Fu
Nanjing. Jiangsu jiao yu chu ban she. 1995. 1 v.
ISBN 7534323274

Fu xing sui bi
Xiao, Fuxing
Zhengzhou Shi. Zhong yuan nong min chu ban she. 1996. 251 p.
ISBN 7805387958

Fu xing tu shang zhi xian zheng jian she
Lin, Jiafan
[Beijing. Beijing zhong xian tuo fang ke ji fa zhan you xian gong si. 2007]. [12], 2, 126 p.

Fu xing wo san qu
Xiao, Zixi
Beijing. Zhongguo san xia chu ban she. 1999. 302 p.
ISBN 7800994031

Fu xing "Yi pin cun": Shanghai li shi jie qu zheng ti xing bao hu yan jiu
Wei, Min
Nanjing. Dong nan da xue chu ban she. 2008. 2, 4, 6, 289 p.
ISBN 9787564110710

Fu xing yue kan
Shanghai. Xin Zhongguo jian she xue hui. v.

Fu xing zhi lu: Ji nian gai ge kai fang san shi zhou nian li lun yan jiu zhuan ji
Beijing. 高等教育. 2008.
ISBN 9787040258806

Fu xing Zhongguo: Zhong gong di san dai dui Zhongguo xian dai hua di xin zhui qiu
Zhao, Jianying
Beijing. She hui ke xue wen xian chu ban she. 1999. 3, 3, 435 p.
ISBN 780149105X

Fu xing Zhongguo ge ming zhi lu
Liu, Jianqun
[Beijing. Beijing zhong xian tuo fang ke ji fa zhan you xian gong si. 2007]. 2, 160 p.

Fu xing Zhongguo ge ming zhi lu
Liu, Jianqun
[China]. Zhong yang jun xiao Guangzhou fen xiao zheng xun chu. Min guo 26 [1937]. 258 p.

Fu xing Zhongguo guo min dang
Guangzhou. Zhongguo guo min dang zhong yang zhi jian wei yuan fei chang hui yi. 1936. 2, 262 p.

Fu xing Zhongguo xin di tu
Shao, Yuechong
Shanghai. Fu xing yu di xue she. 1949. 1 atlas (31, 25 p.).

Fu xing Zhonghua
Shi, Min
Shanghai. Zhongguo zi qiang xue she. Min guo 24 [1935]. 186 p.

Fu xing Zhonghua wen hua di jin xiu qian cheng zhi zao tu wen ji
Zou, Yuexi
Taibei. Xin wen feng chu ban gong si. Min guo 67- [1978- ]. v.

Fu xing zhou bao
Beijing. nos.

Fu Xinian jian zhu shi lun wen ji =: Collected works of Fu Xinian on architecture history
Fu, Xinian
Beijing. Wen wu ju ban she. 1998. [13], 474.
ISBN 7501009384

Fu Xinian jian zhu shi lun wen xuan
Fu, Xinian
Tianjin Shi. Bai hua wen yi chu ban she. 2009. 2, 499 p.
ISBN 9787530648285

Fu Xin ji cheng: 2 juan
Yuan, Dahua
[China]. Shang wu yin shu guan Tianjin fen chang. [between 1911 and 1923]. 2 v.

Fu Xin ji cheng
Yuan, Dahua
[Taibei xian, Yonghe zhen]. Wen hai chu ban she. [1967]. 184 p.

Fu Xin ji cheng
Yuan, Dahua
Zhongguo Lanzhou. Lanzhou gu ji shu dian. 1990. 1 v.

Fu xin ji chuan qi: 1 juan
[China]. Guangxu 17 [1891]. 1 v.

Fuxin kuang wu ju zhi
Shenyang Shi. Liaoning hua bao chu ban she. 1994-. v.
ISBN 7806010386

Fuxin kuang ye ji tuan zong yi yuan zhi, 1938-2008
Shenyang. Liaoning min zu chu ban she. 2008. 638 p.
ISBN 9787807226567

Fuxin Menggu ju zhi
Fuxin Shi. "Zhongguo xi ju zhi · Liaoning juan" Fuxin bian ji bu]. 1985. 64 p.

Fuxin Mengguzu Zizhixian gai kuang
Shenyang. Liaoning ren min chu ban she. 1985. 3, 141 p., [15] p. of plates.

Fuxin Mengguzu Zizhixian jiao yu zhi, 1637 nian--1986 nian
Wu, Guixin
Shenyang. Liaoning min zu chu ban she. 1993. 457 p.
ISBN 780527276X

Fuxin Mengguzu Zizhixian nian jian
Shenyang. Liaoning min zu chu ban she. v.

Fuxin Mengguzu Zizhixian ren min dai biao da hui zhi, 1949-1989
[Fuxin Mengguzu Zizhixian. Fuxin Mengguzu Zizhixian ren da chang wei hui]. 2000. 256 p.

Fuxin Mengguzu Zizhixian zhi
Shenyang. Liaoning min zu chu ban she. 1998. 939 p.
ISBN 7806440364

Fuxin nian jian
Beijing. Zhongguo tong ji chu ban she. v.

Fu xin san bu qu
Schnitzler, Arthur ; Shi, Zhecun
[Beijing. Beijing zhong xian tuo fang ke ji fa zhan you xian gong si. 2007]. 592 p.

Fu xin san bu qu
Schnitzler, Arthur ; Shi, Zhecun
[Shanghai]. Yan xing she. Minguo 30 [1941]. 3 v. (592 p.).

Fuxin Shi cheng shi gui hua zhi
Fuxin Shi. Fuxin Shi cheng shi gui hua guan li chu. 1989. 108 p.

Fuxin Shi Haizhou Qu zhi 1986-2006
Shenyang Shi. Liaoning min zu chu ban she. 2011. 637 p.
ISBN 9787549701223

Fuxin Shi jiao yu nian jian
Beijing. Jiao yu ke xue chu ban she. 2007-. v.

Fuxin Shi jiao yu zhi
Beijing. Jiao yu ke xue chu ban she. 2007. 2, 6, 801 p., [54] p. of plates.
ISBN 9787504147240

Fuxin Shi jin rong zhi
[Fuxin Shi. "Fuxin Shi jin rong zhi" bian zuan wei yuan hui. 1988?]. 229 p.

Fuxin Shi min zu jiao yu zhi
Shenyang Shi. Liaoning min zu chu ban she. 2003. 541 p.
ISBN 7806448756

Fuxin Shi ren min dai biao da hui zhi, 1988-2005
[Fuxin Shi. gai hui]. 2005. 531 p.

Fuxin Shi shao shu min zu zhi
Shenyang. Liaoning min zu chu ban she. 2010. 532 p.
ISBN 9787807229490

Fuxin Shi xi qu zhi
Shenyang. Chun feng wen yi chu ban she. 1993. 343 p.
ISBN 7531305917

Fuxin shi zheng xie zhi
[Fuxin shi]. "Fuxin shi zheng xie zhi" bian shen wei yuan hui. 1992. 4, 390 p., [16] p. of plates.

Fuxin Shi zhi
Beijing Shi. Zhongguo tong ji chu ban she. 1993-. v.
ISBN 7503713437

Fuxin tong ji nian jian =: Fuxin tongji nianjian
[Fuxin. Fuxin Shi tong ji ju]. v.

Fuxin tong shi: Liaoning
Jilin da xue. 2006.

Fuxin wen hua zhi
[China. Fuxin wen hua zhi bian ji wei yuan hui. 1985.]. 181 p.

Fuxin xian (Rehe) zhi: 6 juan
Jia, Ruyi ; Zhang, Yuchun
[China]. Kangde 2 [1935]. 6 v.

Fu xin you shu
Liu, Xinwu
[Beijing]. Qun zhong chu ban she. 1993 [i.e. 1994]. 5, 316 p., [4] p. of plates.
ISBN 7501411190

Fu xin yu, kou chou yu: Yuan Haowen zhuan
Liu, Minghao
Beijing. Dong fang chu ban she. 1999. 4, 8, 3, 357 p.
ISBN 7506011913

Fu Xiongxiang ji
Fu, Xiongxiang ; Yan, Jianhua
Changsha Shi. Hunan ren min chu ban she. 2010. 592 p.
ISBN 9787543868748

Fu Xishi za ju: 1 juan
[China]. Nanhu Xiang shu tang. [n.d.]. [1 v.].

Fuxi tu zan: 2 juan ; fu Za gua zhuan gu yin kao 1 juan
Chen, Di
Jinan. Qi Lu shu she chu ban she. 1997. p. 1-36.

Fu xiu yu shen qi: Qing dai cheng shi sheng huo chang juan
Zhao, Shiyu
Changsha Shi. Hunan chu ban she. 1996. 3, 3, 284 p.
ISBN 7543813165

Fu xiu za zhi: cun 8 juan
[China. s.n.]. Ming [between 1465 and 1620]. 4 v. (351 p.).

Fu xi wen cui: [15 juan, fu lu]
Wang, Zao ; Hu, Yaochen
[Taipei]. Taiwan shang wu yin shu guan. [1983]. p. 335-428.

Fuxi wen cui: [shi wu juan, fu lu yi juan]
Wang, Zao
Beijing. Xian zhuang shu ju. 2004. p. 383-464.
ISBN 7801063619

Fu xi wen cui: 15 juan, fu lu 1 juan
[China]. Shexian Wang Shi. Ming Jiajing 9 [1530]. 2 v.

Fuxi wen hua
Huo, Xiangyou
Beijing. Zhongguo she hui chu ban she. 1994. 8, 320 p.
ISBN 7800882403

Fu Xi wen hua 70 wen
Zhang, Jinghui
Lanzhou. Gansu min zu chu ban she. 2010.
ISBN 9787542113696

Fu xi yi lun xuan zhong bian: 6 juan
Lu, Pingyi
Shanghai. Xiushui Wang Yiting. [Min guo 11 i.e. 1922]. 6 v. (double leaves) in case.

Fuxi yu Zhonghua xing shi wen hua
Mu, Renxian
Zhengzhou. Huang he shui li chu ban she. 2004. 2, 3, 4, 2, 2, 3, 377 p.
ISBN 7806218394

Fuxloh: oder, Die Taten und Anschläge des Kasper Dullhäubel; ein Schelmenroman
Watzlik, Hans
Berlin. Volksverband der Bücherfreunde, Wegweiser-Verlag. [c1922]. 301 p.

Fux-Studien
Flotzinger, Rudolf
Graz, Austria. Akademische Druck- u. Verlagsanstalt. 1985. 109 p.

Fu Xuancong xue shu ping lun
Fu, Xuancong
Ningbo. 2007.
ISBN 7807430872

Fu xuan ji
Yang, Wanli
Shanghai Shi. Shanghai da xue chu ban she. 2010. 2, 3, 6, 329 p.
ISBN 9787811186611

Fu Xuan ji qi shi wen yan jiu
Wang, Huijie
Taibei Shi. Wen jin chu ban she. 1997. 3, 5, 277 p.
ISBN 9576684471

Fu xuan lu
Huang, Shang
Changsha Shi. Hunan ren min chu ban she. 1986. 3, 221 p., [2] p. of plates.

Fu Xuan lu bo lun: 1 juan
Xiang, Yuanbian
Shanghai. Shen zhou guo guang she. Min guo 17 [1928]. 1 v.

Fu Xuan ping zhuan
Wei, Ming'an ; Zhao, Yiwu ; Wei, Ming'an
[Nanjing Shi]. Nanjing da xue chu ban she. 1996. 8, 8, 2, 447 p.
ISBN 7305028754

Fu xuan san hua
Zhang, Zhongxing
Ha'erbin Shi. Heilongjiang ren min chu ban she. 1994. 3, 3, 360 p.
ISBN 7207028938

Fu xuan shan guan shi cao: bu fen juan
Huang, Dihua
Xianggang. Yong fa yin wu you xian gong si. [Minguo jian, between 1927 and 1949]. 87 double ℓ.

Fu xuan shan guan xuan kan ci chao
Huang, Dihua
[Jiulong. Ren ji yin wu guan cheng yin. 1953?]. 35 double leaves.

Fu xuan suo hua
Zhang, Zhongxing
Ha'erbin Shi. Heilongjiang ren min chu ban she. 1986. 3, 218 p.
ISBN 7207010230

Fu xuan xian yu: 2 juan
Zhou, Fu
[China]. Qiupu Zhou shi. Min guo 11 [1922]. 1 v.

Fu xuan xu hua
Zhang, Zhongxing
Ha'erbin Shi. Heilongjiang ren min chu ban she. 1990. 3, 4, 312 p.
ISBN 7207014317

Fu xuan xu yu =: Fuxuanxuyu
Zhang, Zhongxing ; Feng, Yitong
Nanjing. Jiangsu wen yi chu ban she. 2004. 3, 6, 333 p.
ISBN 7539920777

Fu xuan ye lu: 1 juan
Chen, You ; Bao, Tingbo
[China. s.n.]. Tongzhi 11 [1872]. 1 v.

Fu xuan ye lu
Chen, You ; Zhao, Xihu
Shanghai. Shang wu yin shu guan. 1939. 1, 17, 1, 30 p.

Fu xuan ye lu: 2 juan
Chen, You
[Taiwan]. Shi jie shu ju. Min guo 51 [1962]. 1 v.

Fu xuan ye lu: [shang xia juan]
Chen, You
[Taipei]. Taiwan shang wu yin shu guan. [1983]. p. 31-44.

Fu xuan ye lu
Chen, You
[Beijing]. Zhonghua shu ju. [1999]. p. 383-395.
ISBN 7101021913

Fu xuan ye lu
Chen, You
[China]. Shangyu Luo shi. Min guo 3-6 [1914-1917]. 16, 14, 3 leaves.

Fu xuan za lu: 3 juan, bu yi 1 juan
Gu, Wenjian ; Tao, Zongyi
Shanghai. Shang wu yin shu guan. Min guo 16 [1927]. 1 v.

Fu xuan za lu
Tao, Zongyi ; Tao, Ting
[China. s.n.]. Shunzhi 3 [1646]. 1 v.

Fu xuan zhu
Fu, Lipu
Taibei. Zheng zhong shu ju. Min guo 66 [1977]. 10, 2, 344 p.

Fu xue: 1 juan
Zhang, Xuecheng
[China]. Shi kai tang. Guangxu 2 [1876]. 1 v.

Fu xue
Zhang, Xuecheng
Shanghai. Qun xue she. Minguo 26 [1937]. p. 238-246.

Fu xue
Zhang, Xuecheng
Shanghai. Zhongguo tu shu gong si. Min guo 3 [1914]. 1 v.

Fu xue
Zhang, Zhengti ; Zhang, Tingting
Taibei Shi. Taiwan xue sheng shu ju. Minguo 71 [1982]. 3, 1, 4, 17, 344 p.

Fu xue: 1 juan
Qian, Baotang
[Shanghai]. Shanghai shu dian. [1994?]. p. 613-626.

Fu xue gai lun
Cao, Minggang
Shanghai. Shanghai gu ji. 1998. 435p.

Fu xue jiang yan lu =: Fuxue jiangyanlu
Xu, Jie ; Pan, Wuzheng
Beijing. Beijing da xue chu ban she. 2009. 2, 242 p.
ISBN 9787301150696

Fu xue lun cong
Cheng, Zhangcan
Beijing Shi. Zhonghua shu ju. 2005. 7, 4, 304 p.
ISBN 7101047262

Fu xue lun gao
Cao, Minggang
Shanghai. Shanghai gu ji chu ban she. 2012.
ISBN 9787532564064

Fu xue zhuan ji
Kuang, Jianxing
Xianggang. Xianggang zhong wen da xue xin Ya shu yuan. 1994. 452 p.