Der hon
Los Angeles.

Hon: firme, sigilli, stemmi, filologia dell'Ukiyo-e = Signatures, seals, crests, philology of the Ukiyo-e prints
Gobbi, Pietro
Torino, Italy. L'Angolo Manzoni editrice. c1989. 265 p.

Hon: på ludna tassar
Gäddnäs, Katarina
Esbo. Schildts. c1999. 56 p.
ISBN 9515010969

Hon
[Tokyo]. Kōdansha. v. : ill.

Honaʾah
Francis, Clare ; Lerner, Nili
Raʻananah. Me-An. 1997. 384 p.
ISBN 9652228532

Honaʾah
Quick, Amanda ; Shenfeld, Yaʻel
[Tel-Aviv]. Or ʻam. 755, 1994. 308 p.

Honaʾah
Roth, Philip ; Leṿi, Dafnah
Tel Aviv. Zemorah-Bitan. 753, 1993. 159 p.

Honaʾah ḳaṭlanit
Weaver, Michael ; Morel, Raḥel
Tel Aviv. Shalgi. 1995. 272 p.

Honaʼah metuḳah: maduʻa ha-mamtiḳim ha-melakhutiyim mesukanim li-veriʼutenu
Mercola, Joseph ; Pearsall, Kendra Degen ; Yanovsḳi, Ṭovah
Ramat Gan. Foḳus. 2008. 194 p.

Honaʾah u-teshuḳah: roman
Tanner, Janet ; Carmel, Amos
[Tel-Aviv?]. Nogah. [1995]. 423 p.

Honaʼat ha-amargan
1 sound disc.

Honaʼat ha-fluʼorid: ʻal nizḳe ha-fluʼorid la-beriʼut
Bryson, Christopher ; Yanovsḳi, Ṭovah
Ramat Gan. Foḳus. 2009. 230 p.

Honaʾat Prometeʾos
Ludlum, Robert ; Ṿikselbaʾum, ʻAnat
Tel Aviv. Shalgi. 2001. 450 p.

Hon. Acton S. Ayrton: "Mind and Morality". Statesmen, No. 34
Pellegrini, Carlo Ape
Lithograph, (col.).

Honāp
Sannī, Sattār
Gvādar. Drad Pablīkeshanz. 2007. 120 p.

Ho nēphomanēs: hē poiētikē tou Sepherē
Liantinēs, Dēmētrios
Athēna. Ekdosē Panepistēmiou Athēnōn. c1987. 207 p.

Ṣhonīzah aw rozanīzah adab
Shāʼiq, Niẓām al-Dīn
Kābul. Da Islāmī Taḥqīqato Markaz. 2007. 6, 96 p.

Ho nah gar vaʻdah vafā
Nadvī, Shafīq
Maʼū. G̲ẖazal Pablīkeshanz. 2004. 228 p.

The Hon. Alexander Denton Esqr. One of the Justices of his Majesties Court of Common Pleas, & Chancellor to his Royal Highness the Prince of Wales
Vertue, George
Engraving.

The Hon. Alexander Fraser Tytler, Lord Woodhouselee: One of the Senators of the College of Justice
Picart, Charles
London. T. Cadell & W. Davies. May 10, 1813. Engraving.

The Hon. Alexander Mackenzie: his life and times
Buckingham, William ; Ross, George W
New York. Haskell House. 1969. 678 p.
ISBN 0838309208

The Hon. Alexander Mackenzie: his life and times
Buckingham, William ; Ross, George W
Toronto. Rose Pub. Co. ; C.R. Parish. 1892. 678 p.

The Hon. Alexander Maconochie of Meadowbank One of the Senators of the College of Justice in Scotland
Dick, Thomas
Mezzotint.

Hon. Allen Trimble
Wellstood, William
Engraving.

Honam chi: 6-kwŏn
O, Hak-kŭn
[Chŏngŭp. (1934?)]. 6 v.

Honam chibang Imjin waeran saryojip
[Kwangju-si]. Chŏlla-namdo. 1990. 4 v.

Honam chibang ŭi wŏn Samguk sidae taeoe kyoryu
Kim, Kyŏng-ch'il
Sŏul. Hagyŏn Munhwasa. 2009. 240 p.
ISBN 9788955082036

Honam chibang komunsŏ kichʻo yŏnʻgu
Chŏng, Ku-bok
Kyŏnggi-do Sŏngnam-si. Hanʾguk Chŏngsin Munhwa Yonʾguwŏn. 1999. viii, 358 p.
ISBN 8971053453

Honam chinsillok: [Yu Sang-nyŏl tŭng pʻyŏn
Yu, Sang-nyŏl
Naju. Honam Chinsillok Kanhaeng. 1958?]. 2, 161, 2, 1 double |.

Honam chŏngsin ŭi ppuri rŭl ch'ajasŏ: ŭi ŭi kil ŭl kada
Kim, Se-gon
Sŏul-si. Onsae Miro. 2010. 283 p.
ISBN 9788970175010

Honam Chŏngyu sibonyŏnsa
Sŏul Tʻŭkpyŏlsi. Honam Chŏngyu Chusik Hoesa. 1982. 534 p.

Honam chŏntʻong munhwaron
Pak, Man-gyu ; Na, Kyŏng-su
[Kwangju-si]. Chŏnnam Taehakkyo Chʻulpʻanbu. 1999. ii, 534 p.
ISBN 8975981789

Honam chŏrŭirok
[Korea. s.n. Kimi (1799)]. 5 v. (double l., in portfolio).

Honam chŏrŭisa: Imjin pʻyŏn
Kim, Chŏng-sang
Kwangju. Imjin Yuk Chugap Kinyŏm Chʻulpʻanhoe. Tanʾgi 4286 [1953]. 342, 53 p.

Honam hakpo
Sŏul. Asea Munhwasa. 1978. 1 v.

Honam Hang̕ukhwa sambaengnyŏn
Na, Sang-mok
Chŏnbuk Chŏnju-si. Yechʻong Chŏnbuk Chihoe. 1985. 215 p.

Honam hansi ŭi konggan kwa hyŏngsang
Pak, Myŏng-hŭi
Sŏul-si. Kyŏngin Munhwasa. 2006. 306 p.
ISBN 8949904462

Honam Hyangsahoe po
Kwangju Chikhalsi. Honam Hyangsahoe. 1990-. v.

Honam ŭi chiyŏk chibae kujo hyŏngsŏng paegyŏng
Paek, Un-sŏn
Sŏul. Paeksan Sŏdang. 2001. 285 p.
ISBN 8973272454

Honam ŭi chʻŏnji kut
Na, Kyŏng-su
Sŏul. Minsogwŏn. 2008. 383 p.
ISBN 9788956386096

Honam ŭi chŏntʻong hoehwa
[Kwangju-si]. Kungnip Kwangju Pangmulgwan. 1984. 219 p.

Honam ŭi chʻobunijang kut
Na, Kyŏng-su
Sŏul. Minsogwŏn. 2008. 343 p.
ISBN 9788956385938

Honʾami-gire jiten
Tōkyō. Haruka Shobō. 1994. 575 p.

Honʾami gyōjōki to Kōetsu
Masaki, Tokuzō
Kyōto. Taigadō. 1945. 368 p., [10] leaves of plates.

Honʾami gyōjōki to Kōetsu
Masaki, Tokuzō ; Odakane, Tarō
Tōkyō. Chūō Kōron Bijutsu Shuppan. Shōwa 40 [1965]. 294 p.

Honam ŭi han
Kim, Chae-yŏng
Kyŏnggi-do Pʻaju-si. Hanʼguk Haksul Chŏngbo. 2009. 390 p.
ISBN 9788953414150

Honʼami Kōetsu: hito to geijutsu
Masuda, Takashi
Tōkyō. Tōkyōdō Shuppan. 2010. 344 p.
ISBN 9784490207057

Hon'ami Kōetsu
1973.

Honam ŭi kŭkchang munhwasa: yŏnghwa suyong ŭi chiyŏksŏng
Wi, Kyŏng-hye
Sŏul-si. Tahal Midiŏ. 2007. 352 p.
ISBN 9788989988458

Honam ŭi kwangmŏri ssitkim kut
Na, Kyŏng-su
Sŏul. Minsogwŏn. 2009. 389 p.
ISBN 9788956385952

Honam ŭi mangja hwanʼgap kut
Na, Kyŏng-su
Sŏul. Misogwŏn. 2007. 405 p.
ISBN 9788956384740

Honam ŭi momju chʻŏndo kut
Na, Kyŏng-su
Sŏul. Minsogwŏn. 2006. 290 p.
ISBN 8956383952

Honam ŭi munhwa yusan, kŭ pojon kwa hwaryong
Kwak, Chang-gŭn
Sŏul Tʻŭlpyŏlsi. Hagyŏn Munhwasa. 1999. 290 p.
ISBN 8985220799

Honam ŭi naerim kut
Na, Kyŏng-su
Sŏul. Minsogwŏn. 2008. 329 p.
ISBN 9788956385587

Honamin ŭi kiwŏn kwa munhwa wŏnhyŏng
Mun, An-sik
Sŏul-si. Hyean. 2010. 363 p.
ISBN 9788984944022

Honam inmulchi
Kim, Pong-mun
[S.l.]. Honam Inmulchi Pʻyŏnchʻan Wiwŏnhoe. 1991. 724, 83 p.

Honam ŭi ŏno wa munhwa
Yu, Yŏng-dae ; Yi, Ki-gap ; Yi, Chong-ju
Sŏul. Paeksan Sŏdang. 1998. 414 p.
ISBN 8973271431

Honam ŭi pulgyo munhwa wa pulgyo yujŏk
Yun, Tŏk-hyang
Sŏul. Paeksan Sŏdang. 1998. 400 p.
ISBN 8973271407

Honam ŭi pʻungsu: pʻungsu ro tŏdŭmŏ pon sin Honam chi
Paek, Hyŏng-mo
Sŏul. Tonghaksa. 1995. 416 p.
ISBN 8971900296

Honam Jwado Nongak
Seoul. Kungnip Munhwajae Yŏnʼguso. 2002. 2 sound discs.

Honam kadan yŏnʾgu: Myŏnangjŏng kadan kwa Sŏngsan kadan ŭl chungsim uro
Chŏng, Ik-sŏp
Sŏul. Chinmyŏng Munhwasa. 1975. 198 p.

Honam kidam, Sinjo tanʼga: Namsa Chang Chae-yŏl chʻinpʻilbon
Chang, Chae-yŏl ; Kim, Chin-yŏng ; Kim, Tong-gŏn
Sŏul-si. Pogosa. 2008. 527 p.
ISBN 9788984336391

Honam kŏnch'uksa munhŏn mongnok
Chŏnnam Naju-si. Kungnip Naju Munhwajae Yŏn'guso. 2007. 319 p.
ISBN 9788981248642

Honam kogohak munhŏn mongnok
Naju-si. Kungnip Naju Munhwajae Yŏn'guso. 2006. 614 p.
ISBN 9788981246990

Honam kogo hakpo
Kwangju-si. Honam Kogo Hakhoe. 1993-. v.

Honam kommu
Im, Sun-ja
Seoul. Taehaksa. 1998.

Honam kosok ch'ŏlto ilbu kugan (Kwangju-Chŏngŭp kan) munhwa yujŏk chŏngmil chip'yo chosa pogosŏ
[Chŏnbuk Iksan-si]. Honam Kogo Hakhoe. 1997. 144 p.

Honam Kosok toro: (Taejŏn - Chŏnju) kŏnsŏl chi
Sŏul. Hanʾguk Toro Kongsa. 1973. 915 p.

Honam kosok toro Kwangju-Sunch'ŏn kan hwakchang yejŏng chiyŏk munhwa yujŏk chip'yo chosa pogosŏ
[Kwangju Kwangyŏksi]. Chŏnnam Taehakkyo Pangmulgwan. 1992. 285 p.

Honam kujŏn charyojip
Cho, Hŭi-ung
Sŏul-si. Pagijŏng. 2010. 8 v.
ISBN 9788962921090

Honam kut ŭi ihae
Sŏul. Minsogwŏn. 2009. 336 p.
ISBN 9788956389042

Honam kwŏn (Kwangju kwŏn) kwangyŏk tosi kyehoek
Sŏul]. Kŏnsŏlbu. [1968]. 252 p.

Honam mathematical journal
Kwangju, Korea. Honam Mathematical Society. v.

Honam minsok munhwa ŭi ihae
Yi, Hyŏn-su
Sŏul. Minsogwŏn. 2004. 249 p.
ISBN 8956381240

Honam munhak kihaeng: kojŏn esŏ hyŏndae kkaji
Chang, Sŏn-hŭi ; Chŏng, Kyŏng-un
Sŏul-si. Pagijŏng. 2000. 408 p.
ISBN 8978784348

Honam munhak kwa kŭndaesŏng yŏnʼgu
Kwangju Kwangyŏksi. Chŏnnam Taehakkyo Honamhak Yŏnʼgudan. 2007-. v. <1>.
ISBN 8991329527

Honam munhak yŏnʼgu: Idang Chʻae Man-muk Sŏnsaeng chŏngnyŏn kinyŏm nonchŏng
Sŏul-si. Hanʼguk Munhwasa. 2001. 451 p.
ISBN 8977358086

Honam munhwa yŏnʾgu
Kwang-ju, Korea. Chōnnam Taehakkyo, Honam Munhwa Yŏnʾgu-so. 1963-. v.

Honam munhwa yusan munhŏn mongnok
Chŏnnam Naju-si. Kungnip Naju Munhwajae Yŏn'guso. 2008. 319 p.
ISBN 9788963250496

Honam myŏngchʻon Kurim
Sŏul-si. Ribuk. 2006. 536 p.
ISBN 8987315703

Honam myŏnggam
Kwangju Chikhalsi. Honam Munhwasa. v.

Honam nongak
Hong, Hyun-Sik ; Kim, Chʻŏn-hŭng ; Pak, Hŏn-bong
[Sŏul]. Munhwajae Kwalliguk. 1967. 202 p.

Honam nujŏng chʻongnam: 2-kwŏn
Ki, U-chʻae
Korea. s.n. 1955?]. 4 v.

Honam palchŏnsa
Yang, Se-gwŏn
Sŏul. Sejong Chʻulpʻansa. Tanʾgi 4292 [1959]. 582 p.

Honam ŭpchi
[Korea. s.n. 1895]. 18 v.

Honam pyŏngja chʻangŭi rok
Yi, Sŭng-ŭi
Yongsŏng. Myŏngsŏngjae chunggan. Imsin [1932]. 3 v. (double leaves) in case.

Honam pʻyŏngnon
[Seoul]. Hyŏndaesa. [19--]. v.

Honam pʻyŏngya: Chang Yŏng-chʻang sijip
Chang, Yŏng-chʻang
Sŏul. Tongjisa. 1977. 131 p.

Honam sahoe ŭi ihae
Chʻoe, Hyŏp
Sŏul-si. Pʻulpit. 1996. 263 p.
ISBN 8974740370

Honam sahoe yŏnʾgu
Chŏnju-si. Sina Chʻulpʻansa. 1993-. v.

Honam samgangnok
Yi, Kyŏm-sin
[Chŏnju. s.n. 1903?]. 8 v. (double leaves) in 2 cases.

Honam sarim ŭi hangmaek kwa sasang
Ko, Yŏng-jin
Sŏul. Hyean. 2007. 504 p.
ISBN 9788984943209

Honam sŏgyu hwahak simnyŏnsa, 1976--1985
Sŏul Tʻŭkpyŏlsi. Honam Sŏgyu Hwahak Chusik Hoesa. 1986. 450 p.

Honam sidan ŭi yŏnʾgu: Chosŏn chŏnʾgi sidan ŭl chungsim ŭro
Pak, Chun-gyu
[Kwangju-si]. Chŏnnam Taehakkyo Chʻulpʻanbu. 1998. 562 p.
ISBN 8975981029

Honamsŏn kosok toro chiyŏk kyŏngje chosa pogosŏ
[Sŏul]. Haengjŏng Silmudan Chiyŏk Kyehoekpan. 1969. 281 p.

Honam Taehakkyo 25-yŏnsa 1978-2003
706 p.

Honam tongbu chiyŏk sŏkkwak myo yŏnʾgu
Kwak, Chang-gŭn
Sŏul Tʻŭkpyŏlsi. Sŏgyŏng Munhwasa. 1999. 349 p.
ISBN 8986931206

Honam ttang e ullyŏ pʻŏjin <uri minjok kkiri> ŭi meari
Kim, Kyŏng-ae ; Kim, Song-hŭi
Pyŏngyang, DPR of Korea. Uri Minjok Kkiri Pideo. 2006. 1 videocassette (26 min.).

Honam wŏnurok
Na, To-su
Naju. Naju Hyanggyo. Tanʾgi 4293 (1960)]. [4], 90, [3] double |.

Honam yakto
Sin Tong-sik ; Pak, Ki-yŏl ; Yi Kye-su ; Pak, Song-gi
Kwangju. Honam Yaktosa. 1965. 1 v. (various pagings).

Honam yuhak ŭi tʻamgu: An Chin-o chŏngnyŏn kinyŏm chajŏjip
An, Chin-o
Sŏul Tʻŭkpyŏlsi. Ihoe Munhwasa. 1996. 432 p.
ISBN 8981070342

Honam yusaeng Yi Tʻae-u tŭng sobon
Yi, Tʻae-u ; Kim, Cho-yŏng ; Kim, Sŏk-kyu
[18] double leaves.

Honan An-yang ibutsu no kenkyū: A study of ancient treasures found at An yang, Yin sites
Umehara, Sueji
Kyoto. Kuwana bunseido. 1927. 78 p.

Ho-nan chui tzu
[China. s.n. n.d.]. [4 v.].

Honan chutu kongxinzhuan tapianji: (Album of rubbings of tiles excavated in Honan Province.)
Peking. Renmin Meishu Press. 1963. p.

Honan Dawtʻean
Tēr-Grigorean, Khazhak
Atʻēnkʻ. 1988-. v.

Honaïne: ancien port du royaume de Tlemcen
Khelifa, Abderrahmane
[Algeria?]. Editions Dalimen. 2008. 399 p.
ISBN 9789961759578

The Hon. Anodyne Humdrum, or The union must and shall be preserved: a farce, in two acts
Aristophanes
Boston. Stacy & Richardson. 1860. pp. 59.

Ho Nanos Valaōritēs diavazei Nano Valaōritē: "Parallages panō ston Ethniko Hymno", 1989, apospasmata
Valaōritēs, Nanos ; Dēmētriou, Vasilēs
Athēna. Hetairia Genikōn Ekdoseōn - Lyra. 1999. 1 sound disc.

Ho-nan pang tzu yin yüeh
Lu, Jixian ; Wang, Shouxin
Wu-han. Chʻang-chiang wen i chʻu pan she. 1955. 10, 225 p.

The Honan quarterly
[n.p.]. v.

Honan's handbook to medical Europe: a ready reference book to the universities, hospitals, clinics, laboratories and general medical work of the principal cities of Europe
Honan, James Henry
Philadelphia. P. Blakiston's son & co. 1912. viii, 261 p.

Ho Nansŏrhŏn chŏnjip: Hŏ Nansŏrhŏn ŭi saengae wa yesul : taeyok chuhae
Hŏ, Nansorhŏn
Sŏul Tʻŭkpyŏlsi. Poyŏnʾgak. 1972. 525 p.

Ho-nan ta tiao chʻü tzu chi
Hai, Chʻen
Wu-han. Chʻang-chiang wen i chʻu pan she. 1957. 182 p.

Hon. Anthony Evelyn Melbourne Ashley, M.P: "Palmerston's secretary"
Ward, Leslie Spy
Lithograph (col.).

Ho Naos tēs Athēnas Makistou
Nakasēs, Athanasios
Athēna. Ekdosē tou Tameiou Archaiologikōn Porōn kai Apallotriōseōn. 2004. 284 p., 36 p. of plates.
ISBN 9602143495

Ho naos tēs Hagias Aikaterinēs stēn polē tēs Rodou kai hē zographikē tou hysterou Mesaiōna sta Dōdekanēsa, 1309-1453
Archontopoulos, Theodōros A
Rodos . Hypourgeio Politismou. Archaiologiko Institouto Aigaiakōn Spoudōn. 2010. 358 p.
ISBN 9789608838741

Ho naos tēs Panagias Euangelistrias Klērou
Panagēs, Geōrgios
Leukōsia. Tē Ekklēsiastikē Epitropē. 2004. 87 p.
ISBN 9963832318

Ho Naos tēs Panagias Keras Kritsas
Mylopotamitakē, Aik. K ; Spyrou, Spyros
Hērakleio. Mystis. 2005. 93 p.
ISBN 9608853443

Ho naos tēs Panagias tēs Angeloktistēs sto Kiti Larnakas: hodēgos episkeptē
Foulias, Andreas M
Leukōsia. [A.M. Phoulias?]. 2004. 39 p.
ISBN 9789963900701

Ho naos tēs Phanerōmenēs sta Phrankoulianika tēs Mesa Manēs
Kōnstantinidē, Chara
Athēnai. Hetaireia Lakōnikōn Spoudōn. 1998. 138 p.
ISBN 9608625408

Ho naos tes Hagis Marinas Kissou: historia, poleodomia, architektonike, eikonographia
Lagopoulos, Alexandros Ph
Volos. Demos Mouresiou. 2009. 108 p.
ISBN 9789608029996

Ho Naos tōn Hagiōn Apostolōn sto Pyrgi Chiou
Skampavias, Kōnstantinos Nik ; Zapheiropoulou, Ḏiana
Athēna. Tameio Archaiologikōn Porōn kai Apallotriōseōn, Dieuthynsē Dēmosieumatōn. 2005. 35 p.
ISBN 9602144319

Ho naos ton hageion Kerykou kai Ioulittes ste Veroia
Moutsopoulos, Nikolaos K
Thessalonike. University Studio Press. 2011. 111 p.
ISBN 9789601220680

Ho naos tou Epikouriou Apollōna: me to vlemma tōn Nikou Kazantzakē, Seamus Heaney, Jean-Daniel Pollet
Nikolopoulos Vasilēs ; Heaney, Seamus ; Kazantzakis, Nikos ; Pollet, Jean-Daniel ; Pollet, Jean-Daniel
[Greece. s.n.]. 2008. 48 p.

Ho Naos tou Epikouriou Apollōnos Vassōn
Arapogiannē, Xenē
Athēna. Tameio Archaiologikōn Porōn kai Apallotriōseōn, Dieuthynsē Dēmosieumatōn. 2007. 59 p.
ISBN 9789602143377

Ho Naos tou Hagiou Dēmētriou: hydatographies kai schedia tou W.S. George = The Church of Saint Demetrios : the watercolours and drawings of W.S. George
Cormack, Robin
[S.l. s.n.]. 1985. 122 p.

Ho Naos tou Hagiou Nikolaou sto Galaxeidi: topos kai paradosē, ta historika kai hē architektonikē tou naou, to syloglypto templo
Skiadas, Anastasios I
Athēna. [s.n.]. 1992. 143 p.