Horaʾat ha-Miḳra be-vet ha-sefer ha-yesodi be-Argenṭinah
Buenos Aires. 1983. 15 leaves.

Horaʾat ha-musiḳah be-shiʻure ritmiḳah ʻal-pi shiṭat Delaḳruz: teʾoryah u-praḳṭiḳah
Shṭainits, Ṭoni
Tel-Aviv. Hafatsah, Hotsaʾat ha-musiḳah "Or-taṿ". [198-]. 104 p. of music.

Horaʼat ha-muziḳah le-talmidim baʻale tserakhim meyuḥadim
Sobol, Elise S ; Karmon, Yehudit
151 p.
ISBN 9789652675866

Horaʾat ha-nośe "Kibush ha-har."
Benvenisti, David
Jerusalem. ha-Lishkah ha-rashit shel ha-Ḳeren ha-Ḳayemet le-Yiśraʾel. 719 [1958 or 1959]. 16 p.

Horaʼat ha-omanut be-emtsaʻut sheḳufiyot
Epshṭain, Nili
38 p.

Horaʾat ha-shaʻah u-seʻif 19 ha-murḥav: ḥoḳ mas hakhnasah (nikuyim meyuḥadim be-shel inflatsyah) (horaʾat shaʻah ṿe-tiḳune ḥoḳ), 5742-1982
Halperin, Dov ; Flumin, Yeḥezḳel ; Yaʻaḳobson, Meʾir
Givʻatayim. Ideʾah. 742, 1982. 51 p.

HORAAT HA-SHAAH U-SEIF 19 HA-MURHAV
Halprin, Dov
GIVATAYIM. 1982.

Horaʾat ha-shirah
Ḥanani, Yosef
Tel Aviv. Hotsaʾat "Or-ʻam". 739, 1979. 86 p.
ISBN 9652300071

Horaʾat ha-shirah ha-ʻIvrit shel yeme ha-benayim be-vet ha-sefer ha-ʻIvri be-Erets Yiśraʾel me-reshito ṿe-ʻad yamenu
Sheniak, Refael
Yerushalayim . ha-Universiṭah ha-ʻIvrit. 747, 1986. 347, [6] p.

Horaʾat ha-shoʾah be-vet ha-sefer: diyunim ṿe-ʻiyunim
Jerusalem. Miśrad ha-ḥinukh ṿeha-tarbut, ha-Mazkirut ha-pedagogit. 721, 1961. 95 p.

Horaʾat ha-sifrut: ʻiyunim u-firḳe hadrakhah
Cohen, Adir
Ḥefah. ha-Ḥevrah le-meḥḳar madaʻi shimushi--Universiṭat Ḥefah. 1982. 395 p.

Horaʾat ha-sifrut: ṭeḳsṭim la-shiʻur shel Ben-ʻami Fayngold
[Tel Aviv. s.n. 197-?]. 146 p.

Horaʾat ha-sifrut be-vet-ha-sefer ha-ʻal-yesodi: devarim she-neʾemru be-khenes le-horaʾat ha-sifrut
Yerushalayim. Miśrad ha-ḥinukh ṿeha-tarbut. 1973. 114 p.

Horaʾat ha-sifrut be-vet sefer ha-yesodi
Niv, Yaʻaḳov
Tel Aviv. Histadrut ha-morim ha-ʻIvrim be-Yiśraʾel. 717 [1955 or 1956]. 87 p.

Horaʼat ha-sifrut ke-miḳtsoʻa meshulav be-omanuyot
Eliraz, Israel
92 p.

Horaʾat ha-sipur ha-ḳatsar: (pirke mavo ṿe-hadrakhah)
Feingold, Ben-Ami
Tel Aviv. Tel-Aviv. 749, 1989.
ISBN 9652740586

Horaʾat ha-sipur ha-ḳatsar
Ḥanani, Yosef
[Tel Aviv]. Otsar ha-Moreh. [1967]. 250 p.

Horaʾat ha-Tanakh: beʻayoteha u-derakheha
Goitein, S. D
Tel Aviv. Yavneh. [1957]. 305 p.

Horaʾat ha-Tanakh be-vet ha-sefer ha-ʻamami ṿeha-tikhoni: maṭarot, shiṭah, tokhnit
Goitein, S. D
Jerusalem. Ḥevrah le-hotsaʾat sefarim ʻal yad ha-Universiṭah ha-ʻIvrit. 702 [1942]. 118 p.

Horaʾat ha-Tanakh be-Yiśraʾel: bibliyografyah meyatseget
Beham, Alisa ; Ararat, Nisan ; Sitton, Karen
Jerusalem. Bet ha-sefer le-ḥinukh shel ha-Universiṭah ha-Ívrit ṿe-shel Miśrad ha-ḥinukh ṿha-tarbut. 727 [1966]. 32 p.

Horaʾat ha-tikhnun ha-lineʾari be-vet ha-sefer ha-tikhon
Berger, Mirah
Yerushalayim. ha-Universitah ha-ʾIvrit. 1986?. 203 p.

Horaʾat ha-torah shebe-ʻal-peh: yalḳuṭ maʾamarim
Heinemann, Joseph
Jerusalem. Bet ha-sefer le-ḥinukh shel ha-Universiṭah ha-ʻIvrit u-Miśrad ha-ḥinukh ṿeha-tarbut. 720 [1960]. 162 p.

Horaʾat heter bi-devar etroge Ḳorfu. Divre miluʾim leha-ḥoveret Horaʾat heter ʻal etroge ḳorfu. Yalḳuṭ Peri ʻets hadar
Yehudah Noaḥ ben Avraham Aleksander
Bruḳlin. [s.n.]. 753 [1993]. 3 v. in 1.

Horaʼat hisṭoryah
Shamir, Ilanah
v.

Horaʼat irgun: le-mivtsaʻ yom ha-beḥirot la-Keneset ha-shevaʻ ʻeśreh
Yerushalayim. Ṿaʻadah ha-beḥirot he-merkazit la-Keneset ha-shevaʻ ʻeśreh. 2006. 76 p.

Horaʾat ʻIvrit: reshimat ʻazare limud
25 p.

Horaʾat ʻIvrit le-analfabetiyim
Haramati, Shlomo
Tel Aviv. Tarbut ṿe-ḥinukh. [1964]. 16, 404, iv p.

Horaʾat ʻIvrit le-anʾalfabetiyim: shelav rishon
Haramati, Shlomo
Jerusalem. [s.n.]. 1962. 26, 7 leaves.

Horaʾat ʻIvrit le-dovre ʻArvit
Oster, Simah
Yerushalayim. ha-Universiṭah ha-ʻIvrit. 1977. 39 p.

Horaʾat ʻIvrit li-mevugarim: taḳtsirim u-bibliyografiyah
Haramati, Shlomo
Jerusalem. Miśrad ha-ḥinukh ṿeha-tarbut, ha-Mahlakah le-hanḥalat ha-lashon ule-haśkalah. 723 [1963]. 155 p.

Horaʾat Megilat ha-ʻatsmaʾut be-derekh ha-ḳishuṭ ha-funḳtsiyonali
Naḥshon, Mordekhai ; Friedman, Mordechai Akiva ; Levin, Shlomo
[Jerusalem]. ha-Histadrut ha-Tsiyonit ha-ʻolamit, ha-Maḥlaḳah le-ḥinukh ule-tarbut Toraniyim ba-golah. [733, 1972 or 1973]. 7 p., [64] leaves of plates.

Horaʾat miḳtsoʻa: ḥashmal - eloḳṭroniḳah be-khitot 9 shel ḥaṭivat ha-beniyim : teḳen tsiyud
Yerushalayim. Maʻarekhet ha-ḥinukh ha-ṭekhnologi. 731, 1971. 167 p.

Horaʾat miḳtsoʻa ḥashmal-eleḳṭroniḳah be-khitot 9 shel ḥaṭivat ha-benayim teḳen tsiyud
167 p.

Horaʾat muśage yesod ba-lashon be-shiluv ha-maḥshev: ḥelḳe ha-dibur, ha-nośe ṿe-horaʾato be-shiṭat ha-ḥeḳer uve-shiluv ha-maḥshev
Shalom, Tsilah ; Avinun, Sara
Tel Aviv. Mekhon Mofet. 760, 1999. 98 p.

Horaʼat Neviʼim rishonim be-vet-ha-sefer ha-yesodi
Amitay, Oved
Tel Aviv. Histadrut ha-morim ha-ʻIvriyim be-Yiśraʼel. 720 [1959 or 1960]. 2 v. in 1 (568 p.).

Horaʾat nośe ha-Ḳibuts: reshimah bibliyografit : (le-shimusham shel meḥankhim, madrikhim ṿe-talmidim)
Doron, Peninah
Gan Shemuʾel. P. Doron. 1980. 483 p.

Horaʾat nośe ha-ḳibuts: reshimah biblioyografit le-shimush shel meḥankhim, madrikhim ṿe-talmidim
Doron, Peninah
[Jerusalem]. Miśrad ha-ḥinukh ṿeha-tarbut, ha-Agaf le-ḥinukh hityashvuti. 1975. 103 p.

Horaʾat nośe ha-ḳibuts: reshimah bibliyografit : (le-shimusham shel meḥankhim, madrikhim ṿe-talmidim)
Doron, Peninah
Givʻat Ḥavivah. Merkaz tiʻud ṿe-ḥeḳer shel ha-Shomer ha-tsaʻir. 1987. ii, 507, 227 p.

Horaʾat nośe ha-shoʾah: be-shiʻure hisṭoryah ba-ḥaṭivah ha-ʻelyonah
Yaron, Mikhaʾel ; Rits'ler-Fridman, Yaʻel
Yerushalayim. Yad ṿa-shem, Bet ha-sefer ha-merkazi le-horaʾat ha-Shoʾah. 2004. 111 p.
ISBN 9653082027

Horaʾat nośʾim min ha-Tanakh: mivḥar ʻavodot talmidim
Jerusalem. Bet ha-sefer le-ḥinukh shel ha-Universiṭah ha-ʻIvrit ṿe-shel Miśrad ha-ḥinukh ṿeha-tarbut, ha-Maḥlaḳah le-hakhsharat morim le-vate ha-sefer ha-ʻal yesodiyim. 726-729 [1965 or 1966-1968 or 1969]. 2 v.

Horaʾat parashat ha-Shavuʻa: ḳovets maʾamarim
Jerusalem. Miśrad ha-Ḥinukh ṿeha-tarbut, ha-Maḥlaḳah le-tarbut toranit. 737 [1976 or 1977]. 63 p.

Horaʾat parshane ha-Torah
Leibowitz, Nehama
Yerushalayim. ha-Sokhnut ha-Yehudit le-Erets Yiśraʾel, ha-Maḥlaḳah le-ḥinukh Yehudi Tsiyoni. 763- [2002 or 2003- ]. v.
ISBN 9657118123

Horaʼat peraḳim nivḥarim be-toldot Yiśraʼel uve-ezraḥut
Ḳlainberger, Rut
107 p.

Horaʾat peraḳim nivḥarim mi-toldot Yiśraʾel u-min ha-hisṭoryah ha-kelalit: hatsaʻot le-ʻibud shete yeḥidot-horaʾah meḳifot le-khitot 11-12
Ḳlainberger, Rut
Jerusalem. Bet sefer le-ḥinukh shel ha-Universiṭah ha-ʻIvrit ṿe-shel Misrad ha-ḥinukh ṿeha-tarbuṭ. 727 [1967]. 88 p.

Horaʾat shaʻah: ʻim meḳor horaʾah : ḥeleḳ rishon ʻal ʻinyene ṭerefot : ... bi-sheʾelah u-teshuvah
Geṿirṭts, Shemuʾel
[Bruḳlin. Yeḳutiʾel Dov Geṿirts. 765, 2004 or 2005]. 91 leaves.

Horaʾat shaʻah: ʻim meḳor horaʾah : ḥeleḳ rishon ʻal ʻinyene ṭerefot : bi-sheʾelah u-teshuvah
Geṿirṭts, Shemuʾel
S.-Ṿarahl. Bi-defus ... Yaʻaḳov Ṿider. 666 [1906]. 91 leaves.

Horaʾat shaʻah: ha-Yishuvim ʻal kol ḳushyat Maharsha
Heilbronn, Solomon ben Samuel ; Heilbronn, Isaac ben Samuel
[Boguslav]. [s.n.]. [1819]. 39 p.

Horaʾat shaʻah: ʻal ezeh meḳomot sheba-Shas she-hiniaḥ ha-Maharsha kushyato
Heilbronn, Solomon ben Samuel ; Heilbronn, Isaac ben Samuel
Jerusalem. [s.n.]. 725 [1964 or 1965]. 108 p.

Horaʾat shaʻah: ʻal ezeh meḳomot sheba-Shas she-hiniaḥ ha-Maharsha kushyato ... ṿe-satam devaraṿ
Heilbronn, Solomon ben Samuel ; Heilbronn, Isaac ben Samuel
Ṿarsha. [s.n.]. 641 [1880]. 54 leaves.

Horaʾat shaʻah: ...le-tarets ha-ḳushyot be-ḥidushe ha-Maharsha
Heilbronn, Solomon ben Samuel
Warsaw. [s.n.]. 1878.

Horaʾat shaʻah: ʻal ezeh meḳomot sheba-Shas she-hiniaḥ ha- Maharsha ḳushyato
Heilbronn, Solomon ben Samuel
Yerushalayim. ha-Mosad le-ʻidud limud ha-Torah. [755, 1994 or 1995?]. 108 p.

Horaʾat shaʻah: ʻal ezeh meḳomot sheba-Shas she-hiniaḥ ha-Maharsha kushyato
Heilbronn, Solomon ben Samuel
Lublin. Bi-defus ṿe-hotsaʾot ha-almanah Neḥamah eshet ... Yaʻaḳov Hershenhorn u-Shelomoh Shimʻon Sṭrayzberger. 674, 1914. 108 p.

Horaʾat shaʻah
Shelomoh ben Yehudah
[S.l. s.n. 1976 or 1977?]. 78 leaves.

Horaʾat shirah ṿe-sipur agadah le-talmidim ṭeʻune-ṭipuaḥ: o pituah "Adam Ḳore
Ron, Zila
Jerusalem. Hotsaʾat S. Zak ṿe-shutafim. 738, 1978. 287 p.

Horaʾat "Sipure ha-Miḳra": shiʻurim be-horaʾat ha-Miḳra be-khitot bet-gimel
Amitay, Oved
Tel Aviv. Histadrut ha-morim ha-ʻIvriyim be-Yiśraʾel. 720-726 [1960-1965 or 1966]. v.

Horaʼat sipur ha-Agadah be-maslul ha-hakhsharah le-vet ha-sefer ha-yesodi ba-mikhlalot
Licht, Chaim
69 p.

Horaʼat taḥbir ṿe-signon
91 p.

Horaʾat Talmud be-emtsaʻut mapot ḳogniṭiviyot be-ve. ha-s. ha-mamlakhti-dati be-Yiśraʾel
Kanarek, Tzvi
Yerushalayim. ha-Universiṭah ha-ʻIvrit. 760, 1999. 309, 22 p.

Horaʾat tarbut Yisraʾel be-ʾuniversiṭaʾot ba-ʻolam
Davis, Moshe
Yerushalayim. Hotsaʾat sefarim ʻa. sh. Y.L. Magnes, ha-Universiṭah ha-ʾIvrit. 756 [1995 or 1996]. 134 p.
ISBN 9652239194

Horaʾat toldot ʻam Yiśraʾel ba-dorot ha-aḥaronim (1880-1960)
Menczer, Arie
[Tel Aviv]. Otsar ha-moreh. [1968]. 156 p.

Horaʼat toldot ha-maḥtarot
Eldad, Israel
60 p.

Horaʾat Torah shebe-ʻal-peh le-vanot be-vet ha-sefer ha-tikhon ha-dati
Ismach, Moshe
Ramat-Gan. Universiṭat Bar-Ilan. 1986. 129, 5 leaves.

Horaʾat torat ha-miśḥaḳim be-vet-sefer tikhon
Gura, Ein-Ya
Yerushalayim. ha-Universiṭah ha-ʻIvrit. 750, 1989. 2 v.

Horaʾat tsiyur be-vate ha-sefer
Amitai, Dan
[Tel Aviv]. Sifriyat Poʻalim. 1954. 197 p.

Horaʾat yediʻot be-limude ha-Yahadut le-or ḳriṭeryonim episṭemologiyim
Yarhi, Raphael
Ramat Gan. Universiṭat Bar-Ilan. 756, 1996. 289, vi p.

Horaʾat yetsirot min ha-sifrut ha-ʻIvrit ṿeha-kelalit: mivḥar ʻavodot talmidim she-hukhnu be-seminaryon ... le-horaʾat ha-sifrut ... she-horah Ts. Adar
Adar, Zvi
Yerushalayim. Bet ha-sefer le-ḥinukh shel ha-Universiṭah ha-ʻIvrit ṿe-shel Miśrad ha-ḥinukh ṿeha-tarbut, ha-Maḥlaḳah le-hakhsharat morim le-vate ha-sefer ha-ʻal yesodiyim. 726 [1965 or 1966]. 214 p.

Horaʾat yetsirot min ha-sifrut ha-ʻIvrit ṿeha-kelalit: mivḥar ʻavodot talmidim
Jerusalem. Bet ha-sefer le-ḥinukh, ha-Universiṭah ha-ʻIvrit bi-Yerushalayim, ha-Maḥlaḳah le-hakhsharat morim le-vate ha-sefer ha-ʻal yesodiyim. 724 [1963 or 1964]. 231 p.

Horaʾat Yiśraʾel
Meir, Shlomo ; Breakstone, David ; Gannes, Abraham P
Yerushalayim. ha-Merkaziyah ha-pedagogit bi-Yerushalayim le-ḥinukh Yehudi ba-tefutsot ʻa. sh. Sali u-Filip Laʾun. 1980-1982. 2 v.

Hora'at Yisrael
New York. Jewish Education Service of North America. 1991-.

Horaʾat zaḳen: kolel sheloshah sefarim [bi-leshon ha-ḳodesh uvi-leshon ʻAravi] ... śifte tsadiḳ, ine ha-moʻadim ṿeha-Shabatot ... Pi tsadiḳ, dine sheʾor yemot ha-shanah ... ʻEne tsadiḳ, dine sheḥith u-ṭerefiyut
Mag'uz, Zaḳen Mosheh
Djerba. Bi-defus Daṿid Idan. [1916]. 3 v. in 1.

Horabaixa: poemes
Bou, Emili ; Riera, Ignasi
[Barcelona]. emboscall. 2007. 84 p.
ISBN 8496716538

Hora baneychar: (Hora in foreign lands)
Russcol, Herbert
New York. Council on Jewish Education. [191-?]. 1 score (2 p.).

Hora-Bar-Mitzva
Khaim, Erez
Miami. Music Hall MH/Sicamericana. 1993. 1 sound disc.

Hora & Blue: The Modern Klezmer Quartet
[New York]. Global Village Music. 1986. 1 sound cassette.

Hora bohů a lidí: tisíciletá historie Velízu a Kublova 1003-2003
Dvořák, Otomar
V Berouně. Knihkupectví U radnice v Berouně ve spolupráci s Obecním úřadem v Kublově. 2003. 95 p.
ISBN 8090288189

Hora branca: poemas
Corrêa, Lia
Pôrto Alegre. Sanel Ed. 1968.]. 118 p.

Hora Brith-Mila
Khaim, Erez
Pantin. Ness Music France. [1997?]. 1 sound disc.

Horace
Armstrong, David
New Haven. Yale University Press. 1989. x, 177 p.
ISBN 0300045794

Horace
Atkins, Tim ; Jarnot, Lisa ; Killian, Kevin ; Raworth, Tom ; Gizzi, Michael
Oakland, CA. O Books. 2007. 76 p.
ISBN 1882022637

Horace: "Integer vitae scelerisque purus"
Best, Marshall Ayres
Sargent prize. 1922. p.

Horace: a new interpretation
Campbell, Archibald Young
London. Methuen & co., ltd. [1924]. xii, 303, [1] p.

Horace
Corneille, Pierre ; Brownjohn, Alan ; Clarke, David
London. Angel Books. c1996. 92 p.
ISBN 0946162573

Horace
Corneille, Pierre ; Chauveau, Jean-Pierre
Paris. Gallimard. c1994. 176 p.
ISBN 2070386600

Horace
Corneille, Pierre ; Cotton, Charles
London. Printed by A. C. for Henry Brome. [1677]. [8], 75, [1] p.

Horace: a tragedy
Corneille, Pierre ; Delbos, Leon
New York. H. Holt and Co. etc., etc. [1885]. pp. 78.

Horace
Corneille, Pierre ; Escola, Marc
Paris. Flammarion. c2001. 211 p.

Horace
Corneille, Pierre ; Eugène, Catherine
Paris. Presses pocket. c1998. 157, xxiv p.
ISBN 2266087169

Horace
Corneille, Pierre ; Gidel, M
Paris. Librairie Classique d'E. Belin. [1884?]. 110-209 p.

Horace
Corneille, Pierre ; Matzke, John E
Boston. Heath. [c1904]. 144 p.

Horace
Corneille, Pierre ; Nurse, Peter H
London. Harrap. c1963. 159 p., [3] leaves of plates.
ISBN 024553041X

Horace: tragédie, 1640
Corneille, Pierre ; This, C
Strasbourg. J.H. Ed. Heitz. [1906]. 79 p.

Horace: Horatius : a tragedy in four acts, the fifth being omitted in representation
Corneille, Pierre
New York. Darcie and Corbyn. 1855. 28 p.

Horace: avec une notice biographique, une notice historique et littéraire, des notes explicatives et des sujets de devoirs, par Y. Berthelot
Corneille, Pierre
Paris. Diderot. [1946?]. 88 p.

Horace: tragedie
Corneille, Pierre
A Paris. Chez Augustin Courbé. 1641. 6 p. l., 103, [1] p.

Horace: tragedie
Corneille, Pierre
Vienne en Autriche. Dans l'imprimerie de J.L.N. de Ghelen. M.DCC.LVII. 74 p.

Horace: tragédie
Corneille, Pierre
Paris. L. Hachette et cie. 1868. pp. (2), 199.

Horace: tragédie
Corneille, Pierre
Paris. [Librairie] Hachette. 1907. 159 p.

Horace: tragédie en cinq actes
Corneille, Pierre
New York. W.R. Jenkins, etc., etc. c. 1889. viii, 102 p.

Horace
Corneille, Pierre
London. Lib. Hachette et cie. 1874. pp. x, 79.

Horace
Costa, C. D. N
London. Routledge and Kegan Paul. 1973. ix, 166 p.
ISBN 0710075979

Horace: sa vie et sa pensée à l'époque des Epîtres
Courbaud, Edmond
Paris. Hachette et cie. 1914. viii, 368 p.

Horace: a study in structure
Dettmer, Helena
Hildesheim . Olms. 1983. xxv, 573 p., [1] folded leaf of plates.
ISBN 3487074559

Horace: Odes VI.3
Diamond, Jared M
1958. 1 leaf.

Horace
Fraenkel, Eduard
London. Oxford University Press. [1970]. xiv, 463 p.

Horace
Fraenkel, Eduard
Oxford. Clarendon P. 1966. xiv, 464 p.

Horace: Art poétique; commentaire et étude. Cours professé à la Faculté des lettres de Paris en 1963-1964
Grimal, Pierre
Paris. Centre de documentation universitaire. [1964-]. v.

Horace
Hills, Philip
London. Bristol Classical Press. 2005. 160 p.
ISBN 1853996742

Horace: Odes and Epodes
Horace ; Bennett, Charles E
Cambridge. Harvard University Press. 1939. xix, [1], 431 p.

Horace: The Odes and Epodes, with an English translation
Horace ; Bennett, Charles E
London. W. Heinemann. 1929. xix, [1], 430, [1] p.

Horace: his life, friendships and philosophy as told by himself in unrhymed metrical translation
Horace ; Cary, Clarence
New York. The Evening post job printing house. 1904. 215, [1] p.

Horace: Quintus Horatius Flaccus ... the Roman poet presented to modern readers
Horace ; Dana, Charles Loomis ; Dana, John Cotton
Woodstock, Vt. Elm Tree Press. 1908. liv, 150 p.

Horace
Horace ; Francis, Philip ; Phaedrus
London. Printed by A.J. Valpy. 1831. 2 v.

Horace
Horace ; Francis, Philip ; Pye, Henry James
London. J.F. Dove. 1827. 311 p.

Horace
Horace ; Francis, Philip ; Pye, Henry James
London. W. Suttaby. 1809. xxiv, 454 p., [1] leaf of plates.

Horace
Horace ; Francis, Philip
New York. Harper & bros. 1860. 2v. in 1v.

Horace: Art poétique
Horace ; Herrmann, Léon
Bruxelles. Latomus. 1951. 46 p.

Horace: satires and epistles
Horace ; Kirkland, James H ; Wolfe, Thomas
Boston. Benj. H. Sandborn & Co. 1902, c1893. 399 p.

Horace: Odes and epodes
Horace ; Shorey, Paul ; Laing, Gordon Jennings
Boston. B.H. Sanborn & Co. 1906. xxxvii, 487 p.

Horace: the odes and epodes
Horace ; Shorey, Paul ; Laing, Gordon Jennings
Boston. B. H. Sanborn & Co. 1923. xxxvii, 514 p.

Horace: the odes : Latin text, facing verse translation, and notes
Horace ; Sydenham, Colin
London. Duckworth. 2005. 287 p.
ISBN 0715634313

Horace: Satires
Horace ; Villeneuve, F
Paris. Société d'édition "Les belles lettres". 1932. 28, 214+ p. (i.e. 399+ p.).

Horace
Horace ; Wickham, E. C
Oxford. Clarendon Press. 1903-1904. 2 v.

Horace: the Odes, Epodes and Carmen saeculare
Horace
New York. American book co. 1902. 465 p.

Horace: the odes, epodes, satires and epistles
Horace
London . Frederick Warne. 1892. xxiv, 392 p.

Horace
Horace
L. Bell. 1888. [325 p.].

Horace: poetics and politics
Kiernan, V. G
New York. St. Martin's Press. c1999. xi, 204 p.
ISBN 0312165714

Horace: a life
Levi, Peter
London. Duckworth. 1997. 270 p.
ISBN 0715627554

Horace: a life
Levi, Peter
New York. Routledge. 1998. 270 p.
ISBN 0415920086