Die Kuh: Leben, Werk und Wirkung
Werner, Florian
München. Nagel & Kimche. c2009. 233 p.
ISBN 9783312004324

Ku hae kyŏul ŭn ttattŭt haenne
Pak, Wan-sŏ
Sŏul. Segyesa. 1994. 530 p.
ISBN 8933800611

Kuhae namhwa chinʾgyŏng: 10-kwŏn
Lin, Xiyi
Hansŏng. Kyosŏgwan. 158-]. 5 v.

Ku hai
Wang, Boyang
Beijing. Ren min wen xue chu ban she. 1986. 2, 379 p., [8] leaves of plates.

Ku hai chen fu: Zheng tuo 10 nian hao jie di Zhongguo
Butterfield, Fox ; Zhang, Jiu'an
Chengdu. Sichuan wen yi chu ban she. 1989. 550 p.
ISBN 7541104558

Ku hai qing yuan: xue lei jin shi di Gaomian nong cun
Li, Shu
[Hong Kong?. s.n.], 1985. 254 p.

Ku hai shuang xing
Jiang, Bingran ; Liao, Mingshao
Shanghai. Shang wu yin shu guan. Min guo 9 [1920]. 2 v.

Ku hai xiao zhou
Hu, Wanchun
Shanghai. Dong fang chu ban zhong xin. 2008. 2, 29, 283 p.
ISBN 9787801867674

Ku hai xiao zhou
Hu, Wanchun
[Tientsin]. Xin lei chu ban she. 1984. 321 p.

Ku hai yu ji le: "Xi you ji" ao yi
Li, An'gang
Beijing. Dong fang chu ban she. 1995. 4, 3, 5, 7, 361 p.
ISBN 7506006243

Ku hai yu sheng lu
Shanghai. Shang wu yin shu guan. Min guo 3 [1914]. 1 v.

Kuhala ja kevään ensi ruumis
Ropponen, Markku
Helsinki. Tammi. c2010. 316 p.
ISBN 9789513154066

Ku han
Lin, Pu
[Beijing. Beijing zhong xian tuo fang ke ji fa zhan you xian gong si. 2007]. 143 p.

Kuhan diyār: majmūʻah-i ās̲ār-i Īrān-i bāstān dar mūzahʹhā-yi buzurg-i jahān
Muḥammadʹpanāh, Bihnām
Tihrān. Sabzān. 1385 [2006 or 2007]. v.
ISBN 9648249342

Kuhan Diyārā: khāṭirāt
Farah
[Paris]. Farzad. 2003. 431 p., [32] p. of plates.

Kuhanʹdiyār-i Farāhān: az sipīdah-ʾi tārīkh tā hazīmat-i Khvārazmʹshāh ; taḥqīq va barʹrasī-i tārīkhī-jughrāfiyāʾī
Zamānīʹniyā, Muṣṭafá
Tihrān. Siyāmak. 1382 [2003]. 500 p.
ISBN 9646141420

Kuhanʹdiyār-i Farāhān: az īlghār-i Mughūlʹhā tā qahqarā-yi Qājārī
Zamānīʹniyā, Muṣṭafá
Tihrān. Siyāmak. 1384 [2005]. 645 p.
ISBN 964614151X

Kuhan duzh: zindagīnāmah-i Shaykh al-Raʾīs Abū ʻAlī Sīnā
Ḥujjat, Riz̤ā
[S.l. s.n. 1954?]. 381 p.

Kuŏ Hanʼgugŏ ŭi ŭihyangpŏp sirhyŏn pangpŏp
Kwŏn, Chae-il
Sŏul. Sŏul Taehakkyo Chʻulpʻanbu. 2004. ix, 234 p.
ISBN 8952105567

Ku Hanʾguk chibang haengjŏng kuyŏk myŏngchʻing illam
Sŏul. Tʻaehaksa. 1985. 13, 1087, 9 p.

Ku-Hanʾguk chukwŏn sangsil kwajŏng e issŏsŏ ŭi oegyo kwanʾgye =: Diplomatic relations by the powers on sovereignty forfeiture vis-a-vis Korea between 1885-1910
Kim, Hyŏn-gil
[Sŏul. 1962]. 257 p.

Ku Han'guk kwanbo poksik kwallyŏn charyojip
Sŏ, Yŏng-su
Sŏul. Minsogwŏn. 2011. xii, 210 p.
ISBN 9788928500062

Ku Hanʾguk oegyo kwanʾgye pusok munsŏ
[Seoul]. Koryŏ Taehakkyo Chʻulpʻanbu. 1972-1974. 8 v.

Ku Hanʾguk oegyo munsŏ
[Seoul]. Koryŏ Taehakkyo Chʻulpʻanbu. 1965-1973. 22 v.

[Ku Hanʾguk oegyo munsŏ: irwŏnan Myŏngchʻi 9-nyŏn 2-wŏl 27-il chi 30-nyŏn 10-wŏl 12-il
Hansŏng]. [s.n. n.d.]. 41 v.

Ku Hanʾguk pŏmnyŏng mongnok: purok (Tʻonggambu pŏmnyŏng mongnok)
[Sŏul Tʻŭkpyŏlsi]. Pŏpchechʻŏ. 1970. 157, 94 p.

Ku hanʾguk sidae ŭi upʻyo wa uchŏng
Chin, Ki-Hong
Sŏul. Kyŏngmunʾgak. [1964]. 289 p.

Kuhan jāmah: ashʻārī dar qavālib-i kuhan
Shamīsā, Sīrūs
[Tehran]. Firdaws. 1379 [2000]. 192 p.
ISBN 9643200736

Ku Han mal choyak hwichʻan: 1876-1945
[Sŏul]. Kukhoe Tosŏgwan Ippŏp Chosaguk. 1964-65. 3 v.

Ku Hanmal choyak hwichʻan, 1876-1945
[Seoul]. kukʻoe tosŏgwan ippŏp chosaguk. [1964]-1965. 3 v.

Ku Han malgi minjok kyemong undong yŏnʾgu
Chŏng, Kwan
Sŏul Tʻŭkpyŏlsi. Hyŏngsŏl Chʻulpʻansa. 1995. 244 p.

Ku Hanmal Hanbando chungniphwaron yŏn'gu
Pak, Hŭi-ho
1997. iii, 262 p.

Ku Hanmal han chisigin ŭi ilsaeng Simjae Kim Sŏk-ik =: A scholar in late Joseon Dynasty Simjae Kim Seok-ik
Sŏul Tʻŭkpyŏlsi. Tʻongchʻŏn Munhwasa. 2004. 146 p.

Ku Hanmal Hanin Hawai imin
O, In-hwan ; Kong, Chŏng-ja
Inchʻŏn Kwangyŏksi. Inha Taehakkyo Chʻulpʻanbu. 2004. 333 p.
ISBN 897407172X

Ku Hanmal ŭi choyak
Sŏul Tʻŭkpyŏlsi. Sinsŏwŏn. 1989. 3 v. in 2.

Ku Hanmal ŭi Han-Tok oegyo munsŏ 'Tŏgan' yŏnʼgu
Kwŏn, O-hyŏn
Sŏul. Sŏul Taehakkyo Chʻulpʻanbu. 2008. vii, 156 p.
ISBN 9788952109248

Ku Hanmal ŭi kaehyŏk, tongnip tʻusa Sŏ Chae-pʻil
Lee, Chong-Sik
Sŏul. Sŏul Taehakkyo Chʻulpʻanbu. 2003. xii, 437 p.
ISBN 8952104072

Ku Hanmal Ilche chʻimnyak saryo chʻongsŏ
Sŏul. Asea Munhwasa. 1984. 9 v.

Ku Hanmal ŭi minjok undong
Sŏul-si. Kukhak Charyowŏn. 2000. 519 p.
ISBN 8982065105

Ku Hanmal ŭi sahoe wa kyŏngje: pu yŏlgang kwa ŭi choyak
Kim, Pyŏng-nin
Sŏul Tʻŭkpyŏlsi. Yurye Chʻulpʻansa. 1983. 418 p.

Kuhanmal ŭi sŏyang chŏngch'ihak suyong yŏn'gu: Yu Kil-chun, An Kuk-sŏn, Yi Sŭng-man ŭl chungsim ŭro
Kim, Hak-chun ; Kim, Hak-chun
Sŏul. Sŏul Taehakkyo Chʻulpʻanbu. 2012. 664 p.
ISBN 9788952112842

Kuhanmal ŭi yŏngung Un'gang Yi Kang-nyŏn
Sin, Kun-sik
Sŏul. Un'gang Yi Kang-nyŏn Sŏnsaeng Sŏnyanghoe. 2003. 262, 176 p., [22] leaves of plates.

Ku-Hanmal kanhaengmul mongnok (1897-1910)
[Sŏul]. Taehan Minʾguk Kukhoe Tosŏgwan. 1972. 47 p.

Ku Hanmal kŭndae hakkyo ŭi hyŏngsŏng
Furukawa, Akira
Sŏul-si. Kyŏngin Munhwasa. 2006. 364 p.
ISBN 8949904055

Ku Hanmal komunsŏ haeje mongnok: Sŏul Taehakkyo sojang Kyujangak tosŏ
Sŏul Tŭkpyŏl-si. Hanʾguk Tosŏgwan Hyŏphoe. x, 165 p.

Ku Hanmal kwangsan sakwŏn kwa yŏlgang
Yi, Pae-yong
Sŏul Tʻŭkpyŏlsi. Hanʾguk Yŏnʾguwŏn. 1984. iii, 300 p.

Ku Hanmal kyoyuk kuguk undong yŏnʼgu: 1904-yŏn ihu 1910-yŏn kkaji minjok ŏllonji rŭl chungsim ŭro
Han, Mi-ra
1982. ii, 104 p.

Ku Hanmal kyoyuk kwa Ilbonin
Inaba, Tsugio
Chʻungbuk Chʻŏngju. Onnuri. 2006. xi, 348 p.
ISBN 8983670932

Ku-Hanmal Miguk ŭi Unsan kŭmgwang chʻaegulgwŏn hoektŭk e taehayŏ
Yi, Pae-yong
[Sŏul]. 1970. 198 leaves.

Ku Hanmal minjok ŭnhaeng saengsŏngsa yŏnʾgu: 1894-1910
Han, Paek-hŭng
Sŏul. Sinario Altʻa. 1996. 553 p.

Ku Hanmal oegyo munsŏ
[Sŏul]. Oemubu. Tanʾgi 4293- [1960- ]. v.

Ku Hanmal pirok
Avison, Oliver R
[Taegu-si]. Taegu Taehakkyo Chʻulpʻanbu. 1986. 2 v.

Ku Hanmal Rŏsia oegyogwan ŭi nun ŭro pon Chʻŏng-Il chŏnjaeng
Volpicelli, Zenone
Kyŏnggi-do Pʻaju-si. Sallim Chʻulpʻansa. 2009. 547 p.
ISBN 9788952212009

Ku hanmal tongbuga chŏngse wa Taehan Cheguk ŭi ch'oehu
Yi, Sŭng-man
Sŏul. Hwasan. [2010].
ISBN 9788930312998

Kuhanʹnāmah-yi adab-i Pārsī
Tihrān. Pizhūhishgāh-i ʻUlūm-i Insānī va Muṭālaʻāt-i Farhangī. 1390- [2011-. v.

Kuhansālī
Beauvoir, Simone de ; Ṭūsī, Muḥammad ʻAlī
[Tehran] . Shabāvīz. 2 v. (6, 914 p.).

Kuhanʹshahrhā: talkhīṣ va bāznivīsī-i kitāb-i Masālik al-mamālik, as̲ar-i Abū Isḥāq Ibrāhīm ibn Muḥammad Fārsī Iṣṭikharī
Ḥasanʹlī, Kāvūs ; Iṣṭakhrī, Ibrāhīm ibn Muḥammad
Tihrān. Ahl-i Qalam. 1383 [2004]. 146 p.
ISBN 9648084335

Kuhantarīn nas̲r-i tārīkhī: guzīdah-ʾi tārīkh-i Balʻamī
Ṭabarī ; Balʻamī, Abū ʻAlī Muḥammad ibn Muḥammad ; Sajjādī, Z̤iyāʾ al-Dīn
Tihrān. Sukhan. 1996. 284 p.

Kuhanʹtarīn taṣāvīr-i Fārs: tā qabl az pīdāyish-i dūrbīn-i ʻakāsī
Ṣadāqat Kīsh, Jamshīd
Shīrāz . 1382 [2003 or 2004]. 167 p., [7] pages of plates.
ISBN 9646794815

Ku han ting: 1 juan
Yang, Xianzhi
Shanghai. Han fen lou. Min guo 7 [1918]. 1 v.

Kuhanʹyādgār: guzīnah-ʾi ashʻār
Budāghī, Saʻīd
Tihrān. Fīrūzah. 1378 [1999]. 290 p.
ISBN 9646542077

Ku han zi you: Tian'an men yun dong yuan shi wen jian shi lu
Li, Ruiteng
Taibei Shi. Wen xun za zhi she. Min guo 78 [1989]. 268 p., 12 p. of plates.

Kuha on kalaa ja muita novelleja
Vittaniemi, Erkki
Stockholm. Finn-kirja. [2007]. 162, [1] p.
ISBN 9789174281385

KUHAP dalam prospektif
Adji, Indriyanto Seno
Jakarta. Diadit Media. 2011. viii, 382 p.

KUHAP, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana: dengan komentar,untuk praktisi dan mahasiswa
Sasangka, Hari ; Rosita, Lily
Bandung. Mandar Maju. 2000. xiv, 370 p.
ISBN 9795381792

Kuhar
Ilyās, Muḥammad
Lāhaur. Sang-i Mīl Pablīkeshanz. 2007. 576 p.
ISBN 9789693520729

Kuhara Fusanosake
Yamazaki, Kazuyoshi
Tōkyō. Tōkai Shuppansha. Shōwa 15 [1940, c1939]. 6, 7, 354 p.

Kuhara Fusanosuke
Tōkyō. Nihon Kōgyō. 1970. 597 p. 8.

Kuhara Mitsuru shokanshū
Kuhara, Mitsuru ; Tsukahara, Tokumichi
[Tsuyama-shi]. Tsuyama Yōgaku Shiryōkan. 1978. 4, 44 p.

Kuhara Teisō mondai: Horikiri Daigishi no enzetsu
Kikuchi, Takenori ; Horikiri, Zenbē
Tōkyō. [s.n.]. Shōwa 4 [1929]. [1], 22 p.

Kuhar meṉ ḍūbī shām: hāʾīko naẓmeṉ
Riz̤vī, Firāsat
Karācī. Ikādamī Bāzyāft. 2001. 184 p.

Kuharske bukve: Is nemshkiga prestavljene, popr., pomnoshene in drugizh natisnjene
Vodnik, Valentin
V Ljubljani. Natisnil in saloshil Joshef Blasnik. 1834. 156 p.

Kuş-hasanlar nâm-ı diğer Hasan Bulliler, Kıbrıs eşkiyâsı
Fedai, Harid
Lefkoşa . 2011. ii,162 p.
ISBN 9789963987214

Kōu ; Hashibenkei ; Fuenomaki ; Kumasaka ; Kogō ; Nomori
Maruoka, Akira
Tōkyō. Kanzeryū Kaiteibon Kankōkai. 1936. 5 v.

Kuhauge: Erzählung
Raddatz, Fritz Joachim
Rheinbek bei Hamburg. Rowohlt. 1984. 125, [1] p.
ISBN 3498057022

Kuh danā: bā tarjumah-i Fārsī
Mūsaviyān, Shāhrukh
Tihrān. Naqsh-i Jahān. 1380 [2001 or 2002]. 47 p.
ISBN 9646688233

Die Kuh, der Bock, seine Geiss und ihr Liebhaber: Tiere im Hausgebrauch
Frischmuth, Barbara
Berlin. Aufbau. 2010. 173 p.
ISBN 9783351032975

"Kuh-Doktor": die handschriftlichen Aufzeichnungen eines englischen Landtierarztes über Rinder-, Schaf- und Schweinekrankheiten (um 1850)
Ralston, Beate
1998. 173 S.

Kuhelika
Nazrul Islam
Dhaka, Bangladesh. Nazrul Institute. [1994]. 135 p.

Ku henreki
Yano, Hōshi
Tōkyō. Shiga Hakkōjo. Shōwa 46 [1971]. 256 p.

Kuher wichon sunh
Khalid Maqbul
Islamabad. Adab Rang. 2001. 80 p.

Kuhūf al-ṣamt
Ḥabardī, ʻAlī Muḥammad
al-Khubar. Dār al-Jabardī. 1999. 85 p.
ISBN 9960654052

Kuhūf al-wahm: shiʻr shaʻbī
Bāshrāḥīl, ʻAbd Allāh
Bayrūt. Muʾassasat Dār al-Kitāb al-Ḥadīth. 2003. 103 p.

Kuhūf Hāydrā Hūdāhūs: riwāyah
Barakāt, Salīm
Bayrūt. al-Muʼassasah al-ʻArabīyah lil-Dirāsāt wa-al-Nashr. 2004. 112 p.
ISBN 9953365628

Kuhfladen mit Zuckerguss: mein Erfolg mit "Dumm und Dick"
Buri, Rosmarie
Zürich . Scalo Verlag. c1993. 223 p.
ISBN 3905080443

Kuhhān al-haykal
Ḥannā, Jūrj
Bayrūt. Dār al-Thaqāfah. 1960. 215 p.

Der Kuhhandel: Auszüge = Excerpts
Weill, Kurt ; Vambery, Robert ; Peacock, Lucy ; Büchner, Eberhard ; Schotenröhr, Christian ; Raffeiner, Walter ; Holdorf, Udo ; Hillebrandt, Oskar ; Latham-Koenig, Jan
Königsdorf, Germany. Capriccio. p1992. 1 sound disc (78 min.).

Der Kuhhandel: Operette in zwei Akten
Pfitzner, Ursula ; Kerschbaum, Dietmar ; Kraus, Michael ; Hartmann, Carlo ; Gratschmaier, Wolfgang ; Haunstein, Rolf ; Eberle, Christoph ; Pountney, David ; Palm, Rainhard ; Vambery, Robert
[Wien, Austria]. Phoenix Edition. c2008. 1 videodisc (138 min.).

Die Kuhhaut: polnische Volksmärchen
Kapełuś, Helena ; Krzyżanowski, Julian ; Nawrocki, Franz ; Moser, Sigrid ; Eckert, Charlotte
Kassel. E. Roth. c1987. 466 p.
ISBN 3876803470

DIE KUH IN DER LEOPOLDSTRASSE: ERINNERUNGEN EINES MÜNCHNERS VON 1904 BIS HEUTE
Neissendorfer, Willy
MÜNCHEN. SENIORENBUCH-VERLAG. 1984.
ISBN 3924002118

Kuhinja mog prijatelja
Ćurgus Kazimir, Velimir
Beograd. Stubovi kulture. 2006. 161 p.
ISBN 8679791830

Die Kuh in meinem Kopf
Groetzner, Stephan
Graz. Literaturverlag Droschl. c2012. 132 p.
ISBN 9783854207948

Kuhi o tazunete
Yamaguchi, Seishi
Tōkyō. Asahi Shinbunsha. Shōwa 40 [1965]. 280 p., 6 leaves of plates.

Kuhiqaptiki tăbăssum: povestlar toplimi
Muhămmăt, Tursunjan
Ürümchi. Shinjang Khălq Năshriyati. 1999. 247 p., [1] leaf of plates.
ISBN 7228051114

Kuhkaa: kylä Laatokan kainalossa
[Kotka]. Kipon perinneyhdistys. [2000]. 136 p.
ISBN 9529118732

Kuhlau breve
Kuhlau, Friedrich ; Busk, Gorm
[København]. Engstrøm & Sødring. [1990]. 220 p.
ISBN 8787091372

Das Kuhlbrodtbuch / Dietrich Kuhlbrodt
Kuhlbrodt, Dietrich
Berlin. Verbrecher. c2002. 247 p.
ISBN 3935843135

Kuhle Wampe: roman
Anthun, Frank O
Oslo. Oktober. 2008. 119 p.
ISBN 9788249505968

Kuhle Wampe: Protokoll des Films und Materialien
Brecht, Bertolt ; Gersch, Wolfgang ; Hecht, Werner
Frankfurt am Main. Suhrkamp. 1969. 195 p.

Kuhle Wampe: oder, Wem gehört die Welt
Brecht, Bertolt ; Ottwalt, Ernst ; Dudow, Slatan ; Thiele, Herta ; Busch, Ernst
Frankfurt am Main. Suhrkamp. 2008. 1 videodisc (148 min.).
ISBN 9783898488761

Kuhle Wampe, oder, Wem gehört die Welt?: Filmprotokoll und Materialien
Brecht, Bertolt ; Gersch, Wolfgang ; Hecht, Werner
Leipzig. Philipp Reclam jun. 1971. 228 p.

Kuhle Wampe, oder, Wem gehört die Welt?
Dudow, Slatan ; Brecht, Bertolt ; Ottwatt, Ernst ; Scharfenberg, Robert ; Thiele, Herta ; Hoellering, George
[London?]. BFI. [200-]. 1 videodisc (ca. 68 min.).

Kuhlman-Anderson intelligence tests
Personnel Press Inc. 1927.

The Kuhlman-Binet tests for children of preschool age: a critical study and evaluation
Goodenough, Florence Laura
Minneapolis. The University of Minnesota press. [c1928]. 6 p. ℓ., 146 p.

The Kuhlman Mound Group and Late Woodland Mortuary behavior in the Mississippi River Valley of west-central Illinois
Atwell, Karen A ; Conner, Michael D
Kampsville, Ill. Published for the Illinois Dept. of Transportation by the Center for American Archeology. 1991. xxiii, 335 p.
ISBN 0942118324

Kuhlmann
Kleindienst, Jean-Louis
Zellenberg [France]. J.-L. Kleindienst. [1992]. 34, [1] p.

Kuhlmann-Anderson Intelligence tests
Personnel Press Inc. 1960-1962.

Kuhlmann-Anderson intelligence tests-I.Q. Slide rule
Personnel Press, Inc. 1928.

Kuhlmann-Anderson tests
Personnel Press Inc. 1927-42.

Kuhlmann-Finch scholastic aptitude tests
American Guidance Service Inc. 1951-1960.

Kuhlman's killer roads: from crash to verdict
Kenworthy, William E ; Kuhlman, Richard S
Charlottesville, Va. LEXIS Law Pub. c1999. xii, 682 p.
ISBN 0327100168

Kuhländchen, unvergessene Heimat: 50 Jahre Mitteilungen "Alte Heimat--Kuhländchen," seit 1951 "Alte Heimat, Verein Heimattreuer Kuhländler e.V." : Jubiläumsbuch
Scholz, Fridolin
Leer. Alte Heimat, Verein Heimattreuer Kuhländler. c1998. 589 p.
ISBN 3792105888

Die Kuhländler Volksliedsammlungen von J.G. Meinert (1817) und Felix Jaschke (1818)
Meinert, Joseph Georg ; Jaschke, Felix ; Kramolisch, Walter
Marburg. N.G. Elwert. 1987-1989. 3 v.
ISBN 3770808738

The kuhls of Kangra: community-managed irrigation in the Western Himalaya
Baker, Mark
Seattle. University of Washington Press. c2005. xiii, 271 p.
ISBN 0295984910

Die Kuhmagd, und anderes
Schlaf, Johannes
Berlin. F. Fontane & Co. 1900. 4 p. ℓ., 212 p.

Kuhmilchallergie: Untersuchungen über die Antigenität und Allergenität von Alpha[subscript S1]-Casein und Beta-Casein nach C-terminaler Hydrolyse
Mehlem, Peter
1991. [3], 80 S.

Die Kuhmilch in der Kinderstube: ein Buch aus der Praxis, gewidmet den deutschen Frauen
Ney, Fritz
München. Finsterlin. 1881. 102 p.

Kuhmist, Klingelbeutel und Kalaschnikow: deutsche Provinzen
Kohl, Christiane
Wien. Picus. c1999. 165 p.
ISBN 3854527233

Kuhmo Euroopan unionin ja Venäjän välissä: Kuhmon kesäakatemian julkaisu 1996
Heininen, Lassi
[Kuhmo]. Kuhmon kesäakatemian kannatusyhdistys. [1997]. 97 p.
ISBN 9519695621

Kuhmoislaiset kenttäharmaissa 1939-1945
Hirvonen, Ari
[Kuhmoinen]. Kuhmoisten sotaveteraanit. [2001]. 221 p.
ISBN 9529142447

KUHMOISTEN: SAPPEEN KYLÄN VAIHEITA
Mäkelä, Väinö
HELSINKI. V. MÄKELÄ. 1981-1982. 2 v.
ISBN 9519934618

Kuhmoisten historia
Suvanto, Seppo ; Viita, Ossi
Kustantaja. Kuhmoisten Kunta ja Seurakunta. 1965-. v.
ISBN 9529124759

Kuhmon murrekirja
Räisänen, Alpo
Helsinki. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura. [1993]. 332 p.
ISBN 9517177461

Kuhmon osuuspankki 1922-1997
Airaksinen, Erkki
[Kuhmo. Kuhmon osuuspankki. 1997]. 1 v. (unpaged).

Kuhmon vapaaehtoinen palokunta r.y. 90 vuotta: Kuhmon VPK 1909-1999 / toim. Ilmari Pulkkinen ... [et al.]
Pulkkinen, Ilmari
Kuhmo. Kuhmon vapaaehtoinen palokunta. 1999. 40 p.

Kuhmo talvisodassa
Siilasvuo, Hjalmar Fridolf
Helsingissä. Kustannusosakeyhtiö Otava. [1944]. 228 p.

Kuhn: philosopher of scientific revolutions
Sharrock, W. W ; Read, Rupert J
Cambridge, UK. Polity. 2002. x, 233 p.
ISBN 0745619282

Kuhnīṉ shāʻirī
Baloc, Akbar G̲ẖamshād
Panjgūr. Diljam Pablīkeshan. 1998. 192 p.