Kyūe
Tōkyō. Fuji Shuppan. 2008. 12 v.

Kyeam illok
Kim, Yŏng
Kyŏnggi-do Kwachʻŏn-si. Kuksa Pʻyŏnchʻan Wiwŏnhoe. 1997. 2 v.
ISBN 8982360425

Kyeam Sŏnsaeng munjip
Cho, Sang-tʻae ; Yi, Kwi-un ; Cho, I-chʻu
Sŏul-si. Munjip Pʻyŏnchʻan Wiwŏnhoe. 1999. 497 p.

Kyeam Sŏnsaeng munjip: 6-kwŏn
Kim, Yŏng
[Yean. Tosan Sŏwŏn. 1772?]. 3 v.

Kyeam Sŏnsaeng munjip
Sŏng, Ki-dŏk
Sŏul-si. Munjip Pʻyŏnchʻan Wiwŏnhoe. 1999. 613 p.

Kyebaek: Yi Wŏn-ho yŏksa sosŏl
Yi, Wŏn-ho
Sŏul-si. Sanha. 1998. 5 v.
ISBN 8976501756

Ky' ebeelwa Gitinga Ky' ebanela: Kichwa cha Asili : little leopards become big leopards
Arusha, Tanzania. Habari Maalum Press. 2007. 74 p.

Kyebong Sŏnsaeng munjip
Chŏng, Chʻang-hyŏp ; Ha, Kwang-sun
Sŏul-si. Munjip Pʻyŏnchʻan Wiwŏnhoe. 1999. 543 p.

Kyechel ŭi hyanggi: Kim Hyŏng-gyu supʻiljip
Kim, Hyŏng-gyu
Sŏul Tŭkpyŏlsi. Ilchogak. 1963. 7, 210 p.

Kye, chʻinmok kwa hyŏmnyŏk ŭi modum sari
Kyŏngbuk Andong-si. Hanʼguk Kukhak Chinhŭngwŏn. 2007. 301 p.
ISBN 9788990650870

Kyechʻŭng kan kaltŭng sangtʻae esŏ chʻoejŏk sodŭkse
Kim, Chin-uk
Sŏul Tʻŭkpyŏlsi. Chimmundang. 2000. 230 p.
ISBN 8930308058

Kyech'ŭng kujo mit sahoe idongsŏng yŏn'gu / Yŏ Yu-jin oe
Yŏ, Yu-jin
Sŏul. Han'guk Pogŏn Sahoe Yŏn'guwŏn. 2011.
ISBN 9788981877965

Kyech'ŭng munhwa wa kyoyuk kwajŏng
Soul. Paeyŏngsa. 199?.

Kyechʻŭng sahoe wa chibaeja ŭi chʻurhyŏn
Yi, Chʻŏng-gyu
Sŏul-si. Sahoe Pʻyŏngnon. 2007. 302 p.
ISBN 9788956028989

Kyechʻo munjip: 11-kwŏn
Min, Chʻi-ryang
Sanchʻŏng. Min Ku-sik. Sohwa 9 [1934]. 5 v.

Kyechʻon Min Pyŏng-ha Kyosu chŏngnyŏn kinyŏm sahak nonchʻong
Min, Pyŏng-ha
[Seoul]. Kyechʻon Min Pyŏng-ha Kyosu Chŏngnyŏn Kinyŏm Sahak Nonchʻong Kanhaeng Wiwŏnhoe. 1988. 762 p., [2] leaves of plates.

Kyechʻon Sŏnsaeng munjip
Yi, To-hyŏn ; Chʻoe, Hyŏng-sik
Sŏul-si. Munjip Pʻyŏnchʻan Wiwŏnhoe. 1999. 2 v.

Kyechʻon sŏnsaeng munjip: 8-kwŏn
Yi, To-hyŏn
Korea. s.n. 19--]. 4 v.

[Kyechʻop
18--]. [7] double l.

Kyechʻo Pang Ŭng-mo chŏn
[Seoul]. Chosŏn Ilbosa. 1980. 213 p., [1] leaf of plates.

Kyechʻo Sŏnsaeng munjip
Min, Chʻi-ryang ; Song, Ryang
Sŏul-si. Munjip Pʻyŏnchʻan Wiwŏnhoe. 1999. 2 v.

Kyechʻuk alsŏng munmukwa pangmok
[Korea. s.n. n.d.]. 3, 2, 3 double |.

Kyechʻuk chŭnggwang pyŏlsi chŏnsi pangmok: imja singnyŏn munmukwa pangmok
[Korea. s.n. n.d.]. 9, 7, 9, 7 doubl |.

Kyechʻuk chŭnggwang Sama pangmok: [Mallyŏk sasipillyŏn owŏl chʻo oil]
[S.l. s.n. 1613?]. [35] double |.

Kyechʻuk ilgi: Inmok Taebi Sŏgung e kachʻida
Cho, Chae-hyŏn
Sŏul-si. Sŏhae Munjip. 2003. 179, [4] p.
ISBN 897483183X

Kyechʻuk ilgi
Kang, Han-yŏng
Sŏul. Chʻŏngu Chʻulpʻansa. Tanʾgi 4291 [1958]. 252 p.

Kyechʻuk ilgi
Kang, Han-yŏng
Sŏul Tʻŭkpyŏlsi. Hyŏngsŏl Chʻulpʻansa. 1981. 222 p.

kyechʻuk ilgi yŏnʾgu
Min, Yŏng-dae
Taejŏn Chikhalsi. Hannam Taehakkyo Chʻulpʻanbu. 1990. 236 p.

Kyedang chip
Yu, Chu-mok
Sŏul. Asea Munhwasa. 1984. 12, 939 p., [3] leaves of plates.

Kyedang chŏnsŏ
Yu, Chu-mok
Sŏul. Asea Munhwasa. 1984. 3 v.

Kyedang Chʻoe Hae-tʻae Paksa hwagap kinyŏm haksul nonchʻong
Chʻoe, Hae-tʻae
[Taegu]. Yŏngnam Taehakkyo Sahoe Kwahak Yŏnʾguso. [1969]. 591 p.

Kyedang Sŏnsaeng munjip
Chŏng, Hoe-chʻan ; Kim, Kwang-su
Sŏul-si. Munjip Pʻyŏnchʻan Wiwŏnhoe. 1997. 631 p.

Kyedang Sŏnsaeng munjip
Yu, Chu-mok
Sŏul-si. Munjip Pʻyŏnchʻan Wiwŏnhoe. 1999. 7 v.

Kyedan kwa nalgae: Kim Man-ok chŏnjak changpʻyŏn sosŏl
Kim, Man-ok
Sŏul-si. Chʻaek Sesang. 1988. 205 p.

Kyedan wi ŭi chʻŏnʾguk: Kim Chŏng-nye sosŏljip
Kim, Chŏng-nye
Sŏul Tʻŭkpyŏlsi. Yŏngnim Kʻadinŏl. 2004. 344 p.
ISBN 8984010863

Köye dönen yosma: Roman
Başaran, Pakize
İstanbul. [Yeni Matbaa]. 1955. 176 p.

Köye doğru: Hikâyeler
Sarı, Etem
[İstanbul]. Filiz Yayınları. [1963]. 45 p.

Kyedong Sŏnsaeng chip: [2-kwŏn
Chŏn, Kyŏng-chʻang
Talsŏng. s.n. 1859?]. 5, 1, 16, 34 double l.

Kyedong Sŏnsaeng munjip
Chŏn, Kyŏng-chʻang ; Ku, Hŭi ; O, Hŭi-gil ; Hong, Min-sin
Sŏul-si. Munjip Pʻyŏnchʻan Wiwŏnhoe. 1997. 511 p.

Käy eespäin, [väki voimakas]: romaani
Vikström, Uljas ; Vikström, Uljas
Petroskoi. Karjalan kirjakustantamo. 1965. v. 2-3.

Käy eespäin: valikoima suomalaista työväenrunoutta
Kalemaa, Kalevi
Helsinki. Tammi. 1977. 339 p.
ISBN 951303674X

Kyegan chʻesin tʻonggye =: Statistics of communications quarterly
Sŏul. Taehan Minʾguk Chʻesinbu. v.

Kyegan Hanʼguk ŭi kogohak =: A quarterly magazine Korean archaeology today
Sŏul-si. Churyusŏng. 2006-. v.

Kyegan Hanʾguk munhak pʻyŏngnon
Sŏul. Pŏmusa. 1997-. v.

Kyegan hwanʾgyŏng kwa saengmyŏng
Sŏul-si. Hwanʾgyŏng kwa Saengmyŏngsa. v.

Kyegan hyŏndae sahoe
Sŏul Tʻŭkpyŏlsi. Hyŏndae Sahoe Yŏnʾguso. 1981-1984. v.

Kyegan ŭiryo pʻyŏngnon =: Healthcare review
Sŏul-si. Hanʾguk Ŭiryo Kʻŏnsŏltʻing. 2000-. v.

Kyegan kŭmnyung kyŏngje yŏnʾgu
Sŏul Tʻŭkpyŏlsi. Kŭmnyung Kyŏngje Yŏnʾguso. v.

Kyegan kwahak sasang =: Science, philosophy and culture
Sŏul Tʻŭkpyŏlsi. Pŏmyangsa. 1992-. v.

Kyegan Kyŏnghyang
Sŏul Tʻŭkpyŏlsi. Kyŏnghyang Sinmunsa. 1986-1988. 6 v.

Kyegan Kyŏnghyang, sasang kwa chŏngchʻaek
Sŏul Tʻŭkpyŏlsi. Kyonghyang Sinmunsa. 1984-1986. 3 v.

Kyegan misul
Sŏul. Chungang Ilbosa. 1976-1988. v.

Kyegan munhwa kwahak
Soul. Munhwa kwahaksa,1999.

Kyegan nonggong pyŏngjin =: AFDC review
Sŏul Tʻŭkpyŏlsi. Nongŏchʻon Kaebal Kongsa.

Kyegan pipʻan
[Seoul]. Moginbang. 1993-. v.

Kyegan pʻoeji =: Poesie
Sŏul-si. Nanam Chʻulpʻan. 2000-. v.

Kyegan pulgyo wa munhwa
Soul . Taehan pulgyo chinhŭngwŏn.

Kyegan sajin pipʻyŏng =: The quarterly photography criticism
Sŏul Tʻŭkpyŏlsi. Sajin pipʻyŏngsa. 1998--. v.

Kyegan sasang
Sŏul-si. Sahoe Kwahagwŏn. 1989-. v.

Kyegan sasang kwa chŏngchʻaek
Sŏul Tʻŭkpyŏlsi. Kyŏnghyang Sinmunsa. 1988-. v.

Kyegan si wa sasang =: The poetry & thought
Pusan Kwangyŏksi. Tongnam Kihoek. v.

Kyegan sŏji hakpo
Sŏul. Hanʾguk Sŏji Hakhoe. 1990-. v.

Kyegan sŏnʾgŏ kwalli
[Sŏul]. Chungang Sŏnʾgŏ Kwalli Wiwŏnhoe. v.

Kyegan yesulgye =: Arts quarterly
Sŏul Tʻŭkpyŏlsi. Hanʾguk Yesul Munhwa Tanchʻe Chʻong Yŏnhaphoe. 1984-. v.

Kyegan yŏllin chisŏng
Sŏul-si. Kyosu Sinmunsa. 1997-. v.

Kyegap ilgi
U, Sŏng-jŏn
Kyŏngsŏng. Chosŏn Kosŏ Kanhaenghoe. Myŏngchʻi 43 [1910]. 249-419 p.

Kyegap illok: 4-kwŏn
U, Sŏng-jŏn
[1818?]. 3 v. (double leaves).

Kyegŏdang ilgo
Kim, Kyŏng-un
Kimchʻŏn. Sŏngam Sŏdang. Sohwa 9 [1934]. 30 double l.

Köye giden gelin: roman
Çalapala, Rakım
İstanbul. Atlas Kitabevi. [1964]. 256 p.

Köye gidenler: hikaye
Makal, Mahmut
Ankara. Köy ve Eğitim Yayınevi. [1959]. 70 p.

Kyegok chip
Chang, Yu ; Sŏng, Nak-hun
[Sŏul]. Tonghwa Chʻulpʻan Kongsa. [1972]. [1 v.].

Kyegok chip
Chang, Yu
Sŏul-si. Minjok Munhwa Chʻujinhoe. 1992. 38, 604 p.

[Kyegok manpʻil
Chang, Yu ; Kim, Chʻŏr-hŭi
Sŏul. Ŭryu Munhwa Sa]. 1974. 334 p.

Kyegok Sŏnsaeng chip: 34-kwŏn, manpʻil 2-kwŏn
Chang, Yu
[Kwangju. s.n.]. Kyemi [1643]. 16 v.

Kyegok Sŏnsaeng munjip
Chang, Yu
Sŏul-si. Munjip Pʻyŏnchʻan Wiwŏnhoe. 1998. 4 v.

Kyegok Sŏnsaeng yugo: 5-kwŏn
Kim, Pu-hŭng
Korea. s.n. 1840?]. [57] double |.

Kyegŭp
Yi, Chae-yu
Sŏul T'ŭkpyŏlsi. Ch'aek Sesang. 2008. 139 p.
ISBN 9788970137049

Kyegŭp iron kwa kyechʻŭng iron
Han, Sang-jin
Sŏul. Munhak kwa Chisŏngsa. 1984. 171 p.

Kyegŭp iyŏ annyŏng?
Yun, To-hyŏn
Sŏul-si. Hanul Akʻademi. 2000. 229 p.
ISBN 8946027908

Kyegŭp kwa Hanʾguk sahoe
Sŏul Tʻŭkpyŏlsi. Hanul Akʻademi. 1994. 397 p.
ISBN 8946021535

Kyegŭp kwa nodong undong ŭi sahoehak
Sin, Kwang-yŏng
Sŏul. Nanam. 1994. 391 p.
ISBN 893007040X

Kyegŭp kwa pinʾgon
Cho, Hŭi-yŏn
Sŏul Tʻŭkpyŏl-si. Hanul Akʻademi. 1993. 397 p.
ISBN 8946020636

Kyegŭp munhak, kŭ chungsim e sŏsŏ: wŏlbuk yŏnʼgŭgin Sin Ko-song ŭi kŭnŭljin sam kwa munhak ŭl chʻajasŏ
Kim, Pong-hŭi
Kyŏnggi-do Pʻaju-si. Hanʼguk Haksul Chŏngbo. 2009. 245 p.
ISBN 9788926802342

Kyegŭp, munhwa, ŏnŏ: kiŏp konggan esŏŭi ŭimi ŭi chŏngchʻi
Pak, Hae-gwang
Sŏul-si. Hanul. 2003. 286 p.
ISBN 8946030704

Kyegŭp tʻujaeng e taehan iyagi
Pak, Tʻae-hwan
Pʻyŏngyang. Chosŏn Nodongdang Chʻulpʻansa. 1963. 31 p.

Kyegung chi
Hsü, Tʻing
[Hansŏng. s.n., Kwangsŏ Sinsa (1881)?]. 7 v. (double leaves) in 2 cases.

Kyeha chamun chʻaek, 11-12: Official dispatches with royal sanction, 11-12
[n.p. 188-]. 2 v. (on double leaves).

Kyehae chŭnggwang sama pangmok
[Hansŏng. s.n. 1683]. [38] double l.

Kyehae chŏngsa rok
Kyŏngsŏng. Chosŏn Kosŏ Kanhaenghoe. Myŏngchʻi 43 [1910]. 394-516 p.

Kyehae surok
[1863]. [41] double l.

Kyeha sŏgye chʻaek: Official letters to Japan with royal sanction [1876 Apr. 2 - 1882 Aug. 8
Hansŏng. 188-]. 2 v. (on double leaves).

Kyeha Sŏnsaeng munjip
An, Kyo-u ; Pak, Chung-myŏn ; Kim, Sang-ŭn ; Chʻae, Myŏn-muk
Sŏul-si. Munjip Pʻyŏnchʻan Wiwŏnhoe. 1999. 576 p.

Köye hizmet teşkilâtı: yeni bir kuruluş denemesi
Yayla, Yıldızhan
İstanbul. Fakülteler Matbaası. 1968. xiii, 132 p.

Kyehoek esŏ sijang ŭro: Pukhan chʻeje pyŏndong ŭi chŏngchʻi kyŏngje
Chŏng, Se-jin
Sŏul-si. Hanul. 2000. 318 p.
ISBN 8946027339

Kyehoek ŭi irwŏnhwa, sebuhwa e kwanhan kyŏngae hanŭn suryŏng Kim Il-sŏng tongji ŭi sasang
Pʻyŏngyang]. Sahoe Kwahak Chʻulpʻansa. 1973. 168 p.

Kyehoekkwŏnyŏk chojŏng (an) 1980. 12
[Sŏul]. Kuktʻo Kaebal Yŏnʾguwŏn. [1980]. 50 p.

Kyehu chʻorok chʻogi: [Sunjo 1-nyŏn-Hŏnjong 8-nyŏn (1801-1842)]
[Korea. s.n. n.d.]. [72] double |.

Kyehu tŭngnok: [Kwanghae Kun 10-nyŏn-Chʻŏlchong 14-nyŏn (1618-1863)
[Korea. s.n. n.d.]. [20] v.

Kyehwa: Yi Kyŏng-ja changpʻyŏn sosŏl
Yi, Kyŏng-ja
Sŏul. Saenggak ŭi Namu. 2005. 301 p.
ISBN 8984985112

Kyū Eikan jisen shū
Kyū, Eikan
Tōkyō. Tokuma Shoten. Shōwa 46-47 [1971-1972 ; v. 1, 1972]. 10 v.

Kyū Eikan no zeikin hōkoku
Kyū, Eikan
Tōkyō. Nihon Keizai Shinbunsha. Shōwa 57 [1982]. 231 p.
ISBN 4532092779

Kyōeiken no bunka: nanpō no bijutsu
Narita, Shigeo
Tōkyō. Futami Shobō. 1942. 323 p., [16] p. of plates.

Kyeirhŏn ilgi oe
Yi, Myŏng-nyong ; Yi, Chun
Kyŏnggi-do Kwachʻŏn-si. Kuksa Pʻyŏnchʻan Wiwŏnhoe. 1999. xi, 697, xxii p.

Kyeŭi sin'gyŏl =: Kyeŭi sin'gyŏl : Insaeng ŭn ŏdisŏ wattaga ŏdiro kanŭn'ga?
Ch'oe, Kuk-pong
[S.l.]. Onbuksŭ. 2003. 410 p. : ill.
ISBN 9788995435151

Kyejae chip: 6-kwŏn
Chŏng, Che-yong
Chinju. Oksan Sŏwŏn. Kiyu (1909)]. 3 v.

Kyejae Sŏnsaeng munjip
Chŏng, Che-yong
Sŏul-si. Munjip Pʻyŏnchʻan Wiwŏnhoe. 1999. 489 p.

Kyejae Sŏnsaeng munjip
Yu, Sang-chʻŏl ; Yu, Hong-wŏn
Sŏul-si. Munjip Pʻyŏnchʻan Wiwŏnhoe. 1999. 488 p.

Kyejip ŭn ŏttŏkʻe yŏsŏng i toeŏnna: Hanʾguk kŭn-hyŏndaesa sok ŭi yŏsŏng iyagi
Yi, Im-ha
Sŏul-si. Sŏhae Munjip. 2004. 143, [1] p.
ISBN 8974832135

Kyejip pʻalcha sang pʻalcha?: uri mal e natʻanan sŏng chʻabyŏl kujo
Kang, Chu-hŏn
Sŏul. Koryŏwŏn. 1995. 265 p.
ISBN 8912127004

Kyejŏl ŭi hyanggi
Kim, Kwang-nim
Sŏul. Chʻŏngun Chʻulpʻansa. 1963. 247 p.

Kyejŏl ŭi sasin: sŏlgyojip
Lee, Soon Kyung
Sŏul Tʻŭkpyŏlsi. Kidok Kyomunsa. 1980. 307 p.

Kyejŏl ŭi songga: Chang Su-chʻŏl sijip
Chang, Su-chʻŏl
[Seoul]. Yangsŏgak. 1984. 107 p.

Kyejŏl ŭi twiran esŏ: Chʻoe Sŭng-bŏm sijip
Chʻoe, Sŭng-bŏm
[Taegu]. Hyŏngsŏl Chʻulpʻansa. 1971. 114 p.

Kyejŏl kwa siktʻak: Hanʾguk ŭi mat
Yu, Kye-wan
Sŏul. Samhwa Chʻulpʻansa. 1976. 4 v.

Kyejŏl ŭl allŭn hŭin kʻalla: uridŭl ŭn yŏhaksaeng : supʻilchip
Sin, Sang-sŏng
Sŏul. Munamsa. 1979. 292 p.

Kyejŏl mada naenŭn chʻaek nona megi
Sŏul. Nona Megi. 2000-. v.

Kyejŏl ŏmnŭn saram
Pyŏn, Kap-sŏn
Sŏul. Sŏkwangsa. 1977. 261 p.

Kyejŏl ŭmsik
[Pʻyŏngyang]. Kŭllo Tanchʻe Chʻulpʻansa. 1991. 288, [31] p. of plates.

Kyejŏlpʻung: Kim Chʻun-bok changpʻyŏn sosŏl
Kim, Chʻun-bok
Sŏul. Hanʻgilsa. 1979. 399 p.

Kyejok Sansŏng: chŏngmil chipʻyo chosa pogosŏ
Sim, Chŏng-bo ; Kong, Sŏk-kwi
[Taejŏn-si]. Taejŏn Kongŏp Taehak Hyangtʻo Munhwa Yŏnʾguso. 1992. 327 p.

Kyemas
Radigue, Eliane
[New York, NY]. Experimental Intermedia Foundation. p1990. 1 sound disc (62 min.).

Kyeŭm chip
Cho, P'aeng-nyŏn
Sŏul. Minjok Munhwa Chʻujinhoe. 2005. p. [327]-403.
ISBN 8979770006

Kyemi kisa
Yi, Sŏng-jung
[Pyŏngja (1816)]. 1, 45, 1 double |.

Kyemi kisa: sijŏngnok
[Korea. s.n. 18--]. [29, 19] double leaves.

Kyemi Sŏnsaeng munjip
Kim, Pyŏng-su ; Pak, Chʻŏr-hyŏn
Sŏul-si. Munjip Pʻyŏnchʻan Wiwŏnhoe. 1999. 427 p.

Kyemi tae chŭnggwang pyŏlsi munmukwa pangmok: Sungjŏng sam kyemi Yŏngjong Taewang isipkunyŏn
[Hansŏng. Unʾgak in. kyŏngja (1780)]. 7, 9, 1, 16, 50, 4 double |.

Kyemi yugo: 4-kwŏn
Kim, Pyŏng-su
Korea. s.n. 1916?]. 2 v.