Moʻade ha-Shem: asupat maʼamarim be-ʻinyene Pesaḥ
Shoham, Itai
Yavneh. Yeshivat Kerem be-Yavneh. 768 [2007 or 2008]. 351 p.

Moʻade ha-Shem, Divre Shaʾul: ʻal ha-moʻadim
Nathanson, Joseph Saul
Yerushalayim. Makhon le-ḥeḳer kitve yad Ḥokhmat Shelomoh. 754 [1993]. v.

Moʻade ha-Shem ke-minhag ḳahal ḳadosh Sefaradim: ... shalosh peʻamim ba-shanah : u-tefilot ṿe-hanhagot mi-sefer Ḥemdat yamim : ṿe-dinim ṿe-hanhagot
Azulai, Hayyim Joseph David ; Abudarham, David ben Joseph
Liṿorno. Shelomoh Bilforṭi ṿa-ḥavero. 5663 [1903]. 384 p.

Moʻade ha-Shem ke-minhag ḳahal ḳadosh Sefaradim: ṿe-dinim ṿe-hanhagot u-tefilot
Azulai, Hayyim Joseph David ; Abudarham, David ben Joseph
Liṿorno. Yiśraʾel Ḳushṭa ṿa-ḥavero. 576 [1876 or 1877]. 205 leaves.

Moʻade ha-Shem ke-minhag ḳahal ḳadosh Sefaradim: ... shalosh peʻamim ba-shanah : u-tefilot ṿe-hanhagot mi-sefer Ḥemdat yamim : ṿe-dinim ṿe-hanhagot
Azulai, Hayyim Joseph David
Livorno. Mi-yad Mosheh Yeshuʻah ben Yaʻaḳob Ṭovyana. 616 [1855 or 1856]. 194 leaves.

Moʻade ha-Shem li-verakhah: ...ʻal ʻinyene ha-moʻadim ṿeha-Shabat ba-halakhah uva-agadah
Ḳepeṭsh, Eli Barukh
Yerushalayim. E. B. Ḳepeṭsh. 763 [2003]. 7 v. in 3.

Moʻade ha-Shem miḳraʾe ḳodesh =: Festpredigten für alle Feiertage des Herrn
Salomon, Gotthold
Hamburg. Perthes-Besser & Mauke. 1855. 350 p.

Moʻade ha-Shem u-ḳeriʾe moʻed: kol ha-tefilot shel Shalosh regalim : ṿe-khol seder ha-ḳeriʾe moʻed ... : [ke-minhag Sefaradim]
Yerushalayim. ʻAl yede ... Yiśraʾel ben Avraham. 603-604 [1843 or 1844]. 2 v.

Moʻade ha-Sofer: kolel ḥidushe Torah be-sugyot ha-Shas, ḥidushe halakhah u-minhage ḳodesh, divre agadah ṿe-halikhot ... ʻuvdot ṿe-sipurim mi-torato shel maran ha-Ḥatam Sofer ... ʻarukhim u-mesudarim li-yeme ḥag ha-Pesaḥ
Sofer, Moses
London. Mekhon Otsort ha-Sofer. 771 [2011]. 453 p.

Moʻade H. - Divre Shaʾul: ʻal Yom Kipur, ʻavodat Yom Kipur
Nathanson, Joseph Saul
Yerushalayim. Makhon le-ḥeḳer kitve yad Ḥokhmat Shelomoh ʻa. sh. Rabenu Shelomoh Ḳluger. 757 [1997]. 323 p.

Moʻade H. - Divre Shaʾul: ʻal Yom ṭov, Ḥol moed
Nathanson, Joseph Saul
Yerushalayim. Makhon le-ḥeḳer kitve yad Ḥokhmat Shelomoh ʻa. sh. Rabenu Shelomoh Ḳluger. 757 [1997]. 355 p.

Moça deitada na grama
Andrade, Carlos Drummond de
Rio de Janeiro, RJ. Editora Record. c1987. 218 p.
ISBN 851031666X

Moʻade neḥamah: ʻiyunim be-firḳe geʼulah u-teshuvah uve-moʻade yeraḥ etanim
Leibowitz, Nehama ; Reiner, Yitshak
Yerushalayim. Sifriyat Elinor. 2005. 634 p.
ISBN 9657118034

Moʻade Nisim: mekhil sheʼelot u-teshuvot ba-halakhah be-nośʼe ḥagim
Bariaḥ, Nisim
Lod. N. Bariaḥ. 768 [2007 or 2008]. 2 v.

Moʻade ḳodesh: ʻal Yom ha-Kipurim : ...hilkhot Yom ha-Kipurim, tsom Gedalyah... : halikhot Yom ha-Kipurim, seder ha-Kaparot, hadlaḳat ha-nerot... : ʻiyune Yom ha-Kipurim
Adler, Binyamin
Yerushalayim. [s.n.]. 750 [1990]. 493 p.

Moʻade ḳodesh: ʻal ḥag ha-Shavuʻot : halakhot ṿa-halikhot yeme ha-ʻomer ṿe ... Shavuʻot
Adler, Binyamin
Yerushalayim. [s.n.]. 750 [1990]. 498 p.

Moʻade ḳodesh: ḥage Yiśraʾel u-moʻadehem be-toladah, be-folḳlor uve-sipur
Alfasi, Yitsḥaḳ
Tel Aviv. Yaron Golan. 758, 1998. 363 p.
ISBN 9653950770

Moʻade ḳodesh: derushim
Likver, Mordecai Shemaiah
New York. Bi-defus A. Yusṭ. 661, 1901. 1 v. (unpaged).

Moʻade ḳodesh: ... seder haftarot le-khol moʻade ha-shana
Gérbah. Khamis ʻAzizi Kohen. 701 [1940 or 1941]. 40 leaves.

Moʻade ḳodesh ʻal Rosh ha-Shanah: u-vo halakhot ṿa-halikhot Rosh ha-Shanah ... seder shulḥan Rosh ha-Shanah ... ʻiyune Rosh ha-Shanah ... : perushim, amarot, derushim ṿe-rimze ḥokhmah ... asufim, mevoʾarim ṿa-ʻarukhim
Adler, Binyamin
Yerushalayim. [s.n.]. 748 [1987 or 1988]. 416 p.

Moʻade ḥodesh Tishre: munaḥim u-muśagim
Ṿinrib, Ḥayim
Yerushalayim. ha-Merkaz le-hadrakhah pedagogit, ha-Maḥlaḳah le-ḥinukh ule-tarbut Toraniyim ba-golah. 1992. 28 p.

Moʻade ḳodshekha
Leṿinshṭain, Yeḥezḳel
235 p.

Moʻade ḥoref
Segal, Elitsur
Yerushalayim. Merkaz le-hafatsat ha-raʻyon ha-Yehudi. [2001?]. 23 p.

Moʻade shaḥar
Mendelssohn, Moses ; Herzberg, Joseph
Königsberg. [s.n.]. 1845. 188 p.

Moʻade Tishre bi-ḳehilot Yiśraʼel: Rosh ha-Shanah, Yom ha-Kipurim, Ḥag ha-Sukot, Śimḥat Torah : leḳeṭ minhagim, peʻiluyot, ḥidonim, shʻaʻshuʻae lashon
Shaʻar, Yosef
Yerushalayim. Miśrad ha-ḥinukh ṿeha-tarbut, ʼAgaf ha-noʻar. 735, 1974. 51, [1] p.

Moʻade u-meʼore Yiśraʼel: hilkhot moʻade Yiśraʼel ṿe-ḳitsur hilkhot yom ṭov ... be-liṿui meʼot temunot tsivʻoniyot
Ṿolf, Yaʻaḳov Yoʼel
[Yerushalayim?]. Ḳol Rinah. 769 [2008 or 2009]. 4 v.
ISBN 9781598263824

Moʻade Yehudah ṿe-Yiśraʾel: ha-moʻadim ṿe-ziḳatam la-arets, la-medinah ṿela-miḳdash
Zoldan, Yehudah
Merkaz Shapira. ha-Makhon ha-Torani Yeshivat Or ʻEtsyon. 5764, 2004. 491 p.
ISBN 9657277043

Moʻade Yeshurun. = Moadei Yeshurun
Felder, Aaron
New York. Felder. 1979-. v.

Moʻade Yiśraʾel: kolel 73 derashot
Beckmeister, Israel
Yerushalayim. O. D.Feldman. 753, 1993. 1 v. (various pagings).

Moʻade Yiśraʾel: bo meḥḳarim ṿa-ḥaśifat tiḳunim ḥadashim ʻbe-nośe Yiśraʾel u-moʻadaṿ
Goren, Shlomo
Tel Aviv. Yediʻot aḥaronot, Sifre ḥemed. 1993. 364 p.

Moʻade Yiśraʾel: meḥḳarim ṿa-ḥaśifat tiḳunim ḥadashim ʻbe-nośe Yiśraʾel u-moʻadaṿ
Goren, Shlomo
Tel Aviv. ha-Idra rabah u-Masorah la-ʻam. 757 [1997]. 334 p.
ISBN 9654480298

Moʻade Yiśraʼel: maḥazor sipure ḥag li-yeladim, Rosh ha-Shanah ṿe-Yom Kipur
Kipnis, Levin ; Guṭerman, Yaʻaḳov
Tel Aviv. Shemuʼel Zimzon. 1973. 4, 68 p.

Moʻade Yiśraʼel: Sukot : meʼasef nivḥar
Naḥman ; Sternharz, Nathan
[Yerushalayim?]. Meʼor ha-naḥal. 767 [2006 or 2007]. 224 p.

Moʻade Yiśraʾel: entsiḳlopedyah shimushit la-Shabat ṿela-ḥag : la-meʻayen, la-sṭudenṭ, la-talmid
Rappel, Joel
Tel Aviv. Miśrad ha-biṭaḥon. 2000. 459 p.
ISBN 9650504540

Moʻade Yiśraʾel: entsiḳlopedyah shimushit le-Shabat ule-ḥag : la-meʻayen, la-sṭudenṭ, la-talmid
Rappel, Joel
Tel Aviv. Miśrad ha-biṭaḥon. 749, 1989. 456 p.
ISBN 9650504540

Moʻade Yiśraʼel: yamim noraʼim : kolel sheʼelot u-teshuvot, berure halakhah u-minhag, be-hilkhot Rosh ha-Shanah, Yom ha-Kipurim
Schwartz, Yisroel
Yerushalayim. Y. Schwartz. 766, 2006. 508 p.

Moʻade Yiśraʾel: kolel berure halakhah, beʾurim ṿe-ʻiyunim, sheʾelot u-teshuvot
Shṿarts, Yiśraʾel
Yerushalayim. Y. Shṿarts. 762- [2002-. v.

Moʻade Yiśraʾel =: Feasts and festivals in Israel = Fêtes en Israel
Klinov, Yeshayahu
Tel Aviv. Laam. 1951. 147 p. (chiefly ill.).

Moʻade Yiśraʾel: zemanim u-moʻadim bi-teḳufat ha-Miḳra uvi-yeme bayit sheni
Licht, Jacob
Yerushalayim. Mosad byaliḳ. [748, 1988]. 227 p.
ISBN 9653425153

Moʻade Yiśraʾel: Lag Ba-ʻomer
Naḥman ; Sternharz, Nathan
[Bene Beraḳ]. Maʻyenot ha-netsaḥ. 5763 [2003]. 138 p.

Moʻade Yiśraʾel: Pesaḥ
Naḥman ; Sternharz, Nathan
[Bene Beraḳ]. Maʻyenot ha-netsaḥ. 5763 [2003]. 158 p.

Moʻade Yiśraʾel: neḥamah u-geʾulah
Naḥman ; Sternharz, Nathan
[Bene Beraḳ]. Maʻyenot ha-netsasḥ. [5763, 2003?]. 126 p.

Moʻade Yiśraʾel: sefirat ha-ʻOmer, Shavuʻot
Naḥman ; Sternharz, Nathan
Bene Beraḳ. Ma'yanot ha-netsaḥ. 764, 2004. 195 p.

Moʻade Yiśraʾel: sefirat ha-ʻOmer, Shavuʻot
Naḥman ; Sternharz, Nathan
[Bene Beraḳ?]. Meʼor ha-naḥal. 5767, 2007. 238 p.

Moʻade Yiśraʾel: pirḳe ḳeriʾah ṿe-nigun
Schaechter, Schoël Zvi
Jerusalem. Miśrad ha-ḥinukh ṿeha-tarbut ha-Maḥlaḳah la-noʻar. 1966. 112 p.

Moʻade Yiśraʾel: Ḥanukah ba-halakhah uva-agadah uve- maḥshevet Yiśraʾel : ḥoveret ʻezer la-moreh ṿela-talmid
Shinover, Tsevi ; Rashovsḳi, Menasheh Gad ; Leṿi, ʻAdiʾel
Moshav Neḥalim. Mofet, merkaz hadrakhah pedagogi. [198-?]. 80 p.

Moʻade Yiśraʼel: Rosh ha-Shanah, Yom ha-Kipurim, Sukot
Shinover, Tsevi ; Rashovḳi, Menasheh Gad ; Tsabari, Ḥayim
Neḥalim. Mofet, merkaz hadrakhah pedagogi. [199-?]. 134 p.

Moʻade Yiśraʾel: Lag Ba-ʻomer
Sternharz, Nathan ; Naḥman
[Bene Beraḳ?]. Meʼor ha-naḥal. 5767, 2007. 204 p.

Moʻade Yiśraʾel: Rosh ha-Shanah ... leḳeṭ nivḥar mi-toratan shel ha-Rav ... mi-Breslav
[Bene Beraḳ]. Maʻyenot ha-netsasḥ. 5763, 2003. 130 p.

Moʻade Yiśraʾel: Ḥanukah ... leḳeṭ nivḥar mi-torstan shel ha-Rav ... mi-Breslav
[Bene Beraḳ]. Maʻyenot ha-netsasḥ. 5763 [2002]. 95 p.

Moʻade Yiśraʾel bi-teḳufat ha-Mishnah ṿeha-Talmud
Tabory, Joseph
Yerushalayim. Hotsaʾat sefarim ʻal shem Y. L. Magnes, ha-Uniṿersiṭah ha-ʻIvrit. 755 [1995]. 446 p.
ISBN 9652238880

Moʻade Yiśraʾel ṿe-artso
ʻEḳroni, Aviv ; Banai, Rafi
[Yerushalayim?]. ha-Maḥlaḳah le-ḥinukh ule-tarbut ba-golah. [1986?]. 127 p.

Moʻade Yiśraʼel le-avot u-vanim
Yosef, Ovadia ; Yosef, Yitsḥaḳ
[Yerushalayim?]. ha-Meʼir ba-halakhah. 768 [2007 or 2008]. 2 v.

Moʻade Yiśraʾel le-yalde Yiśraʾel
[Yerushalayim?]. Neshamah. [1986?]. 1 sound cassette.

Moʻade Yiśraʾel Purim: ... leḳeṭ nivḥar
Naḥman ; Sternharz, Nathan
Bene Beraḳ. Agudat Maʻyenot ha-netsaḥ. 5763, 2003. 144 p.

Moʻade Yiśraʾel, u-mashmaʻutam le-umot ha-ʻolam shomre mitsṿot bene Noaḥ
Shṿarts, Yoʾel ben Aharon
Yerushalayim. Devar Yerushalayim. 5765 [2004 or 2005]. 47 p.

Moʻadim
Batsri, Daṿid
[Yerushalayim?. s.n. 200-?]. 1 sound disc.

Moʻadim: maʻgal ha-shanah ṿe-ḥage Yiśraʾel ʻal pi ha-meḳorot
Min Hahar, Shlomoh ; Aizenberg, Yehudah
[Yerushalayim]. Sifriyat Haśkel. 759 [1998]. 126 p.

Moʻadim
Min-Hahar, S ; Aizenberg, Yehudah
[Jerusalem]. Haśkel. 728 [1968]. 96 p.

Moʻadim: derashot nivḥarot la-ḥagim ṿela-moʻadim
Nissenbaum, Isaac
Jerusalem. R. Mas. [1965]. 15, 329 p.

Moʻadim: derashot nivḥarot la-ḥagim ṿela-moʻadim
Nissenbaum, Isaac
Jerusalem. Reʾuven Mas. 741, 1980. 16,329,59 p.

Moʻadim: seder sefarim le-ḥage ha-ʻam
Harari, Haïm ; Lipson, Mordecai
[Tel Aviv]. ha-Lishkah ha-rashit shel ha-Ḳeren ha-ḳayemet le-Yiśraʾel ṿe-ḥevrat Omanut. 698- [1938- ]. v.

Moʻadim: pirḳe halakhah
Wahrmann, Nahum
Haifa. Hotsaʾat bet ha-sefer ha-Reʾali ha-ʻIvri. 707 [1946 or 1947]. 156 p.

Moʻadim
Wahrmann, Nahum
243 p.

Moadim =: Moʻadim : anuario hebreo
Mexico. Imprenta Moderna.

Moʻadim
Bene Beraḳ. Yiśraṭoys. 2001-.

Moʻadim ṿe-ḥagim be-Yiśraʾel
Tsunts, Elon ; Yaʻaḳov, Eli ; Rodriges, Nir
[Tel Aviv. Maʾor /. 754, 1994]. 120 p.

Moʻadim śemeḥim Pesaḥ
Maʻaleh Adumim. Rabanut ha-ʻir ṿeha-Moʻatsah ha-datit. 769 [2008 or 2009]. 15 p.

Moʻadim ka-halakhah: ḳitsur dine moʻadim ... : bo-tosefet beʾurim u-ṭeʻamim la-halakhot ṿela-minhagim ʻal pi pisḳe ... Yosef Ḳaro
Cohen, Meir
Ashdod. [s.n.]. [747, 1987]. 451 p.

Moʼadim le-śimḥah: Lag ba-ʻomer : matanah le-yeled be-khitah bet
Avivi, Baruch ; Guṭman, Naḥum ; Ḳeren Ṭal, A
Yerushalayim. Ḳiryat sefer. 703 [1942 or 1943]. 15 p.

Moʾadim le-śimḥah: Lag ba-ʻomer : matanah le-yeled be-kitah gimel
Avivi, Baruch ; Guṭman, Naḥum ; Ḳeren Ṭal, A
Yerushalayim. Ḳiryat sefer. 703 [1942 or 1943]. 19 p.

Moʾadim le-śimḥah: Rosh ha-Shanah, Yom ha-Kipurim, Sukot : matanah le-yeled be-khitah bet
Avivi, Baruch ; Ḳeren Ṭal, A ; Guṭman, Naḥum
Yerushalayim. Ḳiryat sefer. 703 [1942 or 1943]. 14 p.

Moʼadim le-śimḥah: beʼurim u-verurim be-halakhah uve-minhag be-ʻinyeneḥag u-moʻed
Fraind, Ṭuvyah ben Ḥayim
Yerushalayim. Otsar ha-posḳim. 758-770 [1998-2010]. 7 v.

Moʻadim le-śimḥah: ḳovets derashot
Gallant, Abraham Naphtali
New York. [s.n.]. 688 [1928]. 214 p.

Moʻadim le-śimḥah: ḥagim u-zemanim : masoret, sipur ṿe-ʾagadah
Hakohen, Devorah ; Tsarefati, Rut
[Ramat Gan]. Masadah. 1984. 131 p.

Moʻadim le-śimḥah: Ḥanukah - Ṭu bi-Shevaṭ
Liʼon, Śarah ; Katz, Tova
[Tel Aviv?]. Ś. Liʼon. 768 [2007 or 2008]. 73 p.

Moʻadim le-śimḥah: Pesaḥ : ʻUziʼel mesaper ekh yatsa mi-Mitsrayim : Hagadah shel Pesaḥ
Liʼon, Śarah ; Liʼon, Śarah ; Katz, Tova
[Tel Aviv?. Sh. Leʼon]. 768 [2007 or 2008]. 56 p.

Moʻadim le-śimḥah: ... be-filpul u-derush
Maizlish, Daṿid Dov
[Brooklyn]. D.D. Maizlish. [764, 2004]. 96 p.

Moʻadim le-śimḥah
Polaḳ, Eliʻezer
v.

Moʻadim le-śimḥah: maḥzor sipurim u-maḥazot le-khol moʻade ha-shanah
Unger, Menasheh ; Meltzer, Shimshon ; Moud, Zuni
Tel-Aviv. Hotsaʾat "Shelomoh". [195-?]. 110 p.

Moʾadim le-Śimḥah: [Shaṿuʾot : matanah le-yeled be-khitah bet
Ḳeren Ṭal, A ; Guṭman, Naḥum
Yerushalayim. Ḳiryat sefer. 703 [1942]. 15 p.

Moʻadim le-śimḥah
Horovits, Ḥani
47 p.

Moʻadim le-śimḥah: [Ḥanukah]
[Munich?. American Joint Distribution Committee. 1946?]. 32 p.

Moʻadim le-śimḥah: nigune Ḥaside Modzits
[Tel Aviv]. Yuval. [197-?]. 1 sound disc.

Moʻadim le-śimḥah: tefilot le-Shalosh Regalim ke-minhag ... Bagdad ṿa-agapeha
Bagdad. Bi-defus ʻEzra Reʾuven Dangor. 667 [1906 or 1907]. 208 leaves.

Moadim LeSimcha: explorations into the Jewish holidays
Aviner, Shelomoh Ḥayim
New York. Urim Publications. 2002. 208 p.
ISBN 9657108446

MOADIM LE-SIMHAH
Hakohen, Devorah
TEL AVIV. 1984.

Moʻadim li-Shemiṭah: luaḥ taʼarikhim li-ḳedushat Sheviʻit ṿe-isur sefiḥin
Zaḳs, Mosheh
Yad Binyamin. ha-Makhon le-ḥeḳer ha-ḥaḳlaʾut ʻal pi ha-Torah. 768 [2008]. [15] p.

Moʻadim li-tseviʻah
Gershtein, Yonathan
Bene Beraḳ. Rami. [1990?]. v. 2.

Moʻadim li-yeladim: ʻaśarah sipure ḥag
Elitsur, Rivḳah
Tel Aviv. Moreshet. 714 [1953 or 1954]. 98 p.

Moʻadim u-mazalot: bate shir la-ʻam ṿela-ṭaf
Harussi, Emanuel
[Tel Aviv]. ʻAmiḥai. [1966]. 143 p.

Moʻadim u-zemanim: ...ḥidushim u-veʾurim...be-khol ʻinyene moʻade u-zemane ha-shanah
Shṭernbukh, Mosheh
Jerusalem. Yeshivat ha-Matmidim. 718-720 [1957 or 1958-1960 or 1961]. 2 v.

Moʻadim u-zemanim
Raz, Elʻazar Zeʼev
Yerushalayim. Mosdot Matan Torah.

Moʻadim u-zemanim: ḥoveret ḥage Tishre
Ḥefah. Rabanut meḥoz Ḥefah. 2002. 10 p.

Moʻadim u-zemanim
Brooklyn. Makhon Ḥayim u-verakhah she-ʻal yad bet ha-midrash Gorelits.

Moʻadim u-zemanim
11 p.

Moʻadim u-zemanim ha-shalem
Shṭernbukh, Mosheh
Jerusalem. [s.n.]. 724- [1964- ]. v.

Moʻadim u-zemanim le-talmidim
Ruṭner, Yehoshuʻa
83 p.

MO Administrative Hearing Commission Decisions
Missouri. Missouri Administrative Hearing Commission.

MO Administrative Hearing Commission Tax Decisions
Missouri. Missouri Administrative Hearing Commission.

Moadon
Penza. Penzenskai︠a︡ evreĭskai︠a︡ studencheskai︠a︡ organizat︠s︡ii︠a︡ "Beĭt-Gilel". v.

Moʻadon aruḥat ha-boḳer
Hughes, John ; Naḥum, Deror Daṿid
Ram. ha-Sh. [z.o. Ramat ha-Sharon]. Deror Daṿid Naḥum. [200-?]. 23 p.

Moʻadon Ḥaverim maḳshivim: daf ḳesher
Yerushalayim. Ḥaverim maḳshivim. v.

Moʻadon Bet Brener meʾareaḥ
Kuperstein, L
Tel-Aviv. Moʻetset poʻale T.A.-Yafo/ha-Maḥlaḳah le-ʻitonut ule-yaḥase-tsibur. 733, 1973. 514 p.

Moʻadon bet ha-ḳevarot: The cemetery club
Shemesh, Ṭali ; Amir, Asaf ; Lavi, Gai ; Ḳenan, Ronah ; Guʼeṭah, Eldad
[Tel Aviv?]. Normah hafaḳot. 2006. 1 videodisc (DVD PAL) (90 min.).

Moʻadon Deyuma: o Tsilo shel Rishelyeh
Pérez-Reverte, Arturo ; Melcer, Ioram
Tel Aviv. Prag. 2000. 390 p.

Moʻadone ḳeriʼah la-noʻar
Stanciu, Ilie ; Ṿider, Mosheh
69, [66] p.

Moʻadone ḳeshishim be-Yiśraʾel: seḳer artsi
Korazim, Malka ; Trajtenberg-Ovadia, Silvia ; Mizrahi, Ilana
Yerushalayim. G'oinṭ-Mekhon Bruḳdail le-geronṭologyah ṿe-hitpatḥut adam ṿe-ḥevrah. 756, 1995. 111, [30] p.

Moʻadone ḳeshishim bi-Yerushalayim: sikum hamlatsot shel ṿaʻadah tsiburit miḳtsoʾit
Yerushalayim. ʻIriyat Yerushalayim, ha-Agaf le-ḥevrah ule-noʻar. 1995. 17 leaves.

Moʻadon Gernzi le-sifrut ule-pai ḳelipot tapudim
Shaffer, Mary Ann ; Barrows, Annie ; Akhmon, Yaʻel
Or Yehudah. Zemorah-Bitan. 2009. 275 p.

Moʻadon ha-ahavot shel Reḥov Amsṭerdam: sipurim lohaṭim, matkonim maṭrifim
Aroch, Zohar
Tel-Aviv. Mazal Betulah. c1998. 336 p.

Moʻadon ha-almanot ha-ʻalizot
Menchell, Ivan ; Levy, Shmulik
Tel Aviv. Habimah. 2005. 104 l.

Moʻadon ha-almanot ha-ʻalizot
Menchell, Ivan ; Allon, Gerard ; Levy, Shmulik ; Eldad, Ilan

Moʻadon Haṿanah
Harrison, Colin ; Mikhaʾeli, Ingah
Tel Aviv. Aryeh Nir. 2004. 395 p.

Moʻadon ha-ḳarma
Brody, Jessica ; Burstein, Avigail
302 p.
ISBN 9789655453331

Moʻadon ha-ashlayot
Yaʻari, Ḥagit ; Dagon, Gadi

Moʻadon ha-ḥaverim shel Bene ʻAḳiva: madrikh ha-hanaḥot ṿeha-haṭavot
[Yerushalayim?]. Tenuʻat Bene ʻAḳiva be-Yiśraʼel. 758 [1997 or 1998]. 1 v. (unpaged).

Moʻadon ha-ḥaverim shel Miḳi Maʼus
Feldman, Thea ; Gefen, Sigal
100 p.
ISBN 9789657356954

Moʻadon ha-balahot
Stine, R. L ; Hadar, Yifʻah
Tel Aviv. Shalgi. 1995. 130 p.

Moʻadon ha-dinozaʾurim
Heffernan, William ; Weiss, Boaz
Or Yehudah. Hed artsi. 761, 2001. 318 p.

Moʻadon ha-eḳsṭazi
Rushkoff, Douglas ; Tagari, Ehud
Or Yehudah. Hed artsi. 760, 2000. 309 p.

Moʻadon ha-eḳsiyot
Goldsmith, Olivia ; Aviv, Mikhaʾel
Tel Aviv. Modan. 1997. 512 p.

Moʻadon ha-fyuz'en ha-Yiśreʾeli
Kaḥilah, Zohar
[Tel Aviv?]. NMC. 2004. 1 sound disc.

Moʻadon ha-idyoṭim
Coe, Jonathan
Tel Aviv. Yediʻot aḥaronot. 2002. 478 p.
ISBN 9655110478

Moʻadon ha-kadursal ha-Poʻel Ramat Gan Givʻatayim 1978-9
Ṿalḳ, Niḳ
[Ramat Gan?]. Agudat yedide ha-Poʻel Ramat Gan ṿe-Givʻatayim. 1978. 1 v. (unpaged).

Moʻadon ha-leṭaʼot
Hibner, Lots ; Milstein, Avishai
Tel Aviv. Teʼaṭron ha-Ḳibuts. 2001. 42 l.

Moʻadon ha-menatsḥim: yeladim mesaprim ekh yardu ba-mishḳal be-tsurah beriʼah, shefuyah ṿe-afilu mehanah
Granot, Rachel ; Shir, Semadar ; Ben-Moshe, Orli
Tel Aviv. Yediʻot aḥaronot. 2006. 206 p.
ISBN 9654822334