Quézac: histoire d'une source de légende
Castel, Didier du
Paris, France. Editions de La Martinière. c1996. 95 p.
ISBN 2732422525

Quzḥīyāt: shiʻr
Ghānim, Iqbāl al-Shāyib
Bayrūt. Nawfal. 2004. 202 p.

Qu zao: 1 juan
Wang, Shizhen
Beijing. Zhongguo xi ju chu ban she. 1959. 1 v.

Qu zao
Wang, Shizhen
Taibei. Xin xing shu ju. Minguo 59 [1970]. [28] p.

Qu zao
Wang, Shizhen
Taibei. Zhongguo xue dian guan fu guan chou bei chu. Min guo 63 [1974]. [15]-42 p.

Qu zhe de hui gui: Sichuan Youshui Tujia wen hua kao cha zha ji
Li, Xingxing
Shanghai. Shanghai san lian shu dian. 1994. 2, 3, 5, 215 p.
ISBN 7542606964

Qu zhe de li cheng: 1949-1978 nian jing ji yun xing ji shi
Dong, Yingfu
Beijing. Gai ge chu ban she. 1992. 232 p.
ISBN 7800722813

Qu zhe de li cheng: Zhong Mei jian jiao 20 nian
Xie, Xide ; Ni, Shixiong
Shanghai Shi. Fu dan da xue chu ban she. 1999. 2, 8, 4, 24, 305 p.
ISBN 7309021797

Qu zhe di dao lu guang hui di pian zhang: Zhong gong Guangzhou shi zu zhi fa zhan shi zi liao zhuan ji
[Hongkong. s.n. 1993?]. 88 p.

Qu zhe fa zhan de sui yue
Cong, Jin
Beijing. Ren min chu ban she. 2009. 9, 1, 2, 488 p.
ISBN 9787010078649

Qu zhe fa zhan de sui yue
Cong, Jin
[Zhengzhou]. Henan ren min chu ban she. 1989. 6, 10, 2, 656, [4] p. of plates.
ISBN 721500614X

Qu zhe han yu zhe
Peng, Ge
[Taibei]. San min shu ju. [Min guo 59 i.e. 1970]. 6, 231 p.

Qu zhe mo nan zhui qiu: Shou jie quan guo fa xue ming jia lun tan xue shu lun wen ji
Beijing. Beijing da xue chu ban she. 2011.
ISBN 9787301171165

Qu zhen
Yao, Mang ; Liu, Xirong ; Wang, Jianxin
Taiyuan. Shanxi gao xiao lian he chu ban she. 1995. 12, 190 p.
ISBN 7810327348

Qu zheng zhi hua de zheng zhi: duan 20 shi ji de zhong jie yu 90 nian dai
Wang, Hui
Beijing Shi. Sheng huo, du shu, xin zhi san lian shu dian. 2008. 4, 532 p.
ISBN 9787108028525

Qu zhi qiu suo: Zhongguo huan jing bao hu fang lüe
Qu, Geping
Beijing. Zhongguo huan jing ke xue chu ban she. 2010. xiv, 433 p.
ISBN 9787511104038

Qu zhong ji
Sun, Li
Jinan Shi. Shandong hua bao chu ban she. 1999. 11, 466 p., [1] p. of plates.
ISBN 7806034048

Qu zhong ji =: Qu zhong ji
Sun, Li
Tianjin Shi. Bai hua wen yi chu ban she. 1995. 5, 431 p.
ISBN 7530620746

Qu zhong jiu you shi: 1 juan
Ye, Dehui
[Shanghai]. Shanghai shu dian. [1994?]. p. 105-112.

Qu zhong ju bo: Hong Sheng zhuan
Wang, Limei
Hangzhou. Zhejiang ren min chu ban she. 2007. 4, 2, 300 p.
ISBN 9787213035241

Qu zhong ren bu san: Zhang Yunhe zi shu wen lu
Zhang, Yunhe
Wuhai. Hubei ren min chu ban she. 2009. 2, 3, 205 p.
ISBN 9787216058308

Qu zhong ren wei san: Jin Yi
Zhang, Jiesi
Shanghai. Dong fang chu ban zhong xin. 2009. [16], 276 p.
ISBN 9787547300190

Qu zhong shi zhong
Wang, Yuhu
Beijing. Cai zheng jing ji chu ban she. 1955. 161 p.

Qu zhong wu zhong: 5 juan
Zhao, Mengling
[China]. Lian hua chi kan. Guangxu 4 [1878]. 1 v. (various pagings; on double leaves) in case.

Qu Zhongxiang lun wen ji
Qu, Zhongxiang
Beijing. Zhongguo huan jing ke xue chu ban she. 1990. iii, 3, 338 p.
ISBN 7800105490

Qu Zhongxuan gong ji: 8 juan
Qu, Shisi ; Pan, Xi'en
Taibei. Huan qiu shu ju. Min guo 55 [1966]. 1 v.

Qu Zhongxuan gong ji: 10 juan
Qu, Shisi
[China. s.n. n.d.]. 4 v.

Qu Zhongxuan gong ji
Qu, Shisi
[Shanghai]. Shanghai gu ji chu ban she. [between 1995 and 1999]. 1 v.

Qu Zhongxuan ji: 8 juan
Qu, Shisi ; Pan, Xi'en
[China]. Jingxian Pan shi qiu shi zhai. Guangxu 7 [1881]. 3 v.

Qu Zhong Yaxiya shi mo ji
Miao, Yousun ; Wang, Xiqi
Shanghai. Zhu yi tang. [1877?]. 1 v.

Qu zhong you zhen yi: "Yuan Ming Qing san qu" li de mei li qing gan
Zhang, Man
Chongqing. Chongqing chu ban she. 2011. 299 p.
ISBN 9787229036140

Qu zhong zhi
Pan, Zhiheng ; Tao, Zongyi ; Tao, Ting
[China. s.n.]. Shunzhi 3 [1646]. 1 v.

Quzhou
Chen, Jun ; Li, Yuxiang
Beijing Shi. Sheng huo, du shu, xin zhi san lian shu dian. 2004. viii, 171 p.
ISBN 710802151X

Quzhou dian li zhi (1963-2009)
Zhengzhou Shi. Zhong zhou gu ji chu ban she. 2010. 510 p.
ISBN 9787534833816

Quzhou fu zhi: [40 juan, juan shou 1 juan]
Liu, Guoguang
[China. s.n.]. Guangxu Ren wu [1882]. 12 v.

Quzhou Fu zhi: Gazetteers of Chu-chow
Taibei. Dong fang wen hua shu ju. 1981. 1 v. (various pagings).

Quzhou fu zhi: 16 juan
[China. s.n.]. Ming Jiajing 43 [1564]. 5 v.

Quzhou Fu zhi ji cheng
Han, Zhangxun
Hangzhou Shi. Xi ling yin she chu ban she. 2009. 1080 p.
ISBN 9787807356394

Quzhou gan ju zhi
Hangzhou. Zhejiang ren min chu ban she. 1997. 368 p.
ISBN 7213014773

Quzhou gong an zhi
Beijing Shi. Zhonghua shu ju. 2002. 595 p.

Quzhou guo tu zi yuan nian jian
[Quzhou xian. Quzhou Xian guo tu zi yuan ju. 2005-]. v.

Quzhou jian cha zhi
Beijing. Fang zhi chu ban she. 2008. 591 p.
ISBN 9787802382930

Quzhou kang Ri zhan zheng shi liao: zhuan ji
Quzhou Shi. Zhongguo ren min zheng zhi xie shang hui yi Zhejiang Sheng Quzhou Shi wei yuan hui wen shi zi liao yan jiu wei yuan hui. 1985. 2, 79 p.

Quzhou Kong shi nan zong jia miao zhi / "Quzhou Kong shi nan zong jia miao zhi" bian wei hui
Hangzhou. Zhejiang ren min chu ban she. 2001. 4, 2, 7, 14, 240 p., [10] p. of plates.
ISBN 7213022202

Quzhou li dai shi xuan
Fu, Chunling
Shanghai. Fu dan da xue chu ban she. 1990. 5, 11, 249 p.
ISBN 7309005880

Quzhou li shi wen xian ji cheng: Fang zhi zhuan ji
Cheng, Xiang ; Zheng, Zhanglin
Beijing. Zhonghua shu ju. 2009. 15 v.
ISBN 9787101065220

Quzhou ming guo chan si zhi
Shi, Dingzhao ; Liu, Guoqing
Quzhou. Quzhou ming guo chan si. 2008. 183 p.

Quzhou nian jian
Hangzhou. Zhejiang da xue chu ban she. v.

Quzhou nian jian =: Year book of Quzhou
[Quzhou xian. Quzhou nian jian bian zuan wei yuan hui. 2010-]. v.

Quzhou Shi dian li gong ye zhi
Beijing Shi. Zhonghua shu ju. 2000. 232 p.
ISBN 7101025625

Quzhou Shi di ming zhi
[Quzhou Shi. Zhejiang Sheng Quzhou Shi di ming wei yuan hui ban gong shi]. 1988. 1058 p.

Quzhou shi hua
[Hangzhou]. Zhejiang ren min chu ban she. 1987. 3, 210 p., [4] p. of plates.
ISBN 721300011X

Quzhou Shi jian she zhi
Hangzhou. Zhejiang ren min chu ban she. 1996. 235 p.
ISBN 721301269X

Quzhou Shi jiao tong zhi (1985-2007)
Beijing. Fang zhi chu ban she. 2010. 313 p.
ISBN 9787802389458

Quzhou Shi jiao yu zhi
Hangzhou. Hangzhou chu ban she. 2005. 449 p., [14] p. of plates.
ISBN 7806338292

Quzhou Shi ji hua sheng yu xie hui zhi
Beijing. Zhongguo ren kou chu ban she. 2006. 422 p.

Quzhou Shi jin rong zhi
Beijing Shi. Zhonghua shu ju. 1999. 384 p.
ISBN 7101023452

Quzhou Shi Kecheng Qu tu di zhi
Beijing Shi. Fang zhi chu ban she. 1999. 3, 1, 4, 181 p.
ISBN 7801224159

Quzhou shi ke xue ji shu zhi
Hu, Lichuan
Hangzhou. Zhejiang ke xue ji shu chu ban she. 2005. 380 p.
ISBN 9787534125461

Quzhou Shi nong cun jin rong zhi
Feng, Zhaohua
Beijing. Fang zhi chu ban she. 1998. 303 p.
ISBN 7801222849

Quzhou Shi qun zhong wen hua zhi
Hangzhou Shi. Zhejiang ren min chu ban she. 1994. 234 p.
ISBN 721301109X

Quzhou Shi qu yi zhi =: Qu zhou shi qu yi zhi
Hangzhou. Zhejiang ren min chu ban she. 1999. 2, [2], 5, 6, 240 p.
ISBN 7213016318

Quzhou Shi tu di zhi
Beijing. Zhonghua shu ju. 1999. 507 p.
ISBN 7101022162

Quzhou Shi zheng xie zhi
Beijing Shi. Fang zhi chu ban she. 2005. 4, 575 p., [22] p. of plates.
ISBN 7801924843

Quzhou shi zhi
Hangzhou. Zhejiang ren min chu ban she. 1994. 2, 1, 14, 1417 p.
ISBN 7213011162

Quzhou tong ji nian jian
[Quzhou. Quzhou Shi tong ji ju]. v.

Quzhou wen shi zi liao
Hangzhou. Zhejiang ren min ju ban she. v.

Quzhou Xian di ming zi liao hui bian
[Quzhou Xian. Quzhou Xian di ming ban gong shi]. 1984. 326 p.

Quzhou Xi'an gao qiang
Yang, Jianxin
Hangzhou. Zhejiang she ying chu ban she. 2009. 1 v.
ISBN 9787806867778

Quzhou xian (Hebei) zhi: 19 juan
Wang, Jinyuan ; Lao, Zongfa
[China. s.n.]. Qing Qianlong 12 [1747] xiu kan ben. 5 v.

Quzhou Xian jiao tong zhi
[Quzhou Xian. Quzhou Xian jiao tong ju]. 1990. 217 p.

Quzhou xian zhi: 20 juan, juan shou : 1 juan
Liu, Zili ; Cun, Lu
[China]. Tongzhi 8 [1869]. 6 v.

Quzhou xian zhi
Hou, Jian'guo ; Li, Xiuwen
Beijing. Xin hua chu ban she. 1997. 17, 810 p., [17] p. of plates (1 folded).
ISBN 7501138044

Qu zhu Riben qiang dao chu Zhongguo
Lu, Jie ; Kai, Feng ; Peng, Dehuai
Hankou. Da shi dai shu dian. Min guo 27 [1938]. 40, 64, 70, 30 p.

Qu zi guan: 5 juan
Zhang, Shi
[Beijing]. Beijing chu ban she. [1997]. p. 1-66.

Quzi li sao hui ding: 3 juan, za wen jian lüe 2 juan, shou 1 juan
Wang, Bangcai
[Shanghai]. Shanghai shu dian. [1994?]. p. 85-200.

Quzi za wen
Wang, Bangcai ; Xu, Shaoqi
Guangzhou. Guang ya shu ju. Minguo 9 [1920]. 1 v.

Qu zi zhang ju: 7 juan
Liu, Mengpeng
Jinan. Qi Lu shu she chu ban she. 1997. p. 505-.

Qu zi zheng yin: 3 juan
Fang, Ji
[Beijing]. Beijing chu ban she. [1997]. p. 115-148.

Qu zi zheng yin: [san juan]
Fang, Ji
[China]. Wang jiu wen zhai. Qing Guangxu 6 nian [1880]. 2 v.

Quzi zhuan
Cao, Yaode
Shijiazhuang Shi. Hua shan wen yi chu ban she. 1996. 2, 9, 583 p.
ISBN 7806113762